Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2794
Title: Концепція створення мінімально життєздатного продукту та дизайн-мислення в управлінні командою ІТ-проєкту
Other Titles: The concept of creating a minimum viable product and design-thinking in the IT-project team management
Концепция создания минимально жизнеспособного продукта и дизайнмышления в управлении командой ІТ-проекта
Authors: Близнюкова, Ірина Олександрівна
Тесленко, Павло Олександрович
Данченко, Олена Борисівна
Меленчук, Віктор Миколайович
Keywords: ІТ-проєкт;управління командою ІТ-проєкту;технологія дизайн-мислення;мінімально життєздатний продукт;IT project;IT project team management;design thinking technology;minimum viable product;ИТ-проєкт;управления командой ИТ-проєкта;технология дизайн-мышления;минимально жизнеспособный продукт
Issue Date: 2021
Publisher: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами
Abstract: ІТ галузь, як будь-яка інша, має свою специфіку. Існують розроблені та протестовані методики створення та управління ІТ-проєктами усіх рівнів формалізації: від водоспадної до гнучкої. Але процеси формування та управління командою будь-якого проєкту залишаються слабrо структурованими та невизначеними. Сучасне життя постійно змінює відношення замовників та користувачів продукту проєкту до методологій проєктного менеджменту. Критерії оцінки успішності проєкту неухильно зміщуються в сторону забезпечення задоволеності його головних стейкхолдерів. Для цього розробляють нові, або застосовують раніше не використовувані засоби. Серед них технологія дизайн-мислення та концепція створення мінімально життєздатного продукту (МЖП). Ці засоби почали застосовувати в процесах управління проєктами з метою максимально можливого забезпечення задоволення стейкхолдерів. В роботі проведено аналіз технології використання дизайн-мислення та показана доцільність її застосування у якості елемента методології управління ІТ-проєктами, яка застосовує клієнт-орієнтовний та ціннісно-орієнтовний підходи управління. Однак на даному етапі технологія дизайн-мислення більш розроблена у психологічному та комунікативному контекстах. Тому застосування алгоритму створення МЖП дозволить формалізувати етапи дизайн-мислення при створенні продукту ІТ-проєкту, а сам МЖП використовувати як поточну версію продукту ІТ-проєкту, який на відміну від діючих засобів управління ІТ-проєктами буде існувати практично від самого старту ІТ-проєкту. Зрозуміло, що застосовувати запропоновані інструменти на практиці буде команда ІТ-проєкту, яка зазвичай потерпає від «раптових дедлайнів», постійних часових перевантажень та інших постійних принад розробки та виконання ІТ-проєкту. Тому доволі важливим є розробити механізми формування, управління та навчання команди ІТ-проєкту на підґрунті дизайн-мислення з мінімально-життєздатним продуктом у якості базису розробки.
The IT industry, like any other, has its own specifics. There are developed and tested methods for creating and managing IT projects at all levels of formalization from waterfall to flexible. However, the processes of forming and managing the team of any IT project remain poorly structured and uncertain. Modern life is constantly changing the attitude of customers and users of a project's product to project management methodologies. The criteria for assessing the success of a project are steadily shifting towards ensuring the satisfaction of its main stakeholders. To do this, develop new, or use previously unused means. Among them are the technology of design thinking and the concept of creating a minimum viable product (MVP). These tools began to be used in project management processes with the aim of maximizing stakeholder satisfaction. The paper analyzes the technology of using design thinking and shows the feasibility of its use as an element of the IT project management methodology, which applies client-oriented and value-oriented management approaches. However, at this stage, the technology of design thinking is more developed in a psychological and communicative context. Therefore, the use of the algorithm for creating the MVP will allow formalizing the stages of design thinking when creating an IT project product, and the MVP itself will be used as the current version of the IT project product, unlike the existing IT project management tools, it will exist almost from the very start of the IT project. It is clear that the proposed tools will be applied in practice by the IT project team, which usually suffers from "sudden deadlines", constant temporary overloads in the implementation of an IT project. Therefore, it is important to develop mechanisms for the formation, management and training of an IT project team based on design thinking with a minimum viable product as the basis for development.
ИТ отрасль, как любая другая, имеет свою специфику. Существуют разработанные и протестированные методики создания и управления ИТ-проектами всех уровней формализации от водопадной до гибкой. Однако, процессы формирования и управления командой любого ИТпроекта остаются слабо структурированными и неопределенными. Современная жизнь постоянно меняет отношение заказчиков и пользователей продукта проекта к методологиям проектного менеджмента. Критерии оценки успешности проекта неуклонно смещаются в сторону обеспечения удовлетворенности его главных стейкхолдеров. Для этого разрабатывают новые, или применяют ранее не используемые средства. Среди них технология дизайн-мышления и концепция создания минимально жизнеспособного продукта (МЖП). Эти средства начали применять в процессах управления проектами с целью максимально возможного удовлетворения стейкхолдеров. В работе проведен анализ технологии использования дизайн-мышления и показана целесообразность ее применения в качестве элемента методологии управления ИТ-проектами, которая применяет клиент-ориентированный и ценностно-ориентированный подходы управления. Однако на данном этапе технология дизайн-мышления более разработана в психологическом и коммуникативном контексте. Поэтому применение алгоритма создания МЖП позволит формализовать этапы дизайн-мышления при создании продукта ИТ-проекта, а сам МЖП использовать как текущую версию продукта ИТ-проекта, в отличие от действующих средств управления ИТ-проектами будет существовать практически с самого старта ИТ-проекта. Понятно, что применять предложенные инструменты на практике будет команда ИТ-проекта, которая обычно страдает от «внезапных дедлайнов», постоянных временных перегрузок при выполнения ИТ-проекта. Поэтому важно разработать механизмы формирования, управления и обучения команды ИТ-проекта на основе дизайн-мышления с минимально жизнеспособным продуктом в качестве базиса разработки.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2794
ISSN: 2311-4738 (print)
2413-3000 (online)
DOI: 10.20998/2413-3000.2021.4.2
Issue: 2(4)
First Page: 11
End Page: 17
Appears in Collections:Навчальні видання (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13906-6726-PB_Харьков.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.