Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3414
Title: Гігієнічне обгрунтування заходів з управління якістю атмосферного повітря промислового міста на основі оцінки ризиків для здоров'я населення : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Authors: Загородній, Василь Володимирович
Keywords: забруднювачі атмосфери;еколого-гігієнічна оцінка;ризики для здоров'я населення;здоров'я населення;джерела викидів забруднюючих речовин;сумарний канцерогенний ризик;навколишнє середовище
Issue Date: 20-Oct-2011
Abstract: Анотація дисертаційної роботи заочного аспіранта кафедри гігієни праці та професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, головного лікаря ДЗ «Черкаська міська санітарно-епідеміологічна станція» Загороднього Василя Володимировича на тему: «Гігієнічне обґрунтування заходів з управління якістю атмосферного повітря промислового міста на основі оцінки ризиків для здоров'я населення», що подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01- гігієна та професійна патологія Актуальність теми. В Україні до останнього часу залишається проблема забруднення атмосферного повітря викидами від стаціонарних джерел промислових підприємств. При оцінці забруднення атмосферного повітря населених місць допустимим та безпечним для здоров'я людей приймається рівень, при якому концентрації окремих забруднюючих речовин, а також сумарні показники забруднення, не повинні перевищувати встановлені гігієнічні нормативи допустимого вмісту. Вважається, що кількісна оцінка впливу забрудненого атмосферного повітря на населення залежить від обсягів валових викидів на душу населення. У той же час державами ЄС накопичений досвід оцінки якості атмосферного повітря та його впливу на здоров'я населення, започатковане створення єдиного інформаційного простору, метою якого є накопичення та обмін даними щодо забруднення атмосферного повітря хімічними речовинами та оцінки їх впливу на здоров'я населення. Обов’язковою умовою співробітництва є гармонізація методів оцінки впливу забрудненого атмосферного повітря на здоров'я населення з використанням методології ризикової оцінки. ВООЗ прийняла критерії оцінки забруднення атмосферного повітря на основі методології оцінки ризику для здоров'я людини. Подібний підхід дає можливість прогнозувати ризик для здоров'я, оцінити економічну ефективність заходів управління ризиком, порівнювати витрати при обґрунтуванні доцільності різних управлінських рішень. Існуюча в Україні система управління якістю атмосферного повітря до цього часу заснована на регулюванні викидів джерелами забруднення, рівнів вмісту забруднюючих речовин у викидах підприємств. Державні і окремі господарські рішення щодо покращення якості атмосферного повітря на територіях проживання населення з наявністю потенційних джерел забруднення мають базуватися на науково обґрунтованій прийнятності ризиків від впливу забруднення атмосферного повітря на здоров'я експонованого населення. Усе це зумовило необхідність запланованого і проведеного дослідження. Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Робота виконана в межах НДР. № 147-03."Створення реєстру забруднюючих довкілля викидів та їх переносу в Черкаській області", державний реєстраційний номер 010U003692 та договору "Договір про творчу наукову співпрацю" між Черкаською міською СЕС МОЗ України і ДУ "Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМНУ" та Українським Центром медико-екологічних проблем та оцінок ризику. Мета роботи – гігієнічне обґрунтування заходів з управління ризиком для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря промислового м. Черкаси. Основні завдання роботи: 1. Провести еколого-гігієнічну оцінку стаціонарних джерел викидів промислових підприємств, що забруднюють атмосферне повітря м. Черкаси. 2. Визначити пріоритетні забруднюючі речовини атмосферного повітря та дати їм оцінку з точки зору можливого шкідливого впливу на організм людини. 3. Розрахувати ризики для здоров’я експонованого населення від забруднення атмосферного повітря житлової території м. Черкаси. 4. Визначити небезпечні територіальні зони ризику для проживання населення. 5. Оцінити зв’язок захворюваності дитячого населення на бронхіальну астму з кількісними показниками вмісту потенційно небезпечних речовин в атмосферному повітрі. 6. Обґрунтувати профілактичні заходи щодо мінімізації ризиків, обумовлених впливом забрудненого атмосферного повітря на населення м. Черкаси. Об’єкт дослідження – процес формування ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами промислових підприємств м. Черкаси. Предмет дослідження: - забруднюючі хімічні речовини, що надходять в атмосферне повітря з викидами промислових підприємств; - ризик для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря; - розподіл населення житлової території за небезпечними зонами впливу забруднювачів атмосферного повітря; - захворюваність дитячого населення на бронхіальну астму. Наукова новизна одержаних результатів. Наукові обґрунтування теоретичних та методичних аспектів гігієнічної оцінки небезпеки для населення від забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами викидів промислових підприємств: - поглиблено розуміння щодо використання імовірнісної оцінки впливу забруднення довкілля на здоров'я населення; - науково обґрунтовані особливості формування забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств на міському рівні; - сформовано наукові засади управлінських рішень щодо створення профілактичних та природоохоронних заходів, спрямованих на управління ризиком від інгаляційної дії хімічних речовин атмосферного повітря. Практичне значення проведеного наукового дослідження. Результати досліджень ризикової оцінки якості атмосферного повітря та його впливу на здоров’я населення впровадженні у діяльність Черкаської обласної санепідстанції при здійсненні державного санітарного нагляду за підприємствами-забруднювачами атмосферного повітря та при розгляді і узгодженні документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів стаціонарних джерел. Результати еколого-гігієнічної оцінки викидів стаціонарних джерел промислових підприємств та оцінки ризиків впливу забрудненого атмосферного повітря на здоров’я населення м. Черкаси використовуються при підготовці комплексної програми «Екологія 2011-2015». Отримані результати наукового обґрунтування заходів з управління якістю атмосферного повітря м. Черкаси на основі оцінки ризиків для здоров’я населення використані при розробці Генерального плану м. Черкаси, розділу «Перспективи розвитку міста» та розділу «Природно-екологічне обґрунтування територіального розвитку» – підрозділів «Стан атмосферного повітря; Перспективи оздоровлення навколишнього природного середовища». Матеріалами досліджень щодо ризикової оцінки впливу викидів промислових підприємств на якість атмосферного повітря м Черкаси доповнені програми з охорони довкілля та впровадженні у навчальний процес кафедри гігієни та екології, кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Основні висновки за результатами роботи. Здійснена еколого-гігієнічна оцінка викидів стаціонарних джерел промислових підприємств м. Черкаси. Отримані значення канцерогенних та неканцерогенних ризиків для окремих джерел викидів Черкаської ТЕЦ, ВАТ «АЗОТ», Черкаського «ДОК», ВАТ «Черкасихліб». Оцінено токсичність забруднюючих речовин. Розроблені управлінські заходи щодо мінімізації ризику. 1. Проаналізовано фізико-хімічні, токсикологічні характеристики, нормативи та стандарти, напрямки впливу на органи і системи людини забруднюючих речовин атмосферного повітря і сформовано перелік пріоритетних забруднюючих речовин, який налічує 41 хімічну речовину. 2. Оцінено рівні неканцерогенного ризику ймовірного впливу пріоритетних забруднювачів на розвиток гострих та хронічних ефектів для здоров’я експонованого населення. 3. Визначено рівні індивідуального, популяційного канцерогенного ризиків для населення, які показали межі ризику для 16 хімічних речовин – нікелю металічного, хлороформу, етилбензолу, свинцю та його неорганічним сполукам, тетрахлоретилену, ацетальдегіду, акрилонітрилу, метилену, трихлоретилену, гідразину гідрату, сажі, формальдегіду, дихлоретану, бензолу, бензину, хрому (VI). 4. Виявлено території (зони) та рецепторні точки ризику впливу пріоритетних забруднювачів атмосферного повітря на населення. 5. Визначено щільність і кількість дорослого та дитячого населення, що проживає у небезпечних зонах ризику за рецепторними точками впливу пріоритетних забруднювачів атмосферного повітря на населення. 6. Вивчена динаміка захворюваності дітей м. Черкаси на бронхіальну астму протягом 2000-2008 років. Оскільки бронхіальна астма вважається екозалежною хворобою було розраховано етіологічний популяційний ризик та надана оцінка вкладу пріоритетних забруднювачів у розвиток захворювання на бронхіальну астму. 7. Встановлено, що найбільший внесок у формування еколого-гігієнічного ризику забруднення атмосферного повітря м. Черкаси та його негативного впливу на здоров’я населення припадає на ДП "Черкаська ТЕЦ", ВАТ "АЗОТ", ТОВ "Черкаський ДОК" та Черкаський завод хімічних реактивів. Це є підставою для прийняття конструктивних рішень з мінімізації ризиків і вибору екологічно безпечних проектів. 8. Доведено, що аналіз ризику впливу забрудненого атмосферного повітря викидами стаціонарних джерел промислових підприємств на населення міста, яке проживає в зонах ризику, дозволяє обґрунтувати санітарно-гігієнічні, медико-профілактичні та екологічні пріоритети та планувати першочергові профілактичні та природоохоронні заходи. Публікації. Результати досліджень відображені в 13 наукових працях (з них 5 у фахових виданнях, що регламентовані ВАК України, 5 – у збірниках науково-практичних конференцій).
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3414
Number of Pages: 29
Specialization: 14.02.01-гігієна та професійна патологія
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.