Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/375
Title: Текст кулінарного рецепта як лінгвовізуальний феномен
Other Titles: Text of Recipe as Linguistic and Visual Phenomenon
Текст кулинарного рецепта как лингвовизуальный феномен
Authors: Кузебна, Владислава Валеріївна
Гречуха, Леся Олександрівна
Keywords: текст;кулінарний рецепт;креолізований текст;вербальний/невербальний компонент;лінгвовізуальний феномен;текст;кулинарный рецепт;креолизованный текст;вербаоьный/невербальный компонент;лингвовизуальный феномен;text;recipe;creolization;verbal/non-verbal component;linguistic;visual phenomenon
Issue Date: 13-May-2016
Publisher: Наукові записки міжнародного гуманітарного університету
Abstract: У статті Гречухи Л.О. і Кузебної В.В. «Текст кулінарного рецепта як лінгвовізуальний феномен» здійснено спробу проаналізувати лінгвовізуальні особливості тексту кулінарного рецепта. Задля успішної реалізації поставленої мети, було проаналізовано наукові праці тих авторів (Н. Алефіренко, М. Бахтін, П. Буркова, І. Гальперін, Ю. Лотман, К. Брінкер, Х. Блінц), які всебічно досліджують поняття «текст», а також проблеми, пов’язані з його функціонуванням. Автори статті зазначають, що звернення до текстів кулінарних рецептів з метою їх вивчення є актуальною тенденцією у сучасному мовознавстві, тож наукова увага зосереджується на провідній ролі вербальних та допоміжній роль невербальних компонентів у креолізованому тексті рецепта.
В статье Гречухи Л.А. и Кузебной В.В. «Текст кулинарного рецепта как лингвовизуальный феномен» проводится исследование и анализ лингвовизуальных особенностей текста кулинарного рецепта. Для успешной реализации поставленной задачи, авторы статьи обращаются к работам Н. Алефиренко, М. Бахтина, П. Бурковой, И. Гальперина, которые многоаспектно исследуют понятие «текст», а также проблемы его функционирования. Авторы статьи утверждают, что обращение к текстам кулинарных рецептов является актуальной тенденцией в современной лингвистике, вследствие чего поле научного интереса сосредоточено на ведущей роли вербальных и вспомогательной роли невербальных компонентов в креолизованном тексте рецепта.
The article by Hrechukha L.O. and Kuzebna V.V. «Text of Recipe as Linguistic and Visual Phenomenon» deals with the problem of linguistic and visual peculiarities of recipe text. The works of such leading scientists as N. Alephirenko, M. Bakhtin, P. Burkova serve the theoretical background of our study. The topicality of the given paper is to investigate the specific features of recipe text making a scientific emphasis on such important issues as verbal and non-verbal components.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/375
Issue: 25
First Page: 257
End Page: 261
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірка наукових праць.pdfНаукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса : Фенікс, 2016. – Вип. 25. – 316 с.4.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.