Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/998
Title: ОБГРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ (НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ «ГОЛОВКІВСЬКЕ-3», С. ГОЛОВКІВКА, ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ)
Authors: Одінцов, Олег Михайлович
Скорина, Владислав Олександрович
Keywords: фінансовий механізм;малий бізнес;агропромисловість;потенціал підприємства
Issue Date: 2019
Abstract: Кваліфікаційна робота містить 105 сторінок, 22 таблиць, 7 рисунків, список літератури з 50 найменувань, 6 додатків. Предметом дослідження є фінансовий механізм підтримки розвитку малого бізнесу в Україні. Об'єктом дослідження є малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців, яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Мета випускної роботи є розкриття сутності фінансової підтримки розвитку малого бізнесу в Україні. Завданнями роботи є: - розкрити необхідність, сутність та механізм управління реальними інвестиціями; - розкрити особливості організації фінансів малих підприємств; - узагальнити вітчизняну практику державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу; - описати зарубіжний досвід державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу та можливості його застосування в Україні; - проаналізувати господарську діяльність досліджуваного підприємства; - знайти методи удосконалення фінансового механізму підтримки малого бізнесу. За результатами дослідження сформульовані такі висновки теоретичного та науково-практичного характеру, які відображають вирішення завдань випускної роботи відповідно до поставленої мети. Одержані результати можуть бути використані для більш ефективного функціонування та діяльності малих підприємств у векторі пошуку шляхів механізму фінансування малого бізнесу.
Master's qualification work consists of the: 105 pages, 22 tables, 7 drawings, list of references of the 50 names, 6 applications. The subject of research is financial support mechanism for small business development in Ukraine. The object of the study is small business as independent, systematic economic activity of small businesses of any form of ownership and citizens-entrepreneurs, which is conducted at your own risk for profit. The purpose of the master's qualification work is disclosure of the essence of the financial support for small business development in Ukraine. The purpose of the work is: - reveal the need, essence and mechanism for managing real investments; - to reveal the peculiarities of organization of finances of small enterprises; - to summarize the domestic practice of state financial support for small business development; - describe the foreign experience of state financial support for small business development and the possibility of its application in Ukraine; - analyze the economic activity of the studied enterprise; - find ways to improve the financial support mechanism for small businesses. According to the results of the research proposals theoretical and scientific-practical character, reflecting the completion of the tasks of the graduation work in accordance with the goal. The results obtained can be used to make small businesses more efficient in their operations and activities in the vector of the finding ways to finance a small business.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/998
Appears in Collections:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скорина.pdf
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.