Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3637
Title: Дослідження функціонального стану серцево-судинної системи студентів технологічного університету
Other Titles: Investigation of the functional state of the cardiovascular system of students of the technological university
Authors: Загородній, Василь Володимирович
Ярославська, Лариса Петрівна
Твардовська, Тетяна Василівна
Лопатіна, Лілія Василівна
Keywords: фізичне виховання;серцево-судинна система;функціональний стан;частота серцевих скорочень;систолічний і діастолічний артеріальний тиск;фізичне навантаження;functional state;heart rate contractions;systolic and diastolic blood pressure;physical load.
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 70 : збірник наукових праць
Abstract: Проведено дослідження та оцінку функціонального стану серцево-судинної системи студентів Черкаського державного технологічного університету впродовж перших трьох років навчання. В процесі дослідження використовувались теоретичні методи (аналіз та узагальнення наукової літератури), методи дослідження функціонального стану серцево-судинної системи (вимірювання частоти серцевих скорочень, систолічного та діастолічного артеріального тиску, виміри часу відновлення частоти серцевих скорочень після фізичного навантаження), методи математичної обробки даних. В результаті проведених досліджень встановлено, що функціональний стан серцево-судинної системи студентів знижений і має негативну динаміку протягом перших трьох років навчання. Серед факторів, які негативно впливають на функціональний стан студентів, є: фактори робочого середовища (фізичний, фізіологічний, соціальний, психологічний, біологічний, естетичний); фактори соціального середовища в поєднанні з цілями робочої діяльності; фактори процесу роботи (тяжкість та інтенсивність роботи); індивідуальні особливості студентів. Результати досліджень свідчать, що при фізичному навантаженні (функціональна проба) в обстежених студентів виявляється вегетативне напруження, яке проявляється у підвищенні систолічного і діастолічного артеріального тиску, високих значеннях амплітудних показників (приріст частоти серцевих скорочень) при погіршенні часових (час відновлення серцевих скорочень і рівня артеріального тиску). Це свідчить про недостатню рухову активність студентів та низьку ефективність 2-х годинних занять на тиждень фізичним вихованням, відсутність позитивного впливу їх на функціональний стан серцево-судинної системи., необхідність їх фізичного удосконалення та формування у них свідомого ставлення до власного і суспільного здоров’я. Запровадження чотирьох годин на тиждень на дисципліну «Фізичне виховання», на нашу думку, певною мірою може виправити цю ситуацію, але необхідно формувати у студентів свідоме ставлення до власного і суспільного здоров’я, «прищеплювати» моду на здоров’я і фізичну досконалість.
During the first three years of studying, the research and evaluation of the functional state of the cardiovascular system was carried out students of Cherkasy State Technological University. Exploring it, we used theoretical methods (analysis and synthesis of scientific literature), methods of studying the functional state of the cardiovascular system (measurement of heart rate, systolic and diastolic blood pressure, measurements of recovery time of heart rate after exercise), methods mathematical processing of data. As a result of the research, it was found that the functional state of the cardiovascular system of students is reduced and has a negative dynamics during the first three years of studying. Among the factors that negatively affect the functional state of the students are: factors working environment (physical, physiological, social, psychological, biological, aesthetic); factors of the social environment in conjunction with the goals of work; factors of the process of work (severity and intensity of work); individual peculiarities of students. The results of researches show that during physical activity (functional test) in the examined students vegetative stress appears, which manifests itself in increasing systolic and diastolic blood pressure, high values of amplitude parameters (increase of heart rate) with deterioration of time (time of restoration of cardiac contractions and level of arterial pressure). This in turn indicates a lack of motor activity of students and a low effectiveness of 2 hours of training per week by physical education, the absence of a positive effect on the functional state of the cardiovascular system, the necessity for their physical improvement and to form a conscious attitude towards their own and public health. The introduction of four hours a week on the discipline "Physical education", in our opinion, to some extent can correct this situation, but it is necessary to form students conscious attitude to their own and public health, "instilate" fashion on health and physical perfection.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3637
ISSN: 2311-5491
DOI: 10.31392/2311-5491/2019-70.25
Issue: 70
First Page: 100
End Page: 105
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagorodniy_Yaroslavska.pdf326.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.