Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/824
Title: Національна ідея і принципи лібералізму в творчості Б. Кістяківського
Other Titles: The national idea and the principles of liberalism in the works of B. Kistiakivsky
Национальная идея и принципы либерализма в творчестве Б. Кистяковского
Authors: Даценко, Вікторія Станіславівна
Keywords: цінність;норма;права людини;лібералізм;держава;національна культура;національна держава;ценность;национальная культура;национальное государство;права человека;норма;либерализм;государство;value;norm;human rights;liberalism;state;national culture;national state
Issue Date: 2014
Publisher: Вісник Черкаського університету. Серія : Філософія.
Abstract: У статті аналізується одна з найважливіших сторін соціально-політичної концепції українського філософа, правознавця і соціолога початку ХХ ст. Богдана Кістяківського – поєднання його ліберальних принципів і національних переконань. Виявлено, що український мислитель спирався на концепцію природних прав людини і принципи нормативно-ціннісного підходу до суспільства, що розвивались філософією неокантіанства. Він виділяв ідеальний план буття суспільства, який утворюють цінності і норми, котрі слугують орієнтирами для людей в їх суспільному житті. Основою лібералізму є визнання політичних і правових цінностей і норм, які забезпечують вільний розвиток особистості. Засобом реалізації цих норм є правова держава, яку Б. Кістяківський розумів як здійснення людської солідарності. Суб’єктом нормотворення він вважав культурну громадськість, яка має національний характер і надає нормам і цінностям національної форми. У статті робиться висновок про визнання Б. Кістяківським необхідності підтримки державою розвитку національної культури. Адже загальнолюдські норми моралі, права, пізнання, художньої творчості, на його думку, повно і невимушено реалізуються лише в національних культурних формах. Такий висновок дає змогу змоделювати два бачення Б. Кістяківським проблеми національної державності – ідеальне і конкретно-історичне.
В статье анализируется одна из важнейших сторон социально-политической концепции украинского философа, правоведа и социолога начала ХХ века Богдана Кистяковского – соединение его либеральных принципов и национальных убеждений. Установлено, что украинский мыслитель опирался на концепцию естественных прав человека и принципы нормативно-ценностного подхода к обществу, которые развивались философией неокантианства. Он выделял идеальный план бытия общества, который образуют ценности и нормы, служащие ориентирами для людей в их общественной жизни. Основой либерализма является признание политических правовых ценностей и норм, обеспечивающих свободное развитие личности. Способом реализации этих норм является правовое государство, которое Б. Кистяковский понимал как осуществление человеческой солидарности. Субъектом нормотворчества он считал культурную общественность, которая имеет национальный характер и придаёт нормам и ценностям национальную форму. В статье делается вывод о признании Б. Кистяковским необходимости поддержки государством развития национальной культуры, поскольку общечеловеческие нормы морали, права, познания, художественного творчества, на его взгляд, полно и без принуждения реализуются только в национальных культурных формах.
The paper analyzes one of the major aspects in the socio-political conception of Bogdan Kistiakivsky, the Ukrainian philosopher, man of law, and sociologist of the beginning of the ХХ century, namely, the connection of his liberal principles and his national persuasions. It is established that Ukrainian thinker grounded his views on the conception of natural human rights and principles of the normative-value approach to society, which were developed by philosophy of neokantianism. He distinguished the ideal plan of the social being, which is formed by values and norms, servings as reference-points for people in their public life. The basis of liberalism is acceptance of political and legal values and norms, providing free development of personality. The means of realization of these norms is the legal state which B. Kistiakivsky understood as realization of human solidarity. He considered the cultural public to be the subject of the norms creation. This cultural public has a national character and gives a national form to norms and values. The conclusion is made in the paper about B. Kistiakivsky's accepting the necessity of the state support to the development of the national culture, as common to all mankind norms of morals, law, cognition, artistic work, to his mind, are fully and without compulsion realized only in the national cultural forms.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/824
ISSN: 2076-5894
Issue: № 31
First Page: 33
End Page: 41
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VchuFil_2014_31_8.pdf251.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.