Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4557
Title: Економічна політика регулювання розвитку ІТ-сфери України
Other Titles: Economic Policy of Regulating IT Sphere Development in Ukraine
Authors: Марченко, Олександр Юрійович
Keywords: ІТ-сфера;економічна політика;регулювання;розвиток;Україна;економіка;освіта;інновації;ІТ;ІКТ;IT sphere;economic policy;regulation;development;Ukraine;economy;education;innovations;IT;ICT
Issue Date: 2023
Abstract: Марченко О.Ю. Економічна політика регулювання розвитку ІТ-сфери України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – Економіка. – Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2023. Дисертаційну роботу присвячено теоретико-практичному визначенню сутності, складових та принципів побудови економічної політики регулювання розвитку ІТ-сфери України. У роботі на основі узагальнення наукових підходів до конкретизації змісту терміну «політика» визначено його сучасне трактування як сукупність спеціальних інструментів, програм та методів, спрямованих на своєчасне прийняття раціональних управлінських рішень. Обґрунтовано види політики на державному рівні, ключову роль серед яких відіграє економічна політика. Систематизовано підходи до визначення змісту терміну «економічна політика», завдяки чому встановлено, що це система заходів, важелів, управлінських стратегій, інструментів та технологій у сфері управління економікою на державному рівні. Визначено основні види економічної політики, а саме: структурну, науково-технічну, інвестиційну, податкову, бюджетну, соціальну, фінансово-кредитну та зовнішньоекономічну види. Поглиблено сутність поняття «економічна політика регулювання розвитку ІТ-сфери країни», яке пропонується розглядати як цілісну систему дієвих заходів держави, що через різні інструменти реалізуються на мікро-, мезо- та макрорівнях, спрямовану на всебічний розвиток ІТ-сфери як умови соціально-економічного відродження економіки країни на сучасному етапі та у повоєнний період. Встановлено пріоритети реалізації економічної політики регулювання розвитку ІТ-сфери країни на найближчі роки. Систематизовано принципи формування економічної політики регулювання розвитку ІТ-сфери, до яких було віднесено дев’ять принципів. Надано змістовну інтерпретацію кожного принципу відповідно до особливостей функціонування ІТ-сфери країни. Принцип наукового підходу обумовлює необхідність використання всіх нагромаджених в ІТ-сфері наукових досягнень у процесі формування інструментарію мінімізації ризиків для розвитку економіки країни. Принцип справедливості регламентує необхідність орієнтації інструментів активізації розвитку ІТ-сфери на досягнення цілей сталого розвитку й мінімізації корупційних проявів на всіх рівнях управління. Принцип комплексності обумовлює необхідність запровадження заходів щодо підвищення якості освіти в ІТ-сфері та можливостей її отримання, стимулювання молоді до опанування ІТ-професій та працевлаштування в країні, оновлення парку комп’ютерної техніки. Принцип пріоритетності проявляється в стимулюванні процесів запровадження ІТ у пріоритетні для відновлення економіки країни галузі. Принцип стратегічної орієнтації спрямований на створення робочих місць високої якості задля підвищення ймовірності повернення українців у повоєнний період. В основі принципу адаптивності лежить орієнтація розвитку ІТ-сфери на найбільш прогресивні технології та інформаційні продукти при одночасному врахуванні потреб національної економіки. Принцип синергетичності орієнтує на широкомасштабне долучення українських ІТ-фахівців до процесів цифровізації та діджиталізації економіки країни, що дозволить досягти синергетичного ефекту в повоєнний період. Принцип інклюзивності реалізується через всеукраїнський соціальний проєкт реінтеграції українців, які під час війни отримали статус осіб з інвалідністю шляхом забезпечення їм умов входження в ІТ-сферу в якості повноправних учасників. Принцип євроінтеграції обумовлює необхідність запровадження дій щодо багатовекторного розвитку ІТ-сфери, цифровізації та діджиталізації економіки країни задля наближення часу вступу України в ЄС. Конкретизовано послідовність зміни форм розвитку економіки країни на основі нагромадження обсягів інформації, знань, людського капіталу та інтенсивності використання на цьому підґрунті новітніх ІТ, а саме: інформаційна економіка, економіка знань, SMART-економіка та програмована економіка. Охарактеризовано кожну форму розвитку економіки країни за головною ідеєю, проявами реалізації ідеї та інструментами, які використовуються з цією метою. Здійснено структуризацію інформації на рівні підприємства та встановлено ті особливості економічної інформації, які дозволяють прискорити побудову в країні інформаційної економки. Висвітлено зв’язок між рівнем розвитку ІТ-сфери країни та можливостями побудови в ній кожної форми розвитку економіки. Доведено, що для успішної побудови інформаційної економіки має бути створено необхідну фахову інфраструктуру для зберігання, обробки та ефективної передачі великих масивів даних, знань та інформації у просторі та часі. Обґрунтовано, що для підвищення ймовірності побудови в країні економіки знань сучасні ІТ мають стати фундаментом забезпечення прогресивності більшості виробничих процесів, комерційних процедур, інфраструктурного забезпечення, створення інновацій. Констатовано, що ймовірність побудови в країні SMART- або програмованої економіки залежить від досягнутого рівня престижності в суспільстві праці ІТ-фахівців, попиту на їх послуги, рівня замовлення та важливості ІТ-проєктів, ступеня проникнення ІТ у всі сфери життя людини. Проведено діагностику наявного стану та оцінювання реальності перспектив зростання темпів розвитку ІТ-сфери України в найближчі роки. З цією метою проаналізовано динаміку кількості підприємств, які протягом останніх років в діловому середовищі країни здійснювали електронну торгівлю та вели операції з неї, проводили аналіз «великих даних» та операції купівлі-продажу з ними, мали різні функціональні можливості власного вебсайту, купували послуги хмарних обчислень та активно використовували 3D-друк, робототехніку й мережу Internet у виробничо-господарській діяльності. Встановлено суттєву нехватку ІТ-фахівців, які були б здатними підняти на новий рівень ефективність функціонування субʼєктів господарювання всіх видів економічної діяльності країни. Здійснено оцінювання достатності нагромадженого кадрового потенціалу для забезпечення розвитку ІТ-сфери країни. З цією метою використано трьох етапну процедуру оцінки. На першому етапі визначено збалансованість попиту та пропозиції ІТ-фахівців на ринку праці країни за показниками залученості сервісів пошуку роботи до покриття кадрової потреби в ІТ-фахівцях, динаміки вакансій на ІТ-фахівців за запитами українських та зарубіжних ІТ-компаній, структури заяв роботодавців та кандидатів на вакантні посади за категоріями робіт. Другий етап присвячено порівнянню пропонованого роботодавцями рівня оплати праці ІТ-фахівців в розрізі професій, що сьогодні мають поширення в ІТ-сфері країни. На третьому етапі дослідження проаналізовано потенційні можливості закладів освіти підготувати достатнє число висококваліфікованих та мотивованих ІТ-фахівців відповідно до попиту на них на ринку праці та наявних темпів розвитку ІТ-сфери країни. Проаналізовано нормативно-правову базу регулювання діяльності ІТ-сфери в Україні. Визначено роль та охарактеризовано основні завдання функціонування Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України в активізації процесів розвитку ІТ-сфери. Наведено характеристику перших офіційних нормативно-правових документів України, прийнятих з метою створення, функціонування та поширення в країні ІТ-сфери. Висвітлено особливості перших нормативно-правових документів України, що регламентують участь країни в міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію ІТ-сфери в країні. Обґрунтовано ключові напрями нормативно-правової спрямованості процедур поступової побудови в Україні конкурентоспроможної ІТ-сфери. Задля обґрунтування процедур вибору організаційно-економічних інструментів побудови економічної політики регулювання розвитку ІТ-сфери України визначено сфери практичного застосування ІТ в країні та проаналізовано досягнутий рівень розвитку мережі Internet в регіонах України у 2022 р. Наведено характеристику діяльності ІТ-кластерів країни за складом учасників, місією та візією їх функціонування. Проілюстровано диференціацію регіонів України за значеннями індексу цифрової трансформації за даними 2022 р. Проаналізовано тенденції зміни рейтингу України за останні роки за такими показниками, як: національний індекс кібербезпеки, індекс розвитку ІКТ, індекс мережевої готовності, індекс розвитку електронного самоврядування, глобальний індекс зв’язку, світовий рейтинг цифрової конкурентоспроможності та глобальний індекс знань. Сформульовано ключові напрями формування економічної політики регулювання розвитку ІТ-сфери країни, до яких віднесено п’ять напрямів: розвиток інформаційного суспільства; розвиток електронного самоврядування; розвиток інформаційного простору; забезпечення інформаційної безпеки та створення сприятливих умов для функціонування ІТ-бізнесу в країні. Доведено, що при обґрунтуванні інструментарію економічної політики щодо формування ефективного ринку ІТ-послуг в країні слід враховувати два фактори, які прямим чином будуть впливати на її результативність. До таких факторів, по-перше, віднесено високий рівень конкуренції за проєкти, замовників та фахівців на світовому ринку ІТ-послуг, та, по-друге, доволі потужний процес «витоку мозків» ІТ-фахівців за межі України, навіть якщо територіально носій цих «мозків» залишається в країні. Визначено, що ключовим фактором при прийнятті ІТ-фахівцями остаточних рішень щодо місця реалізації свого трудового потенціалу виступає рівень оплати праці таких професіоналів та можливості долучитися до виконання проєктів світового значення та рівня. Здійснено співставлення рейтингів найкращих роботодавців України в ІТ-сфері в 2022 р., отриманих за результатами опитувань студентів та випускників українських ЗВО. Конкретизовано причини суттєвого дефіциту компетентних ІТ-фахівців на ринку праці України. Визначено інструментарій кадрового забезпечення процесів розвитку ІТ-сфери країни, в основу якого покладено два підходи – екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний підхід засновано на підвищенні якості ІТ-освіти, яку здобувачі отримують в межах формальної, неформальної та інформальної освіти в країні. Запропоновано конкретні заходи, реалізація яких дозволить підвищити якість ІТ-освіти в країні в межах кожного її сектору. Інтенсивний підхід базується на реалізації заходів, спрямованих на зростання бренду роботодавця ІТ-компаній та підвищення інтенсивності процесів залучення на цьому підґрунті ІТ-талантів з первинного та вторинного ринків праці. Охарактеризовано пілотні проєкти кадрового забезпечення ІТ-сфери країни, які протягом 2022-2023 рр. почали реалізовуватися в Україні в межах неформальної освіти за державної та бізнесової ініціативи та підтримки. Узагальнено портрет сучасного українського ІТ-фахівця та охарактеризовано його усереднене мотиваційне ядро, що складається у збільшенні рівня доходу, безперервного професійного розвитку, участі в масштабних ІТ-проєктах, визнанні професійного авторитету ІТ-спільнотою, отриманні гнучких умов праці та комфортного робочого середовища, доступі до новітніх технологій та інноваційних інструментів. Спрогнозовано зміни, які можуть відбутися у портреті та мотиваційному ядрі ІТ-фахівця за умови більш інтенсивного використання в ІТ-сфері інструменту світчингу. Обґрунтовано умови успішної реалізації будь-якого інструменту економічної політики регулювання розвитку ІТ-сфери країни. Визначено детермінанти економічної політики регулювання розвитку ІТ-сфери країни, в основу яких покладено ґрунтовних вибір визначених інструментів відповідно до того, який вид економічної політики (соціальна, інвестиційна, інноваційна або податкова) реалізується на практиці. Проведено критичний аналіз основних напрямів державної підтримки розвитку ІТ-сфери країни із конкретизацією тих проблемних аспектів, на розв’язання яких мають бути спрямованими зусилля влади найближчим часом. Спрогнозовано три можливих сценарія зміни середньорічного темпу росту експортної виручки ІТ-сфери країни на період до 2025 р. із чітким окресленням тих базових умов, які мають бути для цього виконаними. У разі настання песимістичного сценарію очікуємо, що значення ключового показника поступово досягне довоєнного рівня 2021 р. У разі настання найбільш реалістичного сценарію значення показника буде щороку збільшуватися на 0,5-2,0% порівняно з попереднім роком. У разі настання оптимістичного сценарію значення показника буде щорічно зростати на 1,5-3,0%.
Marchenko O.Yu. Economic Policy of Regulating IT Sphere Development in Ukraine. – Qualification scientific work as a manuscript. Thesis for PhD in Economic Sciences, speciality 051 – Economy. – Сherkasy State Technological University. – Сherkasy, 2023. The dissertation is dedicated to theoretical and practical definition of economic policy of regulating IT sphere development in Ukraine, its essence, components and principles. The work summarizes scientific approaches in specifying the meaning of the term “policy”, determines its modern interpretation as a set of certain instruments, programs and methods aiming towards timely and smart managerial decision-making. It justifies the types of the state policy and identifies the economic policy being of key importance among the others. The approaches to defining the term “economic policy” are systematized revealing the fact that it is a system of measures, tools, instruments, strategies and technologies in the sphere of the state economic management. The basic types of economic policy are determined: structure, science and technology, investment, tax, budget, social, finance and credit, international economy. The essence of the concept “economic policy of regulating IT sphere development in the country” is further specified offered as a solid system of state measures being instrumentally implemented on micro-, meso-, macro-levels, aimed at complex development of IT sphere in order to facilitate economic recovery of the country at present and after the war. The priorities in implementing economic policy of regulating IT sphere of the country in the coming years are identified. Nine principles of forming economic policy in regulating IT sphere development are systematized. Content interpretation of each principle is given according to specific features of IT sphere functioning in the country. Scientific approach principle determines the necessity to use all the IT research achievements in the process of creating the instruments to minimize risks for state economic development. The validity principle accounts for the necessity to aim the instruments of activing development in IT sphere to reach sustainable development goals and to minimize corruption on every managemental level. Complex principle stands for the necessity to take measures for the better quality and availability of IT education, to stimulate the youth in acquiring IT professions and employing in the country, as well as updating stock of computer equipment. The priority principle becomes apparent in stimulating implementation of IT in the industries most important for economic recovery of the country. Strategic focus principle is aimed at creating workplaces of high quality to make possible returning Ukrainians to the country after the war. The adaptive principle targets the IT sphere development to the most progressive technologies and information products according to the national economy needs. The synergy principle is aimed at full-scale involvement of Ukrainian IT professionals into the digital economy with the synergy effect after the war. The inclusive principle is implemented through the social reintegration project for those Ukrainians who have received the status of persons with disabilities during the war by inviting them into the IT sphere as full members. Euro-integration principle stands for the necessity to take actions for multi-vector development of IT sphere, digitalization of the state economy to contribute to Ukrainian membership in the European Union. The sequence of changes in the forms of development of the country's economy based on the accumulation of information, knowledge, human capital and the intensity of the latest IT usage is specified, namely: information economy, knowledge economy, SMART economy and programmed economy. Each form of the country economy development is characterized according to the main idea, implementation of the idea, and tools used for this purpose. The structuring of information at the enterprise level is carried out and the features of economic information are established to accelerate the development of information economy in the country. The connection between the level of development of the IT sphere in the country and the possibilities for economic growth of any type is highlighted. It is proven that the successful development of information economy demands the professional infrastructure created for the storage, processing and efficient transmission of large amounts of data, knowledge and information in space and time. It is substantiated that in order to increase the probability of knowledge economy development in the country, modern IT should become the foundation for ensuring the progressiveness of most production processes, commercial procedures, infrastructure support, and innovations. It is established that the probability of developing the SMART or program economy in the country depends on the appreciation level for IT specialists in the society, high demand for their services, the level and importance of IT projects, the presence of IT in all spheres of human life. Diagnostics of current state and assessment of the prospects for the growth of IT sphere in Ukraine for the upcoming years are carried out. For this purpose, the dynamics of the enterprises that have carried out electronic trade, conducted transactions, analyzed “big data”, delivered purchase and sale operations with them, used functionalities of their own websites, purchased cloud computing services, actively used 3D printing, robotics and the Internet in production and economic activities over the recent years in business environment of the country. It is established that there is a significant shortage of IT specialists able to raise to a new level of efficiency in functioning as business entities of all types in economic activity of the country. An assessment of sufficiency in personnel potential to ensure the development of the country IT sphere is carried out. For this purpose, a three-stage assessment procedure is used. At the first stage, the balance of demand and supply of IT specialists in the labor market of the country is determined according to the indicators of involvement in job search services covering the personnel needs for IT specialists, the dynamics of vacancies for IT specialists at the request of Ukrainian and foreign IT companies, the structure of applications from both employers and candidates for vacant positions by job categories. The second stage is devoted to the comparison of salary level for IT specialists offered by employers in terms of professions in IT sphere of the country today. At the third stage of the study, the potential opportunities of educational institutions to train a sufficient number of highly qualified and motivated IT specialists in accordance with the demand for them in the labor market and the existing rates of development of IT sphere in the country are analyzed. The legal framework for the regulating the IT sphere in Ukraine is analyzed. The role of the Institute of Digitization of Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine in activating the development of the IT sphere is defined and characterized. The characteristics of the first official regulatory and legal documentation of Ukraine adopted for creating, functioning and spreading the IT sphere in the country are given. The peculiarities of the first documents of Ukraine regulating its participation in international events aimed at popularizing the IT sphere in the country are highlighted. The key directions of legal procedures orientation for the gradual construction of competitive IT sphere in Ukraine are justified. In order to justify the procedures for choosing organizational and economic tools in building the economic policy for regulating the development of IT sphere in Ukraine, the areas of practical application of IT in the country are determined and the achieved level of the Internet network development in the regions of Ukraine in 2022 is analyzed. The characteristics of the country IT clusters are given according to the composition of participants, mission and vision of their functioning. The differentiation of the regions of Ukraine is illustrated according to the digital transformation in the data of 2022. The trends in Ukraine rating changes over recent years are analyzed according to such indicators as national cyber security index, ICT development index, network readiness index, e-government development index, global communication index, global digital competitiveness rating and global knowledge index. The key directions for forming the economic policy in regulating the development of the country IT sphere are formulated, which include the development of information society, the development of electronic self-government, the development of information space, ensuring information security, and creating favorable conditions for the functioning of IT business in the country. It is proven that while justifying the toolkit for economic policy regarding the formation of an effective IT service market in the country, two factors directly influencing its effectiveness should be taken into account. Such factors are, firstly, the high level of competition for projects, customers and specialists in the global market of IT services, and, secondly, a rather powerful process of “brain drain” of IT specialists outside Ukraine, even if physically these people remain in the country. It was determined that the key factor for IT specialists to make final decision regarding the place to fulfill their labor potential is the level of remuneration and the opportunity to participate in implementing the high-level projects of world importance. A rating comparison of the best Ukrainian employers in IT sphere in 2022 is carried out, obtained based on the results of surveys among students and graduates from Ukrainian higher educational institutions. The reasons for the significant shortage of competent IT specialists in the labor market of Ukraine are specified. The instruments for personnel support in the process of developing the Ukrainian IT sphere are defined, based on two approaches – extensive and intensive. The extensive approach is about improving the quality of IT education that applicants receive within the framework of formal, non-formal and informal education in the country. Specific measures are proposed to improve the quality of IT education within each of its sectors. The intensive approach is based on the implementation of measures aimed at increasing the employer brand of IT companies and increasing the intensity of the processes of attracting IT talents from the primary and secondary labor markets on this basis. The pilot projects of personnel support in the country IT sphere are characterized, being implemented in Ukraine in 2022-2023 within the framework of informal education with state and business initiative and support. The portrait of a modern Ukrainian IT specialist is summarized and their average motivational core is characterized, which consists of increasing the level of income, continuous professional development, participation in large-scale IT projects, recognition by the professional IT community, flexible working hours and comfortable working environment, access to the latest technologies and innovative tools. The changes that may occur in the portrait and motivational core of the IT specialist are predicted being possible in case the switching tool is more intensively used in the IT sphere. The conditions for successful implementing any instrument of economic policy are substantiated for regulating the development of the country IT sphere. Determinants of the economic policy for regulating the development of the country IT sphere are determined, based on a thorough selection of defined tools in accordance with the type of economic policy (social, investment, innovation or tax) implemented in practice. A critical analysis of the main directions of state support for the development of the country IT sphere is carried out, specifying the problematic aspects which should be the efforts of the authorities to solve in the near future. Three possible scenarios of change in the average annual growth rate of export revenue in the country IT sector for the period up to 2025 are predicted with a clear outline of the basic conditions that must be met for this. In case of a pessimistic scenario, we expect the value of the key indicator to gradually reach the pre-war 2021 level. In case of the most realistic scenario, the value of the indicator will increase by 0.5-2.0% every year compared to the previous year. In case of an optimistic scenario, the value of the indicator will increase annually by 1.5-3.0%.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4557
Specialization: 051 Економіка
Appears in Collections:051 ЕкономікаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.