Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/983
Title: Еколого-геохімічна оцінка забруднення грунтів м. Черкаси важкими металами
Other Titles: Environmental geochemical evaluation of soil pollution g. Cherkassy by heavy metals
Эколого-геохимическая оценка загрязнения почв г. Черкассы тяжелыми металлами
Authors: Корнелюк, Надія Миколаївна
Хоменко, Олена Михайлівна
Мислюк, Ольга Олександрівна
Kornelyuk, N.
Khomenko, О.
Myslyuk, О.
Keywords: ґрунти;важки метали;аеротехногенне забруднення;геохімічні асоціації;почвы;тяжелые металлы;аеротехногенное загрязнение;геохимические ассоциации;soils;heavy metals;aerotechnogenic pollution;geochemical anomalies
Issue Date: 2019
Publisher: Екологічна безпека
Abstract: Аналіз просторової гетерогенності металонавантаження в межах різнофункціональних зон м. Черкаси свідчить, про різнонаправленість впливу ґрунтових факторів на міграційну здатність важких металів. З переходом Черкаської ТЕЦ на вугілля як пріоритетне паливо спостерігається зростання вмісту валових форм Pb і Zn. Тенденції до зростання вмісту рухомих форм важких металів не відстежується, що, імовірно, пов’язано із зміною кислотності ґрунтів в бік залуження. Кількісні і якісні відмінності зон геохімічних асоціацій важких металів є наслідком специфіки виробничої діяльності підприємств, збільшенням та інтенсивністю транспортного навантаження, фізико-хімічними властивостями ґрунтів. Значні перевищення вмісту встановлено для свинцю (64% проб з перевищенням ГДК). На другому місці цинк (53% проб з перевищенням ГДК). Найбільш несприятлива ситуація щодо вмісту важких металів спостерігається в межах південної технозони міста. Їх концентрація перевищує фонові значення в 1,5-18,5 рази (сумарний показник забруднення коливається в межах Zс = 16,9-33,5). Значного техногенного впливу зазнає зона житлової забудови центру міста (Zс = 13,5-15,9) та мікрорайону щільної житлової забудови «Митниця» (Zс = 11,1-13,4). Формуванню геохімічних асоціацій цих територій сприяють пануючі південно-східний і південно-західний напрямки вітру, які сприяють перенесенню забруднюючих речовини від південної та східної технозон, бризові вітри Кременчуцького водосховища .
Анализ пространственной гетерогенности метало прессинга в пределах разно функциональных зон г. Черкассы свидетельствует, о разнонаправленности влияния грунтовых факторов на миграционную способность тяжелых металлов. С переходом Черкасской ТЭЦ на уголь как приоритетное топливо наблюдается рост содержимого валовых форм Pb, Zn. Тенденции к росту подвижных форм тяжелых металлов не отслеживаются, что, вероятно, связано с изменением кислотности почв в сторону защелачивания. Количественные и качественные отличия зон геохимических ассоциаций тяжелых металлов являются следствием специфики производственной деятельности предприятий, увеличением и интенсивностью транспортной нагрузки, физикохимическими свойствами почвенного покрова. Значительные превышения содержания установлены для свинца (64 пробы с превышением ПДК). На втором месте цинк (53 робы с превышением ПДК). Наиболее неблагоприятная ситуация относительно содержимого тяжелых металлов наблюдается в пределах южной технозоны города. Их концентрация превышает фоновые значения в 1,5-18,5 раза (суммарный показатель загрязнения колеблется в пределах Zс = 16,9-33,5). Значительное техногенное влияние испытывает зона жилищной застройки центра города (Zс= 13,5-15,9) и микрорайона плотной жилищной застройки "Мытница" (Zс = 11,1-13,4). Формированию геохимических ассоциаций на этих территориях способствуют господствующие юго-восточное и юго-западное направления ветра, которые переносят загрязняющие вещества от южной и восточной технозон, бризовые ветра Кременчугского водохранилища.
Purpose. In order to make decisions on improving the ecological condition of the city of Cherkassy, minimization of the impact of the functioning of industrial objects, transport infrastructure, communications is necessary for a complex of geochemical studies to establish the fundamental laws of accumulation and distribution of heavy metals as priority pollutants of territories with different levels of anthropogenic load. Methodology. The monitoring of ecological and geochemical soil quality was carried out during 2002 - 2016 on the areas of various functional zones of Cherkasy. The presented analytical material was obtained using physical and chemical methods: the atomic absorption method was used to determine the gross and moving forms of heavy metals. In order to evaluate the level of soil contamination by heavy metals, a total pollution concentration index is used, which determines the additive amount of excess content above the background level of all chemical elements that are part of the contamination. Results. The primary sources of pollution of the Cherkasy Urbosystem were established: TEPS, road transport, industrial enterprises. Determine the degree of contamination of multifunctional zones and geochemical anomalies around human-made objects. It is shown that the main geochemical factors that determine the ecological stability of soils are the physical and chemical composition of soils, the sorption capacity of the soil-absorption complex, buffering, the degree of mobility of heavy metals, pH and the content of organic matter. Originality. Increased levels of heavy metal content in certain functional areas of the city of Cherkasy reflect the activity of the migration processes of moving forms. There is a direct relationship between the formation within the city of local sources of pollution associated with the activities of enterprises and linear, which are formed along the transport lines. Practical value. The results of the research can be used by environmental and sanitary services to improve the system of measures to improve the ecological situation in Cherkasy. The obtained indicators concerning the total concentration of heavy metals, the location of their geochemical associations, can be used as a criterion in the integrated assessment of the ecological and geochemical quality of the urban environment. Soil analysis can be useful for services involved in gardening in the city.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/983
DOI: 10.30929/2073-5057.2019.2.44-51
Issue: 2
First Page: 44
End Page: 51
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (БФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ.pdf418.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.