Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/318
Title: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗОНІ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ МІСТ
Other Titles: Features of the formation of the object-space environment in the zone of historical building of cities Purpose of the article.
Authors: Демессіе, Мекуріа Келкай
Keywords: архітектурний простір,;зони історичної забудови,;формування середовища,;новаторські тенденції,;об'єкти культурної спадщини,;колористичний вигляд,;гармонізація архітектурного середовища.
Issue Date: 2018
Publisher: Культура і сучасність
Abstract: Мета дослідження. Акцентувати особливості формування предметно-просторового середовища в зоні історичної забудови міст і пропонувати науково обґрунтовані рекомендації щодо композиційного поєднання, відновлення і підтримання естетичних і функціональних параметрів фонової історичної архітектурно- просторової забудови міст. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному використанні загальнона- укових методів дослідження: аналізу, синтезу, порівняння й узагальнення раніше запропонованих ідей та про- позицій. Наукова новизна. В результаті проведеного дослідження розкриті особливості формування міського середовища, зокрема фонової частини історичного місця сучасних міст і способи гармонізації нових та історич- них архітектурно-просторових об’єктів. Зроблений акцент про необхідність розробки нормативних правових актів і проектних пропозицій, що регулюють відносини, пов'язані з реконструкцією та реставрацією архітекту- рних об'єктів і прилеглих до них рекреаційних зон, розташованих в зоні історичної забудови міст, які не є па- м'ятками архітектури, але створюють свого роду фон і атмосферу для значущих архітектурних об'єктів. Сформульовані рекомендації щодо формування архітектурно-просторової композиції історичних частин міст, які слід враховувати при проектуванні нових об'єктів в існуючій структурі міста. Висновки. Аналіз наукових праць та публікацій показав, що принципи гармонізації міської забудови повинні враховувати ряд наступних факторів: ● спадкоємність історичного розвитку планування і забудови; ● збалансованість елементів міського середовища та їх взаємна обумовленість; ● гармонійність розміщення об'єктів забудови та елементів природного комплексу; ● ієрархічність містобудівних та архітектурних ансамблів; ● взаємодоповнюваність історичних елементів міського середовища новими елементами; ● диференційованість системи формування міського середовища; ● систематизованість розташування елементів дизайну в структурі міського середовища; ● узгодженість колористичного рішення нових елементів міського середовища з існуючим ар- хітектурно-природним оточенням; ● функціональність нової структури і елементів дизайну; ● естетичне сприйняття зовнішнього вигляду архітектурних форм. Крім того, при проектуванні нових об'єктів слід враховувати їх вплив не тільки на окремі історично цінні об'єкти, а й на історичне середовище, в якому передбачається їх поява. Слід також підкреслити, що для вирішення питань збереження історично сформованого міського середовища з його характерними рисами, про- сторовими і візуальними зв'язками, історичний центр повинен розглядатися як єдиний комплексний пам'ятник містобудування та архітектури.
Purpose of the article. To emphasize the peculiarities of the formation of the subject-spatial environment in the zone of the historical building of cities and to offer scientifically substantiated recommendations on the composi- tional combination, restoration, and maintenance of aesthetic and functional parameters of the background historical architectural and spatial building of cities. Research methodology. The methodological basis of the research is based on the integrated use of general scientific research methods: analysis, synthesis, comparison and generalization of previ- ously proposed ideas and proposals. Scientific novelty. As a result of this research, features of the formation of the ur- ban environment, in particular, the background part of the historical place of modern cities, and ways of harmonizing new and historical architectural and spatial objects are disclosed. It's done the accent on the need for the development of normative legal acts and project proposals governing relations related to the reconstruction and restoration of architec- tural objects and adjoining recreational areas located in the zone of historical building of cities that are not architectural monuments, but create a kind of background and atmosphere for significant architectural objects. Formulated recom- mendations for the formation of the architectural and spatial composition of historic parts of cities, which should be taken into account when designing new objects in the existing structure of the town. Conclusions. Analysis of scientific papers and publications showed that the principles of harmonization of urban development should take into account a number of the following factors: ● continuity of historical development of planning and development; ● the balance of elements of the urban environment and their mutual conditionality; ● harmonious placement of buildings and features of the natural complex; ● hierarchy of urban planning and architectural ensembles; ● the complementarity of the historical elements of the urban environment with new items; ● differentiation of the system of formation of the urban environment; ● systematization of the location of design elements in the structure of the urban environment; ● the consistency of color decision of new aspects of the urban environment with the existing architec- tural and natural environment; ● the functionality of the original structure and design elements; ● artistic and aesthetic perception of the appearance of architectural forms. Also, the design of new facilities should take into account their impact not only on the individual, historically valuable objects but also on the historical environment in which it is assumed their appearance. It should also be em- phasized that to address the preservation of the historically formed urban environment with its characteristic features, spatial and visual links; the historical center should be considered as the only integrated monument of urban planning and architecture.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/318
ISSN: 2226-0285
Issue: 2
First Page: 87
End Page: 93
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demessie (2).doc954.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.