Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/947
Title: Інтегральні показники питної води різних виробників у місті Черкаси
Authors: Ящук, Людмила Борисівна
Кроха, Богдан Юрійович
Keywords: питна вода;показники якості;смак;запах;органолептичні характеристики
Issue Date: 2019
Abstract: Актуальність теми: Проблема забезпечення населення безпечною для здоров’я людини якісною, фізіологічно повноцінною питною водою є особливо соціально значущою, оскільки її розв’язання впливає на здоров’я громадян і кардинальним чином впливає на ступінь екологічної й епідемічної безпеки цілих регіонів. Регулярне споживання питних вод для різних потреб, стимулює виробників забезпечувати ринок водою різного походження та різної якості. Особисті вподобання споживачів у виборі питної води зумовлює розширення мережі постачальників питної води, проте якість цього важливого продукту не завжди є високою. Питання про якість питної води, яка споживається населенням давно перейшло національні рамки й набуло глобального характеру. Мета роботи: оцінити якість питної води різних виробників в м. Черкаси за інтегральними показниками. Об’єкт дослідження: питна вода м. Черкаси Предмет дослідження: органолептичні та фізико-хімічні показники якості питної води. Методи дослідження: для оцінки якості води за органолептичними характеристиками використовувались стандартні методики, результати базувались на суб’єктивній оцінці дослідника, для визначення гідрохімічних показників використовувався фотометричний та титриметричний методи. Також був використаний метод теоретичного аналізу та опитування. Результати дослідження. Результати експериментальних досліджень якості питної води у м. Черкаси показали, що майже в усіх зразках спостерігається дотримання нормативу по вимірювальним показникам, але найкращі показники у проб «Срібна краплина», бювет КП «Черкасиводоканал» та «Джерело», які є привізними джерельними водами та у бутильованих вод (Моршинська та Тальнівська). Проаналізувавши результати дослідження по водопровідній воді можна сказати, що є перевищення нормативу по органолептичних показниках (смак, запах, присмак). Серед споживачів існує певна недовіра до якості водопровідної води, та заохочується споживання привізної джерельної води. Саме тому жителі міста віддають перевагу привізній та бутильованій воді, так як основним критерієм при виборі питної води є її смак та запах. Наукова новизна: в роботі вперше проаналізована якість питної води різних джерел водопостачання, які користуються попитом у жителів міста Черкаси. Визначено, що є визначальними при виборі споживачами питної води є органолептичні характеристики (смак, присмак, запах). Проведено опитування громадської думки щодо якості питної води, визначило існуючу проблему та окреслило перспективи подальших досліджень. Теоретичне і практичне значення: в даній роботі було проведено дослідження якісних показників питної води із різних джерел водопостачання, на оцінена якість досліджуваної води, охарактеризовано якість водопровідної води, що надходить до населення за основним інтегральними показниками та вказано характеристики питних вод, що є визначальними при виборів споживачами. Отримані результати лабораторних досліджень та результати опитування свідчать про низьку довіру до централізованого водопостачання і перевагу у використанні привізної та бутильованої води. Водночас відкритим залишається питання екологічної безпеки підземних вод, дотримання санітарних норм при їх добуванні та реалізації. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (30 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 66 сторінок друкованого тексту, основна частина – 35 сторінок.
Actuality of theme. The problem of providing people with safe, high-quality, physiologically valuable drinking water is particularly socially important, as the resolution of the problem affects the health of citizens and dramatically affects the degree of environmental and epidemiological safety of entire regions. Regular consumption of drinking water for different needs, encourages producers to provide the market with water of different origin and different quality. Consumers' personal preferences in their choice of drinking water lead to an expansion of their network of drinking water suppliers, but the quality of this important product is not always high. The question of the quality of drinking water consumed by the population has crossed the national framework long ago and has become global. The purpose of the work: to evaluate the quality of drinking water of different producers in Cherkasy by integrated indicators. The object of study: drinking water of Cherkasy The subject of study: organoleptic and physicochemical parameters of drinking water quality. Research methods: Standard techniques were used to assess water quality by organoleptic characteristics, results were based on the subjective evaluation of the researcher, and photometric and titrimetric methods were used to determine hydrochemical parameters. The method of theoretical analysis and questioning were also used. Results of the research. The results of experimental studies of drinking water quality in Cherkasy showed that in almost all samples the standard for measuring indicators is present, but the best indicators were in the samples «Sribna Kraplyna», «Biuvet» of ME «Cherkasyvodokanal» and «Dzherelo», which are imported bottled water (Morshynska and Talnyvska). Having alanyzed the results of the study on tap water, we can say that there is an exceedance of the standard for organoleptic parameters (taste, smell, aftertaste). Consumers have a certain lack of confidence in the quality of tap water and the consumption of imported spring water is encouraged. That is why the residents prefer imported and bottled water, as the main criterion when choosing drinking water is its taste and smell. Scientific novelty: the work analyzes the quality of drinking water from different water supplies, which are in demand among the residents of Cherkasy for the first time. It is determined that organoleptic characteristics (taste, aftertaste, smell) are decisive in the choice of drinking water by the consumers. A public questioning on quality of drinking water identified an existing problem and outlined prospects for further research. Theoretical and practical significance: in this work, the quality of drinking water from different sources of water was investigated, the quality of the investigated water was evaluated, the quality of tap water which is supplied to the population by the main integral indicators was specified and the characteristics of drinking water which are crucial for the customers were determined. The results of laboratory tests and the results of the survey indicate a low level of trust to centralized water supply and show the opt for the use of imported and bottled water. At the same time, the issue of groundwater ecological safety, compliance with sanitary standards during its extraction and sale remains open. Structure and scope of work. Master's qualification work consists of introduction, abstract, two sections, conclusions, list of references (30 sources), graphic documentation to master's qualification work, applications. Full volume - 66 pages of printed text, the main part - 35 pages.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/947
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кроха 2019.pdf
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.