Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1117
Title: Інвестування у людський капітал як важіль активізації інноваційного розвитку
Other Titles: Investment in human capital as a key factor for activation of innovative development
Authors: Захарова, Оксана Володимирівна
Keywords: інвестування у людський капітал;інноваційний розвиток;підприємство;конкурентоспроможність;навчальний центр;професійний розвиток;investment in human capital;innovative development;enterprise;competitiveness;training center;professional development
Issue Date: 2020
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: Метою статті є розкриття особливостей здійснення інвестування у людський капітал на рівні підприємства як основного важеля активізації інноваційного розвитку країни. У статті обґрунтовано доцільність підвищення інтенсивності інвестування у людський капітал та доведено необхідність активізації інноваційного розвитку. Розглянуто міжнародні аспекти та українські законодавчі ініціативи щодо активізації інноваційної діяльності через нагромадження людського капіталу. Проведено аналіз рейтингу України за Глобальним індексом конкурентоспроможності протягом 2010 – 2019 рр., проаналізовано тенденції зміни субіндексів людського розвитку – «здоров’я» та «навички», субіндексу «інноваційні можливості». Визначено та проаналізовано основні джерела інвестування у людський капітал. Наведено конкретні приклади найкращих практик інвестування у людський капітал через створення відокремлених структурних підрозділів професійного розвитку найбільшими роботодавцями в Україні. Проаналізовано два основні економічно доцільні варіанти збільшення рівня професійної компетенції працівників малих та середніх підприємств в Україні. Конкретизовано управлінські підходи, які можуть бути реалізованими за наявності обмеження фінансових ресурсів та можливостей інвестування підприємством коштів у людський капітал.
The purpose of the article is to reveal the peculiarities of investing in human capital at the enterprise level as the main key factor for activating innovative development of the country. The article substantiates the expediency of increasing the intensity of investing in human capital and proves the necessity to activate innovative development. The international aspects and the Ukrainian legislative initiatives on activation of innovative activities through accumulation of human capital are considered. The analysis of Ukraine's rating by the Global Competitiveness Index during 2010 – 2019 is carried out, the tendencies of changes in the subindices of human development – “health” and “skills”, the sub-index “innovative capability” are analyzed.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1117
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.56.2020.201676
Issue: 56
First Page: 70
End Page: 80
Appears in Collections:Випуск 56

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
201676-456875-1-PB.pdf415.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf217.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf495.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.