Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4315
Title: Економічні засади формування територіальних громад у розвитку регіону
Other Titles: Economic principles of the formation of territorial communities in the region's development
Authors: Сахно, Тетяна Андріївна
Keywords: територіальна громада,;економічний розвиток,;організаційно-економічне забезпечення,;місцевий бюджет,;бізнес,;міжнародна технічна допомога,;territorial community,;economic development,;organizational and economic support,;local budget,;business,;international technical assistance.
Issue Date: 2023
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад формування територіальних громад та розробці практичних рекомендацій до їх функціонування в економічному забезпеченні розвитку регіону. У роботі досліджено еволюцію становлення територіальної громади та зміну її сутності і ролі в економічному просторі регіону та держави в умовах децентралізації. Обґрунтовано, що громади є окремими одиницями економічного простору, формують склад регіону, цілеорієнтовані на власну економічну спроможність, підвищення якості та рівня життя населення. Узагальнено сукупність ознак до визначення сутності ТГ (територіальна, політична, інтеграційна, соціально-психологічна, історико-культурна, фіскальна, майнова, екологічна) за різними науковими підходами (територіальний, правовий, соціологічний, комплексний). Перелік ознак ТГ доповнено організаційною та економічною, які є обов’язковими елементами у формуванні громади в умовах децентралізації. Доведено, що комплексний підхід до формування громади є найбільш розширеним. Обґрунтовано, що громада відповідно до факторів впливу (політико-правових, територіально-просторових, історико-культурних, природно- та фінансово-ресурсних, соціально-демографічних) і напрямів відповідальності, ознак та функцій є гарантом інтересів усіх зацікавлених сторін – населення, бізнес-середовища, громади в цілому та забезпечує регіональний розвиток. Запропоновано власне визначення територіальної громади як географічно визначеної території, частини регіону, яка має правовий статус, місцеві органи публічного управління, муніципальну власність, ресурсне забезпечення, соціальну взаємодію, є представником місцевого громадянства, здійснює функції управління та контролю з метою забезпечення спроможності, життєздатності, економічного і соціального розвитку місцевості та складається з фізичних осіб як суб’єктів права зі спільними інтересами місцевого значення. Акцентовано увагу на організаційній та економічній складових функціонування громади на підставі нормативно-правової бази, що дає можливість розробити концептуальну модель організаційно-економічного забезпечення розвитку ТГ. Обґрунтовано принципи організаційної структури території: ефективності, інституційності, самостійності, мобільності, економічності, оптимізації, системності, пропорційності, узгодженості інтересів, спеціалізації, які є основою запропонованого організаційно-економічного механізму управління ТГ, сприяють розробці її стратегії та місцевих програм розвитку. Доведено, що на місцевий економічний розвиток впливає взаємозв’язок «громада-населення-бізнес». ТГ забезпечує умови розвитку бізнесу та зростання стандартів життя населення, бізнес створює робочі місця та сплачує податки на формування бюджету громади. Проведено теоретичне узагальнення правових, організаційних та економічних основ формування територіальних громад, що стало підґрунтям концептуальної моделі організаційно-економічного забезпечення їх розвитку. Запропоновано методичний підхід до оцінювання економічного забезпечення територіальної громади. Визначено три напрями оцінювання: оцінювання фінансової стійкості місцевих бюджетів; оцінювання ефективності формування фінансових потоків; оцінювання впливу діяльності бізнесу на розвиток ТГ в економічному розвитку регіону, враховуючи вплив соціально відповідального бізнесу на розвиток ТГ і вплив бізнесу та інвестицій на розвиток регіону. За кожним напрямом визначено та систематизовано три блоки показників оцінювання. Це дає можливість визначити забезпечення громади власними і дотаційними ресурсами та вплив бізнесу на економічний стан та розвиток громади. За результатами вивчення особливостей збереження життєдіяльності громад в умовах нових викликів (воєнний стан у державі) та порушення розвитку економіки територій узагальнено принципи їх функціонування, що є базовими для розвитку в сучасних умовах. Ці принципи доповнено такими: залученості, системності, орієнтованості на потреби громади, синхронізації та координації дій, публічності. Виявлено й обґрунтовано нові ризики та виклики, які стоять перед ТГ: економічні втрати, міграція, втрати для населення (втрата житла, робочих місць), екологічні втрати. Це дало змогу окреслити стабілізаційні дії для подальшого функціонування ТГ за такими напрямами: забезпечення власної життєздатності для регіонів, які знаходяться в тилу, шляхом інтеграції та співпраці всіх суб’єктів громади; формування умов у громадах для релокованих підприємств та підтримки підприємництва території; надання житла та місць працевлаштування внутрішньо переміщеним особам. Розроблено інструментарій комплексного оцінювання економічного забезпечення територіальної громади. Проаналізовано фінансову стійкість місцевих бюджетів, ефективність формування фінансових потоків, вплив бізнесу на розвиток ТГ в економічному розвитку регіону. Фінансову стійкість місцевих бюджетів оцінено за показниками фінансової спроможності, ефективності, автономії в розрізі регіонів України за 2021 р. Виявлено різний ступінь дотаційності регіональних бюджетів. Досліджено формування дохідної частини місцевих бюджетів ТГ Черкаського регіону за 2017–2021 рр. Виявлено зростання доходів бюджетів громад, особливо загального фонду, що вказує на фінансову ефективність виконання бюджетів ТГ. Фінансові надходження місцевих бюджетів під час та після об’єднання громад оцінено за результатами аналізу бюджетів 66 ТГ Черкаського регіону. За рівнем спроможності до формування дохідної частини громади поділено на три групи: до І групи віднесено 40 ТГ з малим рівнем фінансових надходжень, до ІІ групи – 16 ТГ з середнім рівнем фінансових надходжень, до ІІІ групи – 10 ТГ з високим рівнем фінансових надходжень. Сформовано рейтингову шкалу оцінювання рівня бюджетної спроможності громад у розрізі регіону: до I групи увійшло 17 ТГ з малим рівнем бюджетної спроможності, до II групи – 27 ТГ з середнім рівнем бюджетної спроможності, до III групи – 22 ТГ з високим рівнем бюджетної спроможності. Виявлено зовнішні та внутрішні чинники гальмування наповнення бюджетів і запропоновано заходи щодо зміцнення фінансової стійкості місцевих бюджетів. Здійснено оцінювання ефективності формування фінансових потоків ТГ Волинського, Кіровоградського, Рівненського, Черкаського регіонів із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу. Результати свідчать про ефективність формування фінансових потоків регіонів. Узагальнюючим показником розвитку регіону є валовий регіональний продукт, формування якого залежить від податкових надходжень. Так, у Черкаському регіоні ця залежність становить 97,56 %. Визначено, що при збільшенні податкових надходжень на 1 млн. грн. валовий регіональний продукт збільшиться в середньому на 12,272 млн. грн. Вплив бізнесу на розвиток ТГ та регіону оцінено за двома запропонованими показниками: інтегральний коефіцієнт впливу соціально відповідального бізнесу на розвиток територіальної громади та інтегральний коефіцієнт впливу бізнесу та інвестицій на розвиток регіону. Результати розрахунків свідчать про позитивний вплив соціально відповідального бізнесу на розвиток Черкаської територіальної громади. За результатами розрахунків інтегрального коефіцієнта впливу бізнесу та інвестицій на розвиток Волинського, Кіровоградського, Рівненського, Черкаського регіонів у 2016–2020 рр. виявлено тенденцію до його зниження в усіх регіонах, що свідчить про зменшення впливу бізнесу та інвестицій на рівень розвитку територій. Розвиток ТГ залежить не тільки від фінансових результатів діяльності суб’єктів підприємництва громади, а й від їх соціально відповідальної поведінки. Наявність соціально відповідального бізнесу регіону створює додаткові економічні ефекти, впливаючи на формування і розвиток територіальних громад у напрямі їх економічного зростання та інвестиційної привабливості, покращення екологічної ситуації території, рівня і якості життя населення. Розвинуто концептуальний підхід до управління економічним розвитком територіальних громад як комплекс заходів щодо забезпечення економічного зростання території в умовах децентралізації, враховуючи сучасні зовнішні та внутрішні виклики. Використання ключових підходів до формування концепції (стратегічного, комплексного, системного, ресурсного, інституційного, цільового) забезпечило визначення послідовних етапів її реалізації (теоретичний, методологічний, практичний). За кожним етапом конкретизовано принципи, методи, інструменти та очікувані результати, що дає змогу органам місцевого самоврядування не тільки розробити стратегію місцевого розвитку, а й деталізувати її у поточних планах. Доведено, що елементами впливу на місцевий економічний розвиток є спільна діяльність та партнерство органів місцевого управління, підприємницьких структур, населення території на підставі визначених принципів щодо їх взаємодії. Конкретизовано елементи реалізації політики місцевого економічного розвитку, які сприятимуть економічному зростанню громади, а саме: підтримка розвитку бізнесу та створення умов для його формування, наявність джерел фінансування території, рекламно-іміджеві заходи для популяризації території. Розроблено організаційно-економічний механізм управління розвитком територіальних громад, який базується на послідовності взаємопов’язаних елементів: цілей, завдань, напрямів, процесів та умов розвитку, методів (правових, адміністративних, економічних, аналітичних, комунікативних) та інструментів його реалізації. Запропонований механізм враховує мінливі умови функціонування ТГ, забезпечує координацію взаємодії всіх учасників громади, що сприяє визначенню та вдосконаленню як стратегії, так і місцевих програм розвитку. Обґрунтовано, що дієвими заходами, особливо під час кризових впливів, є: створення пільгових та спрощених умов для формування і діяльності підприємництва, залучення і впровадження інвестиційних та інноваційних інструментів (індустріальні парки, стартапи, ІТ-продукти), які здатні підвищити соціальну відповідальність бізнесу, що впливає на зростання економічних показників території та покращує рівень життя населення. Запропоновано концептуальну модель удосконалення розвитку територіальних громад України за участі міжнародної технічної підтримки для підвищення життєздатності ТГ у розвитку регіону, яка побудована за результатами узагальнення досвіду міжнародної допомоги. Бенефіціантами міжнародної технічної допомоги визнано: спільноту донорських агенцій, іноземні дипломатичні представництва, міжнародні організації, міжнародні фонди. У моделі конкретизовано види допомоги (фінансова; технічна: експертна, консультаційна, навчальна) та форми її надання (програми, проєкти, гранти), бенефіціарів (органи місцевого самоврядування, державні установи, територіальні громади, підприємці) та основні напрями (об’єкти) впливу і результати її використання. Доведено, що міжнародна технічна допомога впливає на громаду, органи місцевого самоврядування, населення, бізнес-структури шляхом співпраці у спільних заходах, програмах, проєктах для досягнення позитивних результатів у забезпеченні спроможності ТГ, що сприяє розвитку регіону.
The dissertation is devoted to justifying the theoretical and methodological foundations of the formation of territorial communities and the development of practical recommendations for their functioning in the economic support of a region's development. The work examines the evolution of the territorial community formation and the change of its essence and role in the economic space of the region and the state in conditions of decentralization. It is substantiated that these communities are separate units of the economic area. They form the region's composition, and they are goal-oriented on their own economic capacity, improving the quality of the population's living standard. The criteria for determining the essence of a TC (territorial, political, integration, social-psychological, historical-cultural, fiscal, property, ecological) according to various scientific approaches (territorial, legal, sociological, complex) is summarized. The list of features of a TC is supplemented with organizational and economic ones, which are mandatory elements in the formation of a community in conditions of decentralization. It is proven that the integrated approach is the most extensive to forming the community. It is substantiated that the community, in accordance with the factors of influence (political-legal, territorial-spatial, historical-cultural, natural and financial resources, socio-demographic) and areas of responsibility, features, and functions, is the guarantor of the interests of all interested parties - the population, the business environment, communities as a whole and ensures regional development. A proper definition of a territorial community is proposed as a geographically defined territory, a part of a region with legal status, local public administration bodies, municipal property, resource provision, and social interaction. It represents local citizenship and performs management and control functions to ensure the area's capacity, viability, and economic and social development. It consists of natural persons - legal entities with local interests of local importance. Emphasis is placed on the organizational and economic components of the functioning of the community based on the normative and legal framework, which provides an opportunity to develop a conceptual model of organizational and economic support for the development of the TC. The principles of the organizational structure of the territory are substantiated: efficiency, institutionality, independence, mobility, economy, optimization, systematicity, proportionality, consistency of interests, and specialization, which are the basis of the proposed organizational and economic management mechanism of a TC, contribute to the development of its strategy and local development programs. It is proven that the interrelationship of "community-population-business influences local economic development." A TC provides conditions for the development of business and the population's living standards. Business creates jobs and pays taxes for the formation of the community budget. A theoretical generalization of the legal, organizational, and economic foundations of the formation of territorial communities was carried out, which became the basis for a conceptual model of organizational and economic support for their development. A methodical approach to the evaluation of the economic support of a TC is proposed. Three areas of assessment are defined: assessment of financial sustainability of local budgets; evaluation of the effectiveness of the formation of financial flows; assessment of the impact of business activities on the development of a TC in the economic development of the region, considering the impact of socially responsible business on the development of the territorial community and the impact of business and investments on the development of the region. For each direction, three blocks of evaluation indicators are defined and systematized. This makes it possible to determine the provision of the community with its subsidized resources and the impact of business on the economic condition and development of the community. Based on the results of the study of the peculiarities of preserving the vital activity of communities in the conditions of new challenges (wartime in the state) and disruption of the economic development of territories, the principles of their functioning, which are fundamental for development in modern conditions, are summarized. These principles are supplemented by the following: involvement, systematicity, focus on the needs of the community, synchronization and coordination of actions, and publicity. New risks and challenges facing the TC have been identified and substantiated: economic losses, migration, losses for the population (loss of housing and jobs), and environmental losses. This made it possible to outline stabilizing actions for the further functioning of a TC in the following directions: ensuring own viability for the regions that are in the rear through the integration and cooperation of all elements of a community; formation of conditions in communities for relocated enterprises and support of entrepreneurship in the territory; providing housing and employment to internally displaced persons. A toolkit for a comprehensive assessment of the economic support of a TC has been developed. The financial sustainability of local budgets, the efficiency of the formation of financial flows, and the influence of business on the development of a TC in the economic development of the region were analyzed. The financial sustainability of local budgets was assessed based on indicators of financial capacity, efficiency, and autonomy across the regions of Ukraine in 2021. Different degrees of subsidization of regional budgets were revealed. The formation of the revenue part of the local budgets of the TC of the Cherkasy region for 2017-2021 was studied. The growth of the revenues of the community budgets, especially the general fund, was revealed, which indicates the financial efficiency of implementing the budgets of the TC. The financial receipts of local budgets during and after the unification of communities were estimated based on the results of the analysis of the budgets of 66 TCs of the Cherkasy region. According to the level of ability to generate income, the community is divided into three groups: group 1 includes 40 TCs with a low level of income, 16 TCs with an average income belong to group 2, and 10 TCs with a high income belong to group 3. A rating scale for assessing the level of budgetary capacity of communities by region was formed: 17 TCs with a low level of budgetary capacity were included in the first group, 27 TCs with an average level of budgetary capacity were included in the second group, and 22 TCs with a high level of budgetary capacity were included in the third group. External and internal factors inhibiting the filling of budgets were identified, and measures to strengthen the financial stability of local budgets were proposed. Evaluation of the effectiveness of the formation of financial flows of TCs in the Volyn, Kirovohrad, Rivne, and Cherkasy regions was carried out using correlation regression analysis. The results testify to the effectiveness of the formation of financial flows in the regions. The overall indicator of the region's development is the gross regional product, the formation of which depends on tax revenues. Thus, in the Cherkasy region, this dependence is 97.56%. It is determined that with an increase in tax revenues by 1 million hryvnias. The gross regional product will increase by an average of UAH 12.272 million. The impact of business on the development of the TC and the region was evaluated according to two proposed indicators such as the integral coefficient of the impact of socially responsible business on the development of the territorial community and the integral coefficient of the impact of business and investments on the development of the region. The results of the calculations indicate the positive impact of socially responsible businesses on the development of the Cherkasy territorial community. According to the results of the calculations of the integral coefficient of the influence of business and investments on the development of the Volyn, Kirovohrad, Rivne, and Cherkasy regions in 2016-2020, a trend of its decrease was found in all regions, which indicates a decrease in the influence of business and investments on the level of development of territories. The development of a TC depends not only on the financial results of the community's business entities but also on the extent to which those businesses are socially responsible. The presence of socially responsible businesses in the region creates additional economic effects, influencing the formation and development of territorial communities in the direction of their economic growth and investment attractiveness, improving the ecological situation of the territory and the level and quality of life of the population. A conceptual approach to managing the economic development of territorial communities has been developed as a set of measures to ensure the territory's economic growth in decentralization conditions, taking into account modern external and internal challenges. Critical approaches to forming the concept (strategic, complex, systemic, resource, institutional, target) ensured the determination of successive stages of its implementation (theoretical, methodological, practical). Principles, methods, tools, and expected results are specified for each stage, enabling local self-government bodies to develop not only a regional development strategy but also to detail it in current plans. It has been proven that the elements of influence on local economic development are the joint activity and partnership of local government bodies, business structures, and the territory's population based on defined principles regarding their interaction. The elements of implementing the local economic development policy, which will contribute to the community's economic growth, are specified. Namely, they support business development and the creation of conditions for its formation, availability of sources of funding for the territory, and advertising and image measures to popularize the region. An organizational and economic mechanism for managing the development of territorial communities has been developed, which is based on a sequence of interconnected elements: goals, tasks, directions, processes and conditions of development, methods (legal, administrative, economic, analytical, communicative) and tools for its implementation. The proposed mechanism considers the changing conditions of the operation of a TC, ensuring the coordination of the interaction of all community participants, which contributes to the elaborating and improvement of both the strategy and local development programs. It is substantiated that effective measures, especially during the crisis, are: the creation of preferential and simplified conditions for the formation and operation of entrepreneurship, attraction and implementation of investment and innovation tools (industrial parks, start-ups, IT products) that can increase the social responsibility of business, which affects the growth of economic indicators of the territory and improves the standard of living of the population. A conceptual model of improving the development of territorial communities of Ukraine with the participation of international technical support is proposed with the view to increasing the viability of a TC in the development of the region. This model is built on the results of the generalization of the experience of international assistance. Beneficiaries of international technical assistance are recognized as follows: the community of donor agencies, foreign diplomatic missions, international organizations, and international foundations. The model specifies types of assistance (financial; technical: expert, consulting, educational) and forms of its provision (programs, projects, grants), beneficiaries (local self-government bodies, state institutions, territorial communities, entrepreneurs), and main areas (objects) impact and results of its use. It has been proven that international technical assistance affects the community, local self-government bodies, population, and business structures through cooperation in joint activities, programs, and projects to achieve positive results in ensuring the capacity of a TC, which contributes to the development of the region.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4315
Specialization: 051 - Економіка
Appears in Collections:051 ЕкономікаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.