Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/92
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМІВ
Other Titles: STUDYING METHOD FOR STABILITY IMPROVEMENT OF COMPUTER CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM
Authors: Сисоєнко, Світлана Володимирівна
Рудницький, Володимир Миколайович
Мельник, Ольга Григорівна
Пустовіт, Михайло Олександрович
Keywords: криптографічний алгоритм;стійкість;псевдовипадкова послідовність;матричне перетворення;результуюча послідовність;cryptographic algorithm;stability;pseudorandom sequence;matrix transformation;resultant sequence
Issue Date: 2017
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки
Abstract: У статті розглянуто питання щодо можливості використання для криптографії алгоритму криптографічного перетворення інформації двох блоків змінних; проведено аналіз надлишковості алгоритму побудови псевдовипадкової послідовності. Розроблено алгоритм побудови псевдовипадкових послідовностей на основі використання операцій криптоперетворення та алгоритмів криптографічного перетворення двох блоків змінних. Наведено приклади обробки двох блоків змінних перетворення за допомогою алгоритму криптографічного перетворення інформації, знайдено обернене матричне криптографічне перетворення на основі методу синтезу операцій оберненого криптоперетворення. Доведено, що для побудови результуючої послідовності на основі групових операцій криптографічного перетворення достатньо будувати лише ті елементи первинного перетворення, які використовуються в груповій операції. Даний підхід забезпечує побудову результуючої послідовності, а також зменшує в два рази складність розрахунку елементів первинного перетворення.
The article considers the possibility of using cryptographic algorithm for cryptographic information transformation of two blocks of variables; the analysis of the redundancy of the pseudorandom sequence algorithm is carried out. An algorithm for constructing pseudorandom sequences based on the use of cryptographic transformation operations and algorithms for cryptographic transformation of two blocks of variables is developed. Examples of processing two blocks of transformation variables using cryptographic information transformation algorithm are found; the inverse matrix cryptographic transformation is found on the basis of the synthesis method of inverse cryptographic transformation operations. It is proved that to construct a resultant sequence on the basis of group operations of cryptographic transformation it is enough to build only those elements of the primary transformation used in the group operation. This approach provides the construction of the resulting sequence, as well as reduces by half the elements calculation complexity of the primary transformation.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/92
ISSN: 2306-4412
2306-4455
Issue: 3
First Page: 5
End Page: 9
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-9_Рудницький_Сисоєнко.pdf277.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.