Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2521
Title: Підвищення точності розмірної електрохімічної обробки дротяним електродом на основі моделювання тривимірних електростатичних полів
Other Titles: Enhancement of accuracy of dimensional electrochemical processing by a wire electrode on the basis of three-dimensional electrostatic field modeling
Authors: Плахотний, Олександр Петрович
Keywords: електроерозійна вирізна обробка;електрохімічна обробка;дротяний електрод-інструмент;комп’ютерне моделювання;electro-erosive treatment;electrochemical machining;wire electrode-tool;computer modeling
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки
Abstract: Комбінована технологія послідовного використання електроерозійної обробки та електрохімічної обробки дротяним електродом дозволяє структурувати поверхню і формувати металеві компоненти з високою точністю, незалежно від міцності та твердості матеріалів. У межах цього дослідження усуваються деякі проблеми, які можуть обмежувати подальший розвиток запропонованої технології. Проста тривимірна модель за методом кінцевих елементів використовується для розрахунку розподілу первинного струму на поверхні аноду. Тривимірні результати порівнюються з даними двовимірного аналітичного моделювання. Це дозволяє перевірити точність алгоритму. В результаті проведених розрахунків встановлено, що катод з ізоляційним шаром, нанесеним на бічну стінку, може поліпшити локалізацію і точність обробки.
Combined technology for the sequential use of electroerosive treatment and electrochemical machining with a wire electrode allows the surface to be structured and the metal components to be fused with high accuracy, regardless of the strength and hardness of materials. Within the scope of this study, some issues which may limit the further development of the proposed technology are eliminated. A simple three-dimensional model by the finite element method is used to calculate the distribution of primary current on the surface of the anode. Three-dimensional results are compared with the data of two-dimensional analytical modeling. This allows to check the accuracy of the algorithm. As a result of the calculations, it is established that a cathode with an insulating layer applied to the side wall can improve the localization and accuracy of the treatment.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2521
ISSN: 2306-4412
2306-4455
DOI: 10.24025/2306-4412.1.2018.153275
Issue: 1
First Page: 60
End Page: 66
Appears in Collections:№1/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdfПлахотний375.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf81.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf87.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.