Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2576
Title: Понятійний апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі.
Other Titles: Conceptual apparatus of management by projects and programs portfolio in 4P-environment
Authors: Єгорченков, О.В.
Катаєва, Є.Ю.
Хлевна, Ю.Л.
Keywords: 4П-середовище;портфель проектів і програм;проектний менеджмент;інформаційні технології;4P-environment;projects and programs portfolio;project management;information technologies
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки
Abstract: Одна з проблем сучасного проектного менеджменту полягає в тому, що зазвичай на підприємствах для управління проектами використовуються різні інструментальні програмні засоби, які вирішують різні функціональні задачі: планування, контролю, економічної та фінансової оцінки та ін. Традиційно задачі інтеграції інформації в таких системах розглядаються в рамках способів управління інформаційним зв’язком у проектах. Однак з підвищенням рівня інформатизації проектно-орієнтованих підприємств використання різноманітних інформаційних систем для вирішення функціональних задач виявляється недостатньо. Тому в статті пропонується створити концепцію управління портфелями проектів і програм проектно-орієнтованих підприємств, яка об’єднує сфери управління проектами і організаціями в єдине функціональне середовище – 4П-середовище. Науково-методологічний базис побудови 4П-середовища необхідний для того, щоб на основі розроблених моделей і методів створювати структури, алгоритми, засоби та процеси функціональних надбудов над інструментальними засобами управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах. По суті, такий базис дасть можливість створити множину функціональних операторів, які задовольнять потребу проектного менеджменту в сучасній інформаційній технології управління.
One of the problems of modern project management is that usually at enterprises for project management various software tools to solve various functional tasks: planning, control, economic and financial evaluation, etc. are used. Traditionally, the tasks of information integration in such systems are considered in the frames of methods of managing information communication in projects. But with the increase of informatization level of project-oriented enterprises, the use of various information systems for solving functional problems is not enough. As a result of the analysis, it was determined that the functionality of modern information technologies for project management does not cover all the functions that are implemented in the process of managing projects, project portfolios and projectoriented sub-programs. Thus, it is necessary to create some technology for managing portfolios, programs, projects and programs that will include uncovered management functions. To implement such a technology, first of all, it is necessary to form a conceptual framework, the basis of which is the conceptual apparatus for managing portfolios of projects and programs in the 4P-environment. Therefore, in the article it is proposed to create a conceptual apparatus for portfolio management of projects and programs of project-oriented enterprises, which unites the areas of project and organization management into a single functional environment - 4P-environment. Scientific and methodological basis for the construction of 4P-environment is necessary to create structures, algorithms, tools and processes of functional add-ons over project management tools at project-oriented enterprises on the basis of developed models and methods. Per se, such basis will enable to create a set of functional operators which will satisfy the need of project management in modern information management technology.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2576
ISSN: 2306-4412
2306-4455
DOI: 10.24025/2306-4412.4.2018.162814
Issue: 4
First Page: 119
End Page: 125
Appears in Collections:№4/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdfЄгорченков498.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf288.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf154.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.