Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4331
Title: Лінгвістичні характеристики англомовних оголошень в газетно-інформаційних виданнях
Other Titles: Linguistic characteristics of english advertisements in newspapers and newspapers
Authors: Совєтна, Альона Вікторівна
Совєтний, Едуард Сергійович
Keywords: лінгвістичні характеристики;оголошення;linguistic characteristics;announcement
Issue Date: 2022
Publisher: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
Abstract: Статтю присвячено лінгвістичному аналізу оголошень в англомовних газетно-інформаційних виданнях. Було здійснено аналіз статей з англомовних газет, досліджено мовні та стильові особливості мови оголошень газетно-інформаційних видань, зокрема експресивність мови як спосіб залучення уваги аудиторії, вираження ставлення до переданої інформації, наявність оціночних епітетів, прямих звернень до читача; використання метафор, ідіом, образних порівнянь, літот. Було виявлено заголовки, побудовані на каламбурі, грі слів. Було проаналізовано велику кількість фразеологізмів, прислів’їв, ідіоматичної лексики, приказок. Серед лінгвістичних особливостей пропуск артикля, використання герундія та інфінітива замість дієслівної форми для вираження дії, вживання абревіатур і скорочень слів, звернення до структури питального речення, трансформація синтаксичної семантичної структури ономастичного фразеологізму, створення стилістичних прийомів, в структуру яких входить ономастичний фразеологізм. Англомовній рекламі притаманною є фамільярність по відношенню до політичних діячів, міністрів. Спостерігається частотне і різноманітне вживання різних форм пасиву. З метою посилення експресивності і оцінності в контекст англомовного інформаційного повідомлення переносяться розмовні фразеологічні одиниці. Мова і стиль викладу кожного рекламного звернення підпорядковані основній ідеї і мають комунікативно-спонукальний характер. При створенні ритуального чи проблемного оголошення вибір лексичних, граматичних і словотворчих засобів визначається переважно дотриманням офіційно-ділового стилю спілкування і прагненням автора до мовної економії. Лексика даних англомовних оголошень в основному має конкретний та офіційний характер, що досягається через використання шаблонів та узуальної термінології в галузі професійної діяльності.
The article is devoted to the linguistic analysis of advertisements in English-language newspapers and news publications. An analysis of articles from English-language newspapers was carried out, linguistic and stylistic features of the language of announcements in newspaper and information publications were investigated, in particular, the expressiveness of language as a way of attracting the attention of the audience, expressing the attitude to the transmitted information, the presence of evaluative epithets, direct appeals to the reader; the use of metaphors, idioms, similes, metaphors. Headlines built on a pun, a play on words, were discovered. A large number of phraseological units, proverbs, idiomatic vocabulary, sayings were analyzed. Among the linguistic features are the omission of the article, the use of the gerund and the infinitive instead of the verb form to express action, the use of abbreviations and word reductions, the appeal to the structure of the interrogative sentence, the transformation of the syntactic semantic structure of onomastic phraseology, the creation of stylistic techniques, the structure of which includes onomastic phraseology. English-language advertising is characterized by familiarity with political f igures and ministers. Frequent and diverse use of various forms of the passive voice is observed. In order to increase expressiveness and evaluability, colloquial phraseological units are transferred into the context of the English-language informational message. The language and presentation style of each advertisement is subordinate to the main idea and has a communicative and persuasive character. When creating a ritual or problem announcement, the choice of lexical, grammatical and word-forming means is determined mainly by the observance of the official business style of communication and the author's desire for linguistic economy. The vocabulary of these English-language ads is mainly specific and official in nature, which is achieved through the use of templates and customary terminology in the field of professional activity.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4331
ISSN: 2409-1154
DOI: 10.32841/2409-1154.2022.58.35
Issue: 58
First Page: 152
End Page: 155
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58_2022.pdf3.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.