Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/951
Назва: Екологічний аналіз проблеми очищення стічних вод підприємств з виробництва цукру
Автори: Жицька, Людмила Іванівна
Кучер, Дмитро Васильович
Ключові слова: цукровий завод;скиди;екологічні заходи;забруднення;поверхневі води;гідрохімічні показники
Дата публікації: 2019
Короткий огляд (реферат): Актуальність теми. Відходи підприємств цукрової промисловості негативно впливають на навколишнє середовище. Значної шкоди на водні об’єкти завдають скиди забруднених вод, тому актуальним залишається питания постійного моніторингу та створення нових систем очищення стоків. Дослідження рівня забруднення поверхневих водойм поблизу підприємств харчової галузі потребує детального висвітлення, що допоможе у вирішенні даної проблеми. Стічні води підприємства цукрового заводу відрізняються за ступенем забрудненості, фізичними властивостями, хімічним складом, тому і потребують різних методів очистки. Шляхів вирішення проблеми стічних вод є досить багато, але основними для цукрового виробництва залишається впровадження нових технологій. Тому дослідження, спрямовані на підвищення ефективності повторного використання скидів у цукровій промисловості, є актуальними і мають практичне значення. Мета роботи: оцінити роботу ТОВ «ПАНДА» та проаналізувати вплив стоків виробництва цукру на поверхневі водні обєкти. Об’єкт дослідження: ТОВ «Панда» ВАТ «Тальнівський цукровий завод», річки Тальянка та Гірський Тікич. Предмет дослідження: вплив скидів та стоків цукрового заводу на гідрохімічні показники річок. Методи дослідження: аналітичні, статистичні, польові хімічні, фотоколориметричні, метод теоретичного аналізу біохімічних методів очищення стічних вод та аналітична обробка даних за допомогою ПК. Результати дослідження. Досліджено ефективність роботи ТОВ «Панда» ВАТ «Тальнівський цукровий завод»: викиди в атмосферу, утворення відходів та скидів стічних вод підприємства; гідрохімічні показники річок Тальянка та Гірський Тікич; проаналізовано існуючі технології очищення скидів, встановлено скидання несанкціонованих забруднених вод, запропоновано заходи щодо покращення екологічної ситуації на річці Тальянка, наведено переваги використання технології Immobized Biofilm Reaktor, що відноситься до методів очищення стічних вод мікрофлорою біоплівки за умов високої добової і сезонної нерівномірності утворення промислових та господарсько-побутових стічних вод та коливання забруднюючих речових у широкому діапазоні концентрацій. Наукова новизна: теоретично обґрунтовано та експериментально досліджено безпосередній вплив стоків ТОВ «Панда» ВАТ «Тальнівський цукровий завод» на гідрохімічні показники річки Тальянка та опосередкований вплив на поверхневі води річки Гірський Тікич. Запропоновано ефективний метод очищення скидів. Теоретичне і практичне значення: піднято питання постійного контролю якості поверхневих вод річок, раціонального використання води, як природного ресурсу, створення відповідних умов для відновлення процесів самоочищення в гідрологічному об’єкті; визначені перспективні шляхи очищення стічних вод, що забруднені великою кількістю органічних сполук та містять поверхнево-активні речовини, шляхом використання технології анаеробного окислення амонію за допомогою специфічних Anammoks-бактерій, їх перевагами у порівнянні з існуючим методом є доступність, собівартість, можливість регенерації, ефективність. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (52 джерела), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 79 сторінок друкованого тексту, основна частина – 31 сторінка.
Actuality of theme. Waste from sugar companies has a negative impact on the environment. Contaminated water discharges cause significant damage to water bodies, so that constant monitoring and creation of new wastewater treatment systems remain relevant. Investigation of the level of pollution of surface water bodies near food processing enterprises requires detailed clarification, which will help in solving this problem. The waste water of a sugar plant differs in its degree of contamination, physical properties, chemical composition, and therefore require different methods of purification. There are many ways to solve the problem of wastewater, but the introduction of new technologies remains essential for sugar production. Therefore, studies aimed at increasing the efficiency of reuse of discharges in the sugar industry are relevant and of practical importance. The purpose of the work: To evaluate the work of PANDA LLC and to analyze the impact of sugar production runoff on surface water bodies. The object of study: Panda LLC, OJSC Talnivsky Sugar Factory, Talyanka and Mountain Tikich rivers. The subject of research: Effect of sugar plant discharges and effluents on hydrochemical parameters of rivers. Research methods: analytical, statistical, field chemical, photocolorimetric, theoretical analysis of biochemical methods of sewage treatment and analytical data processing by PC. Results of the research. The efficiency of work of LLC "Panda" of OJSC "Talnivsky Sugar Plant" was investigated: emissions into the atmosphere, waste generation and wastewater discharges of the enterprise; hydrochemical parameters of the Talyanka and Mountain Tikich rivers; existing wastewater treatment technologies are analyzed, unauthorized contaminated water discharges are established, measures are taken to improve the environmental situation on the Talyanka River, the advantages of using the Immobized Biofilm Reaktor technology are presented, relating to the methods of sewage treatment by biofilm microflora under conditions of high daily and seasonal irregularity of the formation of industrial and household wastewater and fluctuations of pollutants in a wide range of concentrations. Scientific novelty: the direct effect and runoff of the runoff of Panda LLC JSC “Talnivsky Sugar Factory” on the hydrochemical parameters of the Talyanka River and indirect influence on the surface waters of the Mountain Tikich River have been theoretically substantiated and experimentally investigated. An effective method of cleaning up discharges is proposed. Theoretical and practical importance: the issue of constant control of the surface water quality of rivers, rational use of water as a natural resource, creation of appropriate conditions for the renewal of self-purification processes in the hydrological object; identified promising ways of treating wastewater contaminated with large quantities of organic compounds and containing surfactants by using anaerobic ammonium oxidation technology using specific Anammoks bacteria, their advantages over the existing method are availability, cost, ability to regenerate, efficiency. Structure and scope of work. Master's qualification work consists of introduction, abstract, two sections, conclusions, list of references (52 sources), graphic documentation for master's qualification work, applications. Full volume - 79 pages of printed text, the main part - 31 pages.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/951
Розташовується у зібраннях:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кучер Д.В..pdf
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити    Запит копії


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.