Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2828
Title: Моделі інформаційної підтримки повних ланцюгів постачання
Other Titles: Models of information support of complete supply chains
Модели информационной поддержки полных цепей снабжений
Authors: Підгорний, Микола Володимирович
Лук'янченко, Олександр Юрійович
Рахімі, Яшар
Keywords: системний підхід;життєвий цикл;повний ланцюг постачання;динамічна система;system approach;full supply chain;dynamic system;системный подход;полная цепь снабжений;динамическая система
Issue Date: 2021
Publisher: Вісник Національного транспортного університету
Abstract: В статті запропоновано підхід, щодо розв’язання економічних і соціальних проблем та полягає у розробці методологічних основ створення логістичних процесів. Об’єкт дослідження – процеси інформаційної підтримки повних ланцюгів постачання. Мета роботи – підвищення ефективності функціонування повних ланцюгів постачання за рахунок створення технології інформаційної підтримки процесів управління матеріальними потоками в середині ланцюга постачань. Метод дослідження – системний підхід. Типовим об’єктом тут виступає повний ланцюг постачання (ПЛП) товарів, що є складною соціально-економічною системою, яка складається із великої кількості постачальників сировини, фокусної компанії (переробка та пакування), складських терміналів, дистриб’юторів, митних брокерів, 3PL та 4PL-провайдерів, рітейлерів. Взаємодія між учасниками ПЛП є множина неперервних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків і послуг, від джерел вихідної сировини до кінцевого споживача. Значимість дослідження для розв’язання економічних і соціальних проблем полягає у розробці методологічних основ створення логістичних процесів. Прогнозні припущення щодо розвитку обєкта дослідження – використовуючи запропоновані підходи і методи інформатизації, можна підвищити ефективність функціонування ПЛП, спростити організаційні структури управління, створити кращі умови для інформованості.
The article proposes an approach to solving economic and social problems, which consists in the development of methodological foundations for the construction of logistics processes. The object of the research is the information support processes for complete supply chains. The purpose of the work is to increase the efficiency of the functioning of complete supply chains by creating information technology for the management of material flows within the supply chain. The research method is a systematic approach. The typical object here is the complete supply chain (CSC) of goods, it is a complex socio-economic system that consists of a large number of raw material suppliers, target enterprise (processing and packaging), warehouse terminals, distributors, customs brokers, 3PL and 4PL suppliers, retailers ... The interaction between CSC participants is a collection of continuous material, financial and information flows and services, from sources of raw materials to the final consumer. The value of the study for solving economic and social problems lies in the development of methodological foundations for the construction of logistics processes. Predictive assumptions for the development of the research object - using the proposed approaches and methods of informatization, it is possible to increase the efficiency of CSC functioning, simplify organizational management structures and create better conditions for awareness
В статті предложен подход относительно решения экономических и социальных проблем и состоит в разработке методологических основ создания логистических процессов. Объект исследования – процессы информационной поддержки полных цепей снабжения. Цель работы – повышение эффективности функционирования полных цепей снабжения за счет создания технологии информационной поддержки процессов управления материальными потоками в середине цепи снабжений. Метод исследования – системный подход. Типичным объектом здесь выступает полная цепь снабжения (ПЛС) товаров, которые есть сложной социально-экономической системой, которая состоит из большого количества поставщиков сырья, фокусной компании (переработка и упаковка), складских терминалов, дистрибьюторов, таможенных брокеров, 3PL и 4PL-провайдеров, ретейлеров. Взаимодействие между участниками ПЛС есть множество непрерывных материальных, финансовых и информационных потоков и услуг, от источников исходного сырья к конечному потребителю. Значимость исследования для решения экономических и социальных проблем состоит в разработке методологических основ создания логистических процессов. Прогнозные предположения относительно развития объекта исследования – используя предложенные подходы и методы информатизации, можно повысить эффективность функционирования ПЛС, упростить организационные структуры управления, создать лучшие условия для информированности.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2828
DOI: 10.33744/2308-6645-2021-3-50-153-160
Issue: 3(50)
First Page: 153
End Page: 160
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
153-160.pdf445.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.