Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2625
Title: Просторова 5D-модель психології управління проєктами
Other Titles: Пространственная 5D-модель психологии управления проектами
Spatial 5D model of project management psychology
Authors: Данченко, Олена Борисівна
Поскрипко, Юрій Анатолійович
Бедрій, Дмитро Іванович
Семко, Інга Борисівна
Keywords: компетентність;м'які навички;психологія управління проєктами;компетенція;поведінкові компетенції;project management psychology;competence;competency;soft skills;behavioral competences;психология управления проектами;компетенция;компетентность;мягкие навыки;поведенческие компетенции
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами
Abstract: Проектна діяльність передбачає можливість використання учасниками проєктів методів та інструментів з інших галузей знань. Для реалізації м'яких навичок і поведінкових компетенцій проєктні менеджери використовують методи і інструменти психології управління. Однак їх практичне застосування не завжди приносить очікуваний результат, що обумовлено не стільки недостатньою ефективністю таких методів, скільки відсутністю певних компетенцій в учасників проєктів, нерозумінням як саме, яким чином ці методи треба використовувати в практичній діяльності. Запропоновано м'які навички і поведінкові компетенції, а також можливості їх практичного застосування у проєктному менеджменті досліджувати за допомогою науково-практичного напрямку проєктного менеджменту «психологія управління проєктами». Конкретизовано термінологічну систему психології управління проєктами, надано і обґрунтовано дефініції «психології управління проєктами» та пов’язаних категорій, зокрема понять «компетенція» та «компетентність» у психології управління проєктами, визначено їхню сутність, зміст, співвідношення та критерії розмежування. Проаналізовано 15 сучасних стандартів управління проєктами та підходів до найбільш важливих управлінських компетенцій, що дало змогу провести ідентифікацію та первинний скринінг поведінкових комепетенцій з психології управління проєктами. Запропоновано метод формування «пулу» поведінкових компетенцій з психології управління проєктами, які пропонується відносити до п'яти кластерів: 1) індивідуальні особистісні поведінкові компетенції, які реалізуються у особистісних індивідуальних психологічних процесах та явищах в управлінні проєктами; 2) командні міжособистісні групові поведінкові компетенції, які реалізуються у міжособистісних групових психологічних процесах та явищах в управлінні проєктними командами; 3) організаційні міжособистісні колективні поведінкові компетенції, які реалізуються у колективних організаційних психологічних процесах управління взаємодією із проєктним оточенням та зацікавленими сторонами; 4) професійно-важливі особистісні якості, установки і риси характеру учасників проєктів; 5) поведінкові компетенції із забезпечення психологічної безпеки в управлінні проєктами. Імплементація визначених поведінкових компетенцій у проєктний менеджмент створює об’єктивні передумови для розробки рамкової моделі - фреймворку компетентності з психології управління проєктами, який об’єднає різні аспекти досліджень та застосування поведінкових компетенцій у проєктному менеджменті та сприятиме подальшому підвищенню ефективності проектної діяльності.
The project activity provides for the possibility of project participants to use methods and tools from other fields of knowledge. For the implementation of soft skills and behavioral competences, project managers use the methods and tools of management psychology. However, their practical application does not always produce the expected result, which is caused not so much by the ineffectiveness of such methods, but by the lack of certain competences of the project participants, a misunderstanding as to how these methods should be used in practice. Soft skills and behavioral competences, as well as the possibilities of their practical application in project management, are proposed to be explored by means of the scientific and practical direction of project management “project management psychology”. The terminology system of project management psychology is specified, definitions of "project management psychology" and related categories are given and substantiated, in particular, the concepts "competence" and "competency" in project management psychology, their essence, content, relationships, and differentiation criteria are defined. 15 modern project management standards and approaches to the most important management competences have been analyzed, enabling identification and initial screening of behavioral competencies in project management psychology. The method of forming a "pool" of behavioral competencies in project management psychology is proposed, which is proposed to be assigned to five clusters: 1) individual personal behavioral competencies, which are realized in personal individual psychological processes and phenomena in project management; 2) team interpersonal group behavioral competencies, which are realized in interpersonal group psychological processes and phenomena in the management of project teams; 3) organizational interpersonal collective behavioral competencies, which are realized in collective organizational psychological processes of managing interaction with the project environment and stakeholders; 4) professionally important personal qualities, attitudes and character traits of project participants; 5) behavioral competencies to ensure psychological safety in project management. The implementation of identified behavioral competencies in project management creates objective prerequisites for developing a framework model - a competency framework for project management psychology that integrates various aspects of research and the application of behavioral competencies in project management and will further enhance project performance.
Проектная деятельность предусматривает возможность использования участниками проектов методов и инструментов из других областей знаний. Для реализации мягких навыков и поведенческих компетенций проектные менеджеры используют методы и инструменты психологии управления. Однако их практическое применение не всегда приносит ожидаемый результат, что обусловлено не столько недостаточной эффективностью таких методов, сколько отсутствием определенных компетенций у участников проектов, непониманием как именно, каким образом эти методы надо использовать в практической деятельности. Предложено мягкие навыки и поведенческие компетенции, а также возможности их практического применения в проектном менеджменте изучать с помощью научно-практического направления проектного менеджмента «психология управления проектами». Конкретизирована терминологическая система психологии управления проектами, представлены и обоснованы дефиниции «психологии управления проектами» и связанных категорий, в частности понятий «компетенция» и «компетентность» в психологии управления проектами, определены их сущность, содержание, соотношение и критерии разграничения. Проанализированы 15 современных стандартов управления проектами и подходы к наиболее важным управленческим компетенциям, что дало возможность провести идентификацию и первичный скрининг поведенческих комепетенций по психологии управления проектами. Предложен метод формирования «пула» поведенческих компетенций психологии управления проектами, которые предлагается относить к пяти кластерам: 1) индивидуальные личностные поведенческие компетенции, реализуемые в личностных индивидуальных психологических процессах и явлениях в управлении проектами; 2) командные межличностные групповые поведенческие компетенции, реализуемые в межличностных групповых психологических процессах и явлениях в управлении проектными командами; 3) организационные межличностные коллективные поведенческие компетенции, реализуемые в коллективных организационных психологических процессах управления взаимодействием с проектным окружением и заинтересованными сторонами; 4) профессиональноважные личностные качества, установки и черты характера участников проектов; 5) поведенческие компетенции по обеспечению психологической безопасности в управлении проектами. Имплементация определенных поведенческих компетенций в проектный менеджмент создает объективные предпосылки для разработки рамочной модели - фреймворка компетентности по психологии управления проектами, который объединит различные аспекты исследований и применения поведенческих компетенций в проектном менеджменте и будет способствовать дальнейшему повышению эффективности проектной деятельности.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2625
ISSN: 2311-4738(print)
2413-3000(online)
DOI: 10.20998/2413-3000.2020.1.2
Issue: 1
First Page: 11
End Page: 23
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НТУ ХПИ №1 2020 весь.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.