Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4049
Title: Розвиток гендерних стереотипів у медіатекстах глянцевих журналів
Other Titles: Development of gender stereotypes in glossary journal media text
Authors: Cовєтна, Альона Вікторівна
Keywords: медіатекст;гендер;заголовки;глянцеві журнали;mediatext;gender;headlines;glossy magazines
Issue Date: 2022
Publisher: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
Abstract: Визначено номенклатурні засоби мови, які беруть участь у реалізації гендерних характеристик у назвах англійських медіатекстів. Проаналізовано англомовні глянцеві журнали “Cosmopolitan”, “Maxim”. Визначено гендерні проблеми в контексті сучасних лінгвістичних досліджень, окреслено поняття гендерного стереотипу та деякі мовні засоби, що пояснюють гендерні аспекти спілкування. Представлено аналіз проявів гендерної специфіки в назвах медіатекстів з урахуванням особливостей актуалізації гендерних характеристик у чоловічій та жіночій періодиці, описано вплив гендерних стереотипів на сприйняття медіатекстів. Проаналізувавши 130 заголовків у жіночих та чоловічих журналах, було виявлено, що майже кожна стаття містить елементи відвертої та неявної реклами, що створює певний образ жінки чи чоловіка, до якого прагне кожен читач. У статті йдеться про гендерний прояв у сучасному англійському дискурсі. Узагальнення досліджень свідчить про існування гендерної дихотомії у мовленнєвій поведінці в плані просодичних (наприклад, жінки частіше вдаються до вираження своїх емоцій інтонацією, в той час як чоловіки вважають за краще використовувати лексичні засоби), морфологічних (наприклад, жінки використовують більшу кількість суфіксів зі значенням зменшувальності, пестливості у порівнянні з чоловіками), лексичних (наприклад, жіноче мовлення, у порівнянні з чоловічим, відрізняє більш висока концентрація емоційно оцінних слів і конструкцій; у чоловічій мові частіше присутня стилістично нейтральна оцінна лексика) і синтаксичних рис (наприклад, чоловіки дотримуються одноманітності синтаксичних конструкцій, частіше вживають складносурядні пропозиції; жінкам більш властиве використання емфатичних конструкцій, окликів, пропозицій, що виражають більшу емоційність). Оскільки гендерні характеристики найбільш виразно проявляються саме на лексичному рівні, наведено категорії такої лексики. Аналізуються концепти “маскулінність” і “фемінність”, які є основним змістом гендерних стереотипів і підтверджуються різною поведінкою, різним розподілом соціальних ролей і статусів та підтримуються психологічними потребами людини поводитися у соціально схвальній манері і відчувати себе цілісно и несуперечливо.
The nomenclature means of language involved in the implementation of gender characteristics in the titles of English media texts are defined. English glossy magazines: ‘Cosmopolitan’, ‘Maxim’ were analysed. Gender issues in the context of modern linguistic research are identified, the concept of gender stereotype and some language means that explain the gender aspects of communication are defined. An analysis of the manifestations of gender specificity in the titles of media texts, taking into account the peculiarities of the actualization of gender characteristics in men’s and women’s periodicals are represented, the impact of gender stereotypes on the perception of media texts is described. After analyzing 130 headlines in women’s and men’s magazines it was found that almost every article contains elements of explicit and implicit advertising, creating a certain image of a woman or man, to which each reader aspires. The article deals with gender manifestation in modern English discourse. Generalization of the best research on the existence of gender behavior in speech behavior in terms of prosodic (for example, women often resort to confirmation of their emotional intonation, while men prefer to use lexical means), morphological (for example, women use more suffixes with the meaning of diminutiveness, tenderness compared to men), lexical (for example, female speech, compared to male, has a higher concentration of emotionally evaluative words and constructions; male language is more stylistically neutral evaluative vocabulary) and syntactic features (for example, men adhere to the uniformity of syntactic constructions, more often use compound sentences; women are more likely to use emphatic constructions, exclamations, sentences that express greater emotionality). Since gender characteristics are most clearly manifested at the lexical level, the categories of such vocabulary are given. The concepts of “masculinity” and “femininity” are analyzed, which are the main content of gender stereotypes and are confirmed by different behaviors, different distribution of social roles and statuses and are supported by psychological needs.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4049
ISSN: 2409-1154
DOI: 10.32841/2409-1154.2022.54.23
Issue: 54
First Page: 95
End Page: 97
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filologi54.pdf3.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.