Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/369
Title: Маркетингові стратегії ТНК: сучасні особливості формування та досвід країн ЄС
Other Titles: Маркетинговые стратегии ТНК: современные особенности формирования и опыт стран ЕС
Authors: Паламарчук, Наталія Олександрівна
Keywords: маркетингова стратегія;транснаціональна компанія;маркетинговая стратегия;транснациональная компания;marketing strategy;transnational company
Issue Date: 2016
Publisher: Бізнес Інформ
Abstract: Метою статті є дослідження сучасних особливостей розробки маркетингових стратегій транснаціональних корпорацій та узагальнення досвіду країн ЄС по їх формуванню. Дослідженню особливостей визначення та розробки маркетингових стратегій присвячені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених. Разом з тим в сучасних умовах світового розвитку зростає потреба систематизації процесу формування маркетингової стратегії ТНК та дослідження досвіту розвинених країн щодо практичної реалізації міжнародної маркетингової стратегії. Проведене дослідження дозволило виокремити підходи до визначення поняття «маркетингова стратегія», систематизувати внутрішні та зовнішні чинники впливу, охарактеризувати рівні розробки міжнародної маркетингової стратегії, виокремити рівні її застосування та загальні орієнтири реалізації. На основі аналізу досвіду ТНК країн ЄС можна виділити наступні характерні особливості їх маркетингових стратегій: здійснення активної підтримки існуючих брендів та безперервної розробки нових продуктів з метою забезпечення прибутковості; використання спільного підприємництва для реалізації різноманітних проектів та програм; впровадження інноваційної діяльності як основи для забезпечення конкурентоспроможності; ведення раціональної фінансової діяльності та забезпечення ефективної інвестиційної діяльності; забезпечення охорони навколишнього середовища та високого рівня безпеки виробництва; виконання програм у сфері соціальної відповідальності бізнесу. Перспективами подальших досліджень в даній сфері є дослідження маркетингових стратегій ТНК розвинених країн та адаптація їх досвіду для розвитку ТНК в Україні.
Целью статьи является исследование современных особенностей разработки маркетинговых стратегий транснациональных корпораций и обобщение опыта стран ЕС по их формированию. Исследованию особенностей определения и разработки маркетинговых стратегий посвящены труды многих зарубежных и отечественных ученых. Вместе с тем в современных условиях мирового развития растет потребность систематизации процесса формирования маркетинговой стратегии ТНК и исследования опыта развитых стран по практической реализации международной маркетинговой стратегии. Проведенное исследование позволило выделить подходы к определению понятия «маркетинговая стратегия», систематизировать внутренние и внешние факторы влияния, охарактеризовать уровни разработки международной маркетинговой стратегии, выделить уровни ее применения и общие ориентиры реализации. На основе анализа опыта ТНК стран ЕС можно выделить следующие характерные особенности их маркетинговых стратегий: осуществление активной поддержке существующих брендов и непрерывная разработки новых продуктов с целью обеспечения прибыльности; использование совместного предпринимательства для реализации различных проектов и программ; внедрение инновационной деятельности как основы для обеспечения конкурентоспособности; ведение рациональной финансовой деятельности и обеспечение эффективной инвестиционной деятельности; обеспечение охраны окружающей среды и высокого уровня безопасности производства; выполнение программ в сфере социальной ответственности бизнеса. Перспективами дальнейших исследований в данной сфере является исследование маркетинговых стратегий ТНК развитых стран и адаптация опыта для развития ТНК в Украине.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/369
Issue: 12
First Page: 313
End Page: 317
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2016-12_0-pages-313_317 моя стаття.pdf345.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.