Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1032
Title: Силабус навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи і технології»
Authors: Сіпко, Олена Миколаївна
Issue Date: 2020
Abstract: Геоінформаційні системи — це інтегровані комп'ютерні системи, які знаходяться під управлінням спеціалістів аналітиків і здійснюють збір інформації, аналітичну обробку даних, а у більш складних випадках — моделювання реальних подій. Окрім обробки даних та моделювання ГІС виконують багато інших функцій, наприклад : обробка матеріалів польових вимірювань та спостережень, оформлення їх у вигляді карт та схем, підготовка карт різних типів до друку, аналіз місцезнаходження об'єктів, топологічних відношень, наявності та щільності розподілу об'єктів, побудова графових структур, мережевий аналіз, вирішення транспортних задач, моделювання рельєфу, місцевості, розвитку певних подій на місцевості, оформлення результатів аналізу даних у вигляді різних типів карт, картограм, діаграм, мультиплікацій, вирішення задач проектування об'єктів та територій та інші. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з історією ГІС, з основними поняттями і термінами ГІС; ознайомити з сучасним станом ГІС, їх місцем в сучасній геології, науці і техніці; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням ГІС; дати уявлення про особливості створення ГІС, апаратне і програмне забезпечення. Для вивчення розглянутих проблем в курсі передбачені лекційні занняття та лабораторні роботи. Лекційні заняття носять проблемний характер, що визначається значною часткою не розв’язаних задач. На лабораторних роботах студенти набувають навичок практичного використання геоінформаційних систем. Вивчення курсу дозволяє сформувати базову систему знань для самостійної розробки та використання геоінформаційних систем.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1032
Number of Pages: 13
Appears in Collections:Навчальні видання (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_ГІСТ.docx63.65 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.