Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/724
Title: КОМУНІКАТИВНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ СИНТАКСИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ОДНОРІДНОСТІ В НАУКОВОМУ ТЕКСТІ
Other Titles: Сommunicative-stylistic aspect of a syntactic category of homogeneity in scientific texts.
Authors: Дядюра, Галина Миколаївна
Кухарєва-Рожко, Віталіна Іванівна
Keywords: науковий текст;односкладні речення;односкладні речення;категорія однорідності;однорідний ряд;комунікативно-стилістичний аспект;комунікативний потенціал;scientific text;one-member sentences;scientific style;homogeneity category;homogeneous set;communicative-stylistic aspect;communicative potential
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка
Abstract: У статті ґрунтовно проаналізовано комунікативно-стилістичний аспект синтаксичної категорії однорідності в науковому тексті. Зазначено, що поняття однорідності в розвитку теорії описової граматики зазнавало різних інтерпретацій. Для з'ясування комунікативного потенціалу ускладнених односкладних речень охарактеризовано категорії однорідності з позиції вживання в реальному, комунікативно спрямованому мовленні, тобто в науковому тексті. Розглянуто типізацію однорідного ряду за такими ознаками: семантичною, лексико-граматичною, позиційною, стилістичною, комунікативною. Функціональний вияв присудкового ускладнення в текстах зумовлює його певне синтаксичне членування, при якому синтаксично однорідні присудки репрезентовані в різних « поділених» реченнях. На матеріалі сучасних науково-технічних текстів з’ясовано ступінь цілісності компонентів однорідного ряду, що залежить від структури однорідних рядів та від характеру їхнього поширення. Найістотнішою ознакою однорідності є функціональна рівноправність елементів ряду, їх граматична незалежність один від одного. Ця ознака має своє оформлення в сурядному зв’язку, зовнішніми виразниками якого є або особлива об’єднувальна інтонація (переліку або протиставлення), або сполучники разом з інтонацією. У процесі аналізу науково-технічних текстів визначено, що функціональним видом ускладнення односкладних речень однорідними присудками в науковому стилі української мови є переважно синтаксично однорідні присудки. У статті показано, що синтаксична організація узгоджується з функцією наукового мислення, спрямованого на усвідомлення світу через логічне освоєння його шляхом розуміння та перетворення фактів пізнання в смислові категорії.
Communicative-stylistic aspect of the syntactic category in scientific and technical texts is thoroughly analyzed in this article. It is mentioned that the notion of homogeneity in the development of the the theory of descriptive grammar has undergone various interpretations. To find out the communicative potential of one-member complex sentences the category of homogeneity is described from the position of its use in a scientific text. Typization of homogeneous set is considered on the basis of the following features: semantic, lexical-grammatical, positional, stylistic and communicative. Functional explication of the predicate complication texts predetermines a certain syntactic division in which syntactically homogeneous sentences are represented in the “divided” sentences. The essence of integrity of the components of homogeneous set which depends on the nature of its distribution is determined on the materials of modern scientific and technical texts. The most significant characteristic of homogeneity is functional equivalence of the elements of a set, grammatical independence from each other. This characteristic has its own representation in the coordinate relationship externally expressed by either special unifying intonation or conjunction together with the intonation. In the process of scientific and technical texts analysis it was defined that the functional type of complication of one-member sentences by homogeneous predicates in scientific style of Ukrainian language is mainly syntactically homogeneous predicates. It is shown that syntactic organization coincides with the function of scientific thinking aimed at world perception through logical comprehension by understanding and transformation of the facts into semantic categories.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/724
ISBN: УДК 811.161.2’367.2:81’38
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Категорія_однорідності_2018р.docВисвітлення категорії однорідності в комунікативно-стилістичному аспекті має важливе значення, оскільки однорідність змінює змістове навантаження речення, його реальний комунікативний сенс. Для з’ясування комунікативного потенціалу ускладнених односкладних речень необхідно схарактеризувати категорію однорідності з позиції вживання в реальному, комунікативно спрямованому мовленні, тобто в тексті.117.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.