Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/94
Title: СИНТЕЗ ОПЕРАЦІЙ ОБЕРНЕНОГО ГРУПОВОГО МАТРИЧНОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Other Titles: SYNTHESIS OF THE OPERATIONS OF BACKUP GROUP MATRIX CRYPTOGRAPHIC TRANSFORMATION OF INFORMATION
Authors: Сисоєнко, Світлана Володимирівна
Мельник, Ольга Григорівна
Пустовіт, Михайло Олександрович
Keywords: криптографічне перетворення інформації;пряма та обернена операція;операція матричного перетворення;групові операції;коректність операції;cryptographic transformation of information;direct and reverse operation;operation of matrix transformation;group operations;correctness of operation
Issue Date: 2017
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки
Abstract: Одним із способів удосконалення існуючих та побудови нових систем захисту інформації є пошук та використання нових функцій криптографічного перетворення інформації. На сьогодні не достатньо вивчені операції оберненого групового матричного криптографічного перетворення інформації, що можуть застосовуватися для реалізації криптографічного кодування даних. В роботі досліджено можливість синтезу операцій оберненого перетворення на основі пошуку обернених групових та не групових дворозрядних операцій. Шляхом перебору даних перетворень знайдено алгоритм побудови оберненого групового криптографічного перетворення. За результатами досліджень формалізовано модель прямого та оберненого двохоперандного групового криптографічного перетворення. Запропонована модель забезпечує спрощення знаходження оберненого криптографічного перетворення, тому що для її реалізації необхідно знайти три обернених двохоперандних перетворення замість одного оберненого чотирьохоперандного перетворення.
One way to improve existing and build new information security systems is to find and use new functions of cryptographic transformation of information. At present, operations of inverse group matrix cryptographic transformation of information, which can be used to implement cryptographic data coding, are not sufficiently studied. The possibility of synthesizing inverse transformation operations based on the search for inverse group and non-group two-bit operations is investigated. By looking through the transformation data, an algorithm for constructing an inverse group cryptographic transformation was found. Based on the research results, the model of direct and inverse two-operand group cryptographic transformation is formalized. The proposed model provides a simplification of finding the reverse cryptographic transformation, since for its implementation it is necessary to find three inverse two-operand transformations instead of one inverse four-operand transformation.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/94
ISSN: 2306-4412
2306-4455
Issue: 4
First Page: 118
End Page: 125
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118-125_Сисоєнко_Мельник_Пустовіт.pdf294.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.