Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/392
Title: Studying the computational resource demands of mathematical models for moving surface eddy current probes for synthesis problems
Authors: Трембовецька, Руслана Володимирівна
Гальченко, Володимир Якович
Тичков, Володимир Володимирович
Keywords: оптимальний синтез;вихрострумовий перетворювач;розподiл щiльностi вихрових струмiв;обчислювальна ресурсоємнiсть
Issue Date: 2018
Publisher: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Abstract: Виконано розрахунок розподiлу щiльностi вихрових струмiв для трьох типiв котушок збудження рухомих накладних вихрострумових перетворювачiв, зокрема кру- гової, прямокутної, ортогонально-прямокутної форм, за формулами «точних» електродинамiчних математич- них моделей iз врахуванням ефекту швидкостi. Встановлено час розрахунку для котушки збуджен- ня кругової форми iз площею зони контролю 50×50 мм при швидкостi υx=40 м/с, який складає вiд 8 до 20 годин. Час розрахунку для котушки збудження прямокутної форми при швидкостi по двом складовим υx, υy=20 м/с iз площею зони контролю 80×48 мм складає вiд 8 до 9 годин. Для котушки збудження ортогонально-прямо- кутної форми розмiром 12×12 мм час розрахунку iз пло- щею зони контролю 15×35 мм при швидкостi по двом складовим υx, υy=40 м/с складає понад 7 годин; а для котушки розмiром 12×24 мм при υx, υy=40 м/с – скла- дає понад 9 годин. Виявлено, що обчислювальна склад- нiсть розрахунку розподiлу щiльностi вихрових струмiв за «точними» математичними моделями при змiнi навiть двох просторових координат у зонi контролю є досить великою. Тобто використовувати «точнi» математичнi моделi безпосередньо, розраховуючи значення розподiлу щiльностi вихрових струмiв в точках контрольованої зони, недоцiльно з огляду на значну ресурсоємнiсть обчислювального процесу. Обґрунтовано необхiднiсть використання для проек- тування вихрострумових перетворювачiв з однорiдним розподiлом щiльностi вихрових струмiв в зонi контролю математичного апарату сурогатної оптимiзацiї. Дане дослiдження є корисним для спецiалiстiв з неруй- нiвного контролю в галузi машинобудування. Результати дослiджень можна застосовувати для вдосконалення конструкцiй вихрострумових перетворювачiв з покра- щеними метрологiчними характеристиками, зокрема однорiдна чутливiсть, локалiзацiя зондуючого поля збуд- ження, пiдвищена завадозахищенiсть, можливiсть позбу- тися проявiв крайового ефекту при контролi
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/392
ISSN: DOI: 10.15587/1729-4061.2018.143309
Volume: 95
Issue: 5/5
First Page: 39
End Page: 46
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
143309-314523-1-PB.pdf850.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.