Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/973
Title: Утилізація твердих побутових відходів методом термічної деструкції
Authors: Свояк, Наталія Іванівна
Іванова, Лаура Романівна
Keywords: тверді побутові відходи;утилізація;термічна деструкція;піроліз;переробка
Issue Date: Jan-2020
Abstract: Актуальність теми.На сьогоднішній день у твердих побутових відходах, що утилізуються людством найбільшу частку займають вироби з пластику, що несуть нищівну загрозу навколишньому природному середовищу. Спалюючи відходи з вмістом пластику ми отруюємо усе навколо низкою хімічних елементів, що виділяються при спалюванні. Цим ми завдаємо величезної шкоди екології. Альтернативою цьому є використовувати тверді побутові відходи, як вторинну сировину. Переробляти їх методом піролізу основаного на процесі Фішера-Тропша. Тому утилізація твердих побутових відходів є дуже важливим питанням і має бути все більш розглянутою. Це питання вимагає все більшої уваги і розгляд застосування термічного розкладання, як екологічного методу утилізації твердих побутових відходів. Мета роботи. Вивчення впливу утилізації твердих побутових відходів методом термічної деструкції за допомогою спеціального обладнання, яке завдяки газогенерації забезпечує розпад мономерів на істотні складові та отримання цінних продуктів з метою подальшого їх використання. Об’єкт дослідження.Процес утилізації твердих побутових відходів. Методи дослідження. У роботі використані методи економічного та статистичного аналізу, групування, графічного моделювання, організаційних структур, екологічні, термічні, фізіологічні, хімічні та порівняльні методи. Результати дослідження. Досліджено процес утилізації твердих побутових відходів методом термічної деструкції, а саме – за допомогою низькотемпературного піролізу. Експериментально доведено, що за допомогою даного методу утилізації можна досягти значного зменшення шкідливого впливу сполук морфологічного-складу твердих побутових відходів на довкілля. Наведено переваги використання цього методу. Наукова новизна отриманих результатів. Теоретично обґрунтовано та практично досліджено переваги використання низькотемпературного піролізу для утилізації твердих побутових відходів. Теоретичне і практичне значення. Ефективність використання даного методу утилізації полягає у відсутності загроз для довкілля. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, двох розділів, висновків, переліку посилань (24 посилання) і 1 додатку. Повний обсяг роботи – 74 сторінки друкованого тесту, основна частина – 41 сторінка
Actuality of theme. To date, solid waste, which is disposed of by mankind, accounts for the largest share of plastic products that carry a devastating threat to the environment. By burning waste with plastic content, we poison everything around a number of chemical elements released during incineration. We are doing a great disservice to the environment. An alternative to this is to use solid waste as recyclable material. To process them by the method of pyrolysis based on the Fischer-Tropsch process. Therefore, the disposal of solid household waste is a very important issue and should be increasingly considered. This issue requires increasing attention and consideration of the use of thermal decomposition as an environmentally friendly method of solid waste disposal. The purpose of the work. The study of the impact of solid waste management by thermal destruction with the help of special equipment, which, thanks to gas generation, ensures the decomposition of monomers into essential components and the production of valuable products for their further use. The object of study. The process of solid waste disposal. Research methods. The methods of economic and statistical analysis, grouping, graphical modeling, organizational structures, environmental, thermal, physiological, chemical and comparative methods are used in the work. Results of the research. The process of solid waste disposal by thermal destruction, namely by low-temperature pyrolysis, is investigated. It has been experimentally demonstrated that this method of disposal can significantly reduce the harmful effects of morphological-solid waste compounds on the environment. The advantages of using this method are presented. Scientific novelty. The benefits of using low-temperature pyrolysis for the disposal of solid waste are theoretically substantiated and practically investigated. Theoretical and practical significance. The effectiveness of this disposal method is the absence of environmental threats. Structure and scope of work. Master's qualification work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of references (47 sources) and 1 application. Full volume – 74 pages of printed test, the main part – 41 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/973
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР_Iванова.pdf
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.