Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2582
Title: Стратегії аналізу структури наративу: лінгвокогнітивний аспект
Other Titles: Strategies of narrative structure analysis: Сognitive linguistic framework
Authors: Лещенко, Ганна Веніамінівна
Keywords: структура наративу;лінгвокогнітивний;формально-змістовий;наративна послідовність;наративна фаза;ситуаційна модель;глобальна тема;narrative structure;cognitive linguistic;formal and thematic;narrative sequence;narrative phase;situational model;global theme
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація
Abstract: Статтю присвячено систематизації дослідницьких стратегій аналізу формально-змістової структури наративу та опису його ключових характеристик. У роботі схарактеризовано наявні теоретичні підходи до вивчення оповідної структури наративного тексту, розглянуто механізм формування наративної послідовності, проаналізовано поняття ситуаційної моделі та суміжних з ним понять, визначено принципи побудови універсальної інтегративної моделі наративу. В межах лінгвокогнітивного підходу наратив тлумачиться як когнітивна лінгвістична конструкція, яка динамічно розгортається у часі, тому будь-який оповідний акт включає два взаємопов’язані процеси – референційний та ієрархічний. Референційний процес стосується послідовного розвитку подій, матеріалізованих у лінгвістичних пропозиціях та вербально закодованих у межах клауз і речень. Ієрархічний процес представляє організацію цих одиниць відповідно до глобальної теми наративу. З огляду на природу зазначених процесів, спостерігаємо виокремлення двох традицій наративного аналізу, орієнтованих на вивчення референційних та ієрархічних зв’язків відповідно. У першому випадку увага дослідників фокусується на способах лінійної організації фікціональних подій і ширше – на вербальних формах і прийомах, що забезпечують чітку (когезивну) оповідь. У другому випадку мова йде про спроби опису ментальних моделей, схем або структур, конструйованих індивідом у рамках когнітивного процесу розуміння наративу. Зважаючи на факт існування двох рівноправних дослідницьких стратегій аналізу наративу, у сучасній наратології його базова структура розглядається, як правило, у двох перспективах: як наративна послідовність оповіді (формальний аспект) і як тематично обумовлена ситуаційна модель (змістовий аспект). У нашій роботі в якості методологічної бази для вивчення зовнішних характеристик наративної структури виступає модель У. Лабова, згідно з якою структура наративу складається із шістьох наративних фаз: Резюме (загальної характеристики), Орієнтації (підготовчої фази), Ускладнення (наративного конфлікту), Оцінки (інформації про наслідки, спричинені ускладненням), Рішення (розв’язання конфлікту) і Підсумку (кореляції фактуального / фікціонального і реального світу адресата). Дослідження внутрішніх характеристик наративної структури ґрунтується на понятті ситуаційної моделі Т. ван Дейка і В. Кінча, з урахуванням положень актантної схеми А. Греймаса. У пропонованій статті ці теорії розглядаються як фундаментальні засади для побудови уніфікованої інтегративної моделі наративу, що має враховувати як формальні, так і змістові аспекти його внутрішньої організації.
This paper offers systematic analysis of research strategies aimed at investigating formal and semantic narrative structure as well as describing its key peculiarities. In this research, generally accepted theoretical approaches to narrative texts are presented, the mechanism of narrative sequence formation is viewed, the notion of situational model and the terms related are characterized, the forming principles of universal integrative model are determined. In cognitive linguistic framework, the narrative is conceptualized as a cognitive linguistic construction characterized by the dynamic unfolding in time. Therefore, any act of narration incorporates two interrelated processes – referential and hierarchical. The former refers to coherent development of events embodied in linguistic propositions and verbally encoded within clauses and sentences, the latter deals with the inner organization of those verbal units in accordance with the narrative global theme. Taking into account the character of these processes, two narrative traditions – referentially-oriented and hierarchically-oriented – are distinguished. In the referentially-oriented framework, the attention is given to the methods of linear arrangement of the fictional events and in a broader sense – to the verbal forms and techniques providing a fixed cohesive narration. In the hierarchically-oriented framework, it refers to the description of mental models, schemas or structures built by an individual in the course of narrative understanding, while the act of narration is defined as the activity based on the conceptualization of the hierarchical structure of the story narrated. Given that there are two equal approaches to the narrative structure analysis, in modern research its inner organization is viewed, as a rule, in two perspectives – as a narrative sequence (formal perspective) and as a thematically-conditioned situational model (thematic perspective). In this paper, the external properties of the narrative structure are identified according to the provisions of W. Labov`s theory. According to this theory, the narrative structure consists of six narrative phases: Resume (general description), Orientation (initial phase), Complication (narrative conflict), Evaluation (information about the results of complications), Resolution (solving the problem) and Coda (correlation between the addressee`s factual / fictional and real worlds). The internal properties of the narrative structure are described bearing in mind T.van Dijk and W. Kintsch`s interpretation of the situational model, theoretical provisions of A. Greimas` actant schema are also included. In the research, these theories are considered as the fundamental grounds for constructing the universal integrative model of the narrative structure, taking into account both formal and thematic aspects of its inner organization.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2582
ISSN: 2663-3426 (print)
2663-3434 (online)
DOI: 10.32999/ksu2663-3426/2019-1-31
Issue: 1
First Page: 202
End Page: 207
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdf506.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.