Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/291
Title: Інноваційні комунікативні напрямки вирішення питань щодо стратегії розвитку рекреаційних територій населених пунктів України
Other Titles: ИННОВАЦИОННЫЕ КОМУНИКАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УКРАИНЫ
INNOVATIVE COMMUNICATIVE DIRECTIONS OF THE DECISION OF THE QUESTIONS OF THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TERRITORIES OF THE BUILDINGS OF UKRAINE
Authors: Бєляєва, Світлана Станіславівна
Keywords: інновації;комунікативні методи;громадські слухання;територіальна громада;рекреаційні території;містобудівна документація;виконавчі органи влади;природоохоронне законодавство;инновации;коммуникативные методы;общественные слушания;территориальная общественность;рекреационные территории;градостроительная документация;исполнительные органы власти;природоохранное законодательство;innovations;communicative methods;public hearings;territorial public recreational areas;urban planning documentation;еxecutive authorities;environmental legislation
Issue Date: Aug-2017
Publisher: Науковий журнал «Молодий вчений» «Young Scientist»
Abstract: У статті здійснено аналіз чинних законодавчих актів у сфері містобудування, дотримання екологічних та інших вимог до збалансованого використання та забудови територій, зокрема рекреаційного призначення. Проведено дослідження управлінських функцій та поноважень виконавчих органів влади щодо питань містобудування та участі громадськості в цих питаннях. Висвітлено питання необхідності розробки та реалізації інноваційних методів і комунікативних засобів щодо стратегії розвитку рекреаційних територій населених пунктів України, зокрема запровадження механізму відкритості, завчасного оприлюднення відповідних проектів документів для обговорення та залучення громадськості; покращення та удосконалення порядку організації та проведення громадських слухань
В статье проанализированы законодательные акты в сфере градостроительства, соблюдение экологических и других требований к сбалансированному использованию и застройке территорий, в том числе рекреационного назначения. Проведено исследование управленческих функций и полномочий исполнительных органов власти по вопросам градостроительства и участия общественности в этих вопросах. Освещены вопросы необходимости разработки и реализации инновационных методов и коммуникативных средств относительно стратегии развития рекреационных территорий населенных пунктов Украины, в том числе внедрения механизма открытости, своевременного освещения соответствующих проектов документов для обсуждения и привлечения общественности; улучшения и усовершенствования порядка организации и проведения общественных слушаний.
The article analyzes the legislative acts in the field of urban planning, compliance with environmental and other requirements for sustainable use and development of territories, including recreational facilities. A study of managerial functions and powers of the executive branch on issues of urban planning and public participation in these issues. The questions of the necessity to develop and implement innovative methods and communicative means regarding the development strategy of recreational areas of Ukrainian settlements, including the introduction of an openness mechanism, timely coverage of relevant draft documents for discussion and public involvement, are highlighted; Improve and improve the order of organization and conduct of public hearings.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/291
ISSN: ISSN (Print): 2304-5809
ISSN (Online): 2313-2167
Issue: № 8 (48)
First Page: 425
End Page: 428
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.