Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4693
Title: Сombustion models for burning multicomponent pyrotechnic nitrate-metallized mixtures
Other Titles: Моделі горіння багатокомпонентних піротехнічних нітратно-металізованих сумішей.
Authors: Kozyar, Nazariy
Kyrychenko, Oksana
Kovbasa, Victoria
Vashchenko, Vyacheslav
Kolinko, Sergiy
Butenko, Tatiana
Tsybulin, Valentin
Ващенко, Вячеслав Андрійович
Колінько, Сергій Олександрович
Бутенко, Тетяна Іванівна
Цибулін, Валентин Вікторович
Keywords: fire safety;pyrotechnic mixtures;nitrate-containing oxidizers;metal fuels;additives of organic and inorganic substances;thermal influences;combustion processes;combustion models of metallized condensed systems;пожежна безпека;піротехнічні суміші;нітратовмісні окиснювачі;металеві пальні;добавки органічних та неорганічних речовин;термічні дії;процеси горіння;моделі горіння металізованих конденсованих систем
Issue Date: 2023
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
Abstract: The combustion mechanism of compacted mixtures of metallized fuel powders (Mg, Al, etc.), nitrate-containing oxidizers (NaNO3, KNO3, etc.), organic additives (paraffin, stearin, etc.) and inorganic substances (metal fluorides, metal oxides, etc.) has been established under conditions of external thermal influences, according to which the process of transformation of the initial mixture into combustion products is, on average, stationary and proceeds in three spatially separated zones: condensed phase, where decomposition and high-temperature oxidation of components take place; the interface of phases (burning surface), on which the complete decomposition of components and the ignition of metal particles, which then pass into the flame zone, take place; gas phase (zone of heat release in the flame), in which metal particles burn in a diffusion mode, forming combustion products. Models of combustion of mixtures that take into account kinetic characteristics of thermal decomposition of the oxidizer, additives of organic and inorganic substances and high-temperature oxidation, ignition and combustion of metal particles in decomposition products, as well as the results of thermodynamic calculations of the temperature of the combustion products of the mixtures and the content of high-temperature condensate (non-oxidized metal) in them have been developed, which allows with a relative error of 8...10% to determine critical ranges of the change in the burning rate of mixtures under conditions of external thermal effects, exceeding which can lead both to the acceleration of the burning process of mixtures and fire-explosive destruction of pyrotechnic products, and to a sharp attenuation of their burning process and failure of products.
Встановлено механізм горіння ущільнених сумішей з порошків металізованих пальних (Mg, Al та ін.), нітратовмісних окиснювачів (NaNO3, KNO3 та ін.), добавок органічних (парафіну, стеарину та ін.) та неорганічних речовин (фторидів металів, оксидів металів та ін.) в умовах зовнішніх термічних впливів, згідно з яким процес перетворення вихідної суміші на продукти згоряння, у середньому, є стаціонарним та здійснюється у трьох просторово розділених зонах: конденсована фаза, де відбувається розкладання та високотемпературне окиснення компонентів; поверхня розділу фаз (поверхня горіння), на якій відбувається повне розкладання компонентів та займання частинок металу, які потім переходять у зону полум’я; газова фаза (зона тепловиділення у полум’ї), в якій частинки металу згоряють у дифузійному режимі, утворюючи продукти згоряння. Розроблено моделі горіння сумішей, які враховують кінетичні характеристики термічного розкладання окиснювача, добавок органічних та неорганічних речовин і високотемпературного окиснення, займання та горіння частинок металу у продуктах розкладання, а також результати термодинамічних розрахунків температури продуктів згоряння сумішей та вмісту у них високотемпературного конденсату (неокисненого металу), що дозволяє з відносною похибкою 8…10 % визначати критичні діапазони зміни швидкості горіння сумішей в умовах зовнішніх термічних дій, перевищення яких може призводити як до прискорення процесу горіння сумішей та пожежовибухонебезпечного руйнування піротехнічних виробів, так і до різкого затухання їх процесу горіння та відмови виробів.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4693
ISSN: 2306-4412 (print)
2708-6070 (online)
DOI: 10.24025/2306-4412.3.2023.284319
Issue: 3
First Page: 69
End Page: 84
Appears in Collections:№3/2023

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf870.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf382.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf844.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.