Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/552
Title: Тематична структура наративу: когнітивний вимір
Other Titles: Тематическая структура нарратива: когнитивное измерение
Thematic Structure of Narrative: Cognitive Dimension
Authors: Лещенко, Ганна Веніамінівна
Keywords: наративна структура;тема;тематична модель;когнітивний;актант;ситуаційна модель;нарративная структура;тематическая модель;когнитивный;ситуационная модель;narrative structure;theme;thematic model;cognitive;actant;situational model
Issue Date: 2017
Publisher: Актуальні питання іноземної філології
Abstract: Стаття присвячена аналізу тематичної структури наративу, яку визначають як ментальну модель, схему або структуру, що конструюється адресатом в межах когнітивного процесу розуміння тексту. Оповідний акт ідентифікується як діяльність, яка грунтується на концептуалізації ієрархічної структури історії, що оповідається. Особлива увага приділяється аналізу існуючих тематичних моделей наративу, що базуються на розумінні теми як жанрової когнітивної структури, яка активується діями, що відбуваються у фікціональному світі. Сучасні концепції наративу враховують наявність певних тематичних домінант, що формують його загальну тематичну структуру і впливають на динаміку розгортання наративних подій та можливий характер розв’язки. Вивчення змістовних аспектів наративної структури має супроводжуватись аналізом її формальних аспектів, що сприятиме побудові універсальної моделі наративу, структурні принципи якої відповідатимуть як загальним критеріям наративності, так і вимогам жанрової специфіки оповіді. Крім того, побудова такої моделі вимагає залучення до аналізу фактору читача, оскільки саме потенційні стратегії обробки та розуміння наративного тексту читачем визначають внутрішню конфігурацію текстової структури, створюваної автором.
Статья посвящена анализу тематической структуры нарратива, которая расссматривается как ментальная модель, схема или структура, конструируемая адресатом в рамках когнитивного процесса понимания текста. Повествовательный акт идентифицируется как деятельность, в основании которой лежит концептуализация иерархической структуры повествуемой истории. Особое внимание уделяется анализу существующих тематических моделей нарратива, которые фокусируются на понимании темы как жанровой когнитивной структуры, активируемой действиями, происходящими в фикциональном мире. Современные концепции нарратива учитывают наличие определенных тематических доминант, которые формируют его общую тематическую структуру и влияют на динамику разворачивания событий и возможный характер развязки. Изучение содержательных аспектов нарративной структуры должно сопровождаться анализом ее формальных аспектов, способствуя тем самым построению универсальной модели нарратива, структурные принципы которой будут соответствовать как общим критериям нарративности, так и требованиям жанровой специфики повествования. Кроме того, построение такой модели требует привлечения к анализу фактора читателя, поскольку именно потенциальные стратегии обработки и понимания нарративного текста читателем определяют изначальную конфигурацию текстовой структуры, создаваемой автором.
The article centres on the analysis of thematic narrative structure, which is conceptualized as a mental model, a schema or a structure, construing by the addressee within the cognitive process of text comprehension. The act of narration is identified as the activity based on the conceptualization of the hierarchical structure of the story narrated. Special attention is given to the analysis of the existing thematic models which are focused on the theme as a generic cognitive structure, activated by the actions in fictional world. Modern narrative theories take into account the definite thematic dominants forming its general thematic structure and influencing the dynamics of the narrative events and the possible character of final resolution. The research of the content aspects of the narrative structure should by accompanied by the analysis of its formal aspects, facilitating the constructing of the universal narrative model. The structural principles of such a model ought to correlate with general criteria of narrativity as well as generic constraints of the narrative. Besides, while model constructing the reader`s factor should also be involved as the narrative configuration is actually defined by the reader`s strategies of processing and text comprehension.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/552
ISSN: 2410-0927
Issue: 6
First Page: 85
End Page: 90
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leshchenko A.V._article.docxТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА НАРАТИВУ: КОГНІТИВНИЙ ВИМІР43.78 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.