Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2400
Title: Вплив параметрів функціонального елементу «Автосервісне підприємство» системи автосервісу на якість виконання технологічних процесів
Other Titles: The influence of functional element «Auto service enterprise» parameters of the auto service system on the quality of execution technological processes
Влияние параметров функционального элемента «Автосервисное предприятие» системы автосервиса на качество выполнения технологических процессов
Authors: Тарандушка, Людмила Анатоліївна
Костьян, Наталія Леонідівна
Keywords: автосервісне підприємство;виробничий процес;якість;autoservice enterprise;production process;quality;автосервисное предприятие;качество;производственный процесс
Issue Date: 2021
Publisher: Вісник Національного транспортного університету. Серія:Технічні науки
Abstract: В статті запропоновано методику визначення оптимальних значень незалежних параметрів моделі системи автосервісу на макрорівні, які однозначно відповідають морфологічним ознакам її функціонального елементу «Автосервісне підприємство». Методика заснована на результатах аналізу статистичних та прогнозованих показників якості, що отримано за нелінійною моделлю типу Сугено. Реалізація моделі здійснено із застосуванням модуля Fuzzy Logic Toolbox пакету Matlab. Досліджено нелінійні залежності коефіцієнту якості технологічних процесів від можливих комбінацій вхідних параметрів системи для типових вітчизняних підприємств автосервісу: пункт технічного обслуговування, авторемонтна майстерня, станція технічного обслуговування, авторизована станція технічного обслуговування, спеціалізоване автосервісне підприємство та комплексне автосервісне підприємство. Враховано потужність підприємства (кількість постів), рівень забезпеченості персоналом, форму організації виробництва. Рівень забезпеченості персоналом визначено як комплексний показник, що характеризує кількість персоналу, яка необхідна для виконання запланованих технологічних процесів, рівень кваліфікації персоналу та рівень забезпеченості технологічної дисципліни персоналу. Побудовано блок-схему алгоритму послідовності виконання етапів запропонованої методики. Алгоритм складається з восьми етапів та містить виклик підпрограми визначення оптимальної форми виробництва. На основі комп’ютерного експерименту визначено максимальні значення рівня якості технологічних процесів та розраховано його очікуваний приріст за оптимальних значень характеристик автосервісного підприємства та сталих значень параметрів підсистем «Автомобілі» та «Середовище». Пропоновану методику доцільно застосовувати для визначення шляхів оптимізації підприємств автосервісу на мікро- та макрорівні системи.
The methodology of determination optimal values of independent parameters for model of car-service system on macrolevels of center that simply answer morphological signs her functional element «Autoservice enterprise» is offered in the article. Methodology is based on the results of analysis statistical and forecast indexes of quality, that it is got after a nonlinear model as Sugeno. Realization of model is carried out with application of the module Fuzzy Logic Toolbox in the package of Matlab. Nonlinear dependences are investigational to the coefficient of quality of technological processes from possible combinations of entry parameters the system for the typical domestic enterprises of car-service center: point of technical service, car repair service workshop, technical service station, authorized technical service station, specialized autoservice enterprise and complex autoservice enterprise. Power of enterprise (amount of posts), level of personnel provision, form of production organization, is taken into account. Level of personnel provision certainly as a complex index, that characterizes the amount of personnel, that is needed for implementation of the pre-arranged technological processes, level of qualification of personnel and level of material well-being technological discipline of personnel. The flow-chart of algorithm sequence of implementation of the stages of methodology is offered is built. An algorithm consists of eight stages and contains a subroutine call of determination optimal form of production. On the basis of computer experiment the maximal values of level quality of technological processes are certain and it is calculated the expected increase at the optimal values of descriptions autoservice enterprise and permanent values of parameters of subsystems «Cars» and «Environment». The offered methodology it is expedient to apply for determination of ways optimization car-service enterprises on micro- and macrolevels.
В статье предложена методика определения оптимальных значений независимых параметров модели системы автосервиса на макроуровне, которые однозначно отвечают морфологическим признакам ее функционального элемента «Автосервисное предприятие». Методика основана на результатах анализа статистических и прогнозируемых показателей качества, которые получены по нелинейной модели типа Сугено. Реализацию модели осуществлено с применением модуля Fuzzy Logic Toolbox пакету Matlab. Исследованы нелинейные зависимости коэффициента качества технологических процессов от возможных комбинаций входных параметров системы для типичных отечественных предприятий автосервиса: пункт технического обслуживания, авторемонтная мастерская, станция технического обслуживания, авторизованная станция технического обслуживания, специализированое автосервисное предприятие и комплексное автосервисное предприятие. Учтена мощность предприятия (количество постов), уровень обеспеченности персоналом, форма организации производства. Уровень обеспеченности персоналом определенно как комплексный показатель, который характеризует количество персонала, которое необходимо для выполнения запланированных технологических процессов, уровень квалификации персонала и уровень обеспеченности технологической дисциплины персонала. Построена блок-схема алгоритма последовательности выполнения этапов предложенной методики. Алгоритм состоит из восьми этапов и содержит вызов подпрограммы определения оптимальной формы производства. На основе компьютерного эксперимента определены максимальные значения уровня качества технологических процессов и рассчитан ожидаемый прирост при оптимальных значениях характеристик автосервисного предприятия и постоянных значениях параметров подсистем «Автомобили» и «Среда». Предлагаемую методику целесообразно применять для определения путей оптимизации предприятий автосервиса на микро- и макроуровне системы.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2400
ISSN: 2308-6645 (print)
2523-496X (online)
DOI: 10.33744/2308-6645-2021-1-48-336-344
Issue: 1(48)
First Page: 336
End Page: 344
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тарандушка Л., Костьян Н._№1.pdf618.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.