Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1255
Title: Organization of the primary accounting of the manufacturing inventories and the features of their reflection in the accounting policy of the enterprise.
Other Titles: Організація первинного обліку виробничих запасів та особливості їх відображення в обліковій політиці підприємства
Организация первичного учета производственных запасов и особенности их отражения в учетной политике предприятия
Authors: Кравченко, Оксана Валеріївна
Пастернак, Ярослава Павлівна
Keywords: виробничі запаси;організація обліку запасів;облікова політика;елементи облікової політики;первинний документ;графік документообігу;accounting inventories;inventory accounting;accounting policy;the elements of accounting policy;primary document;schedule of the document circulation;производственные запасы;организация учета запасов;учетная политика;элементы учетной политики;первичный документ;график документооборота
Issue Date: 2020
Publisher: Financial and credit activity: problems of theory and practice
Abstract: Розглянуто питання організації бухгалтерського обліку виробничих запасів, досліджено порядок формування облікової політики підприємств в частині організації обліку запасів. Проаналізовано основні невирішені питання, пов’язані з організацією обліку запасів. На підставі проведених досліджень установлено, що бухгалтерський облік спрямований на управління, а облікова політика є одним з елементів системи обліку, тому її варто розглядати у взаємозв’язку з управлінням, оскільки в сучасних умовах основне спрямування облікової політики — вплив на результати управління, тобто на ухвалення управлінських рішень. У результаті дослідження встановлено складові елементи облікової політики в частині організації обліку виробничих запасів, інформацію про які потрібно вказати в Наказі про облікову політику підприємства. Але слід зазначити, що наведені елементи не є вичерпними, і підприємство може їх розширювати та доповнювати, ураховуючи свої інформаційні та технологічні потреби. На основі аналізу реквізитного складу первинних документів з обліку руху запасів та вивчення потреб системи управління підприємством розроблено і запропоновано новий документ «Відомість використання палива», який має такі реквізити: назва підприємства; марка і державний номер автомобіля, причепа; відомості про вантаж; інформація про замовника; дані про витрати пального; показники спідометра на початок і на кінець дня; одиниці вимірювання; посади, ПІБ та підписи відповідальних осіб. Запропонований перелік реквізитів є оптимальним і містить усі обов’язкові, а також і додаткові реквізити, які є елементами зручності. Використання цього документа в повному обсязі забезпечить надходження інформації щодо витрат пального на підприємстві. Для раціональної організації обліку запасів на підприємстві необхідно забезпечити ефективну організацію документообігу на всіх стадіях обліку запасів, затвердити форми первинних документів з обліку запасів. Складання графіка документообігу відомості використання пального охоплює етапи створення, перевірки, обробки та зберігання документа. Розроблений графік документообігу відомості використання пального сприяє поліпшенню роботи бухгалтерської служби, зниженню випадків несвоєчасної обробки документів, їхньої втрати, скороченню термінів складання звітності, підвищенню відповідальності працівників усіх рівнів за своєчасність їх складання, використання та опрацювання.
The organization of the store manufacturing accounting was studied. The order of accounting policy formation of the enterprises in the organization of the store accounting. The main outstanding issues related to the store accounting are analyzed. Based on the research, it is established that the accounting is directed at management and accounting policy is one of the elements of the accounting system. So it must be considered in conjunction with management because in modern conditions the focus of accounting policy is the impact on the results of management, in other words making management decisions. In the result of the research the elements of accounting policy in the store accounting organization, information that should be specified in the Order on accounting policy of the enterprise are determined. But it should be noted that the above elements are not exhaustive and the company can expand and supplement them, taking into account their information and technological needs. Based on the analysis of the requisite composition of the primary documents for the accounting of the stocks’ movement and the study of the needs of the enterprise management system, the authors have developed and proposed a new document «Fuel usage statement». It has the following details such as the name of the enterprise, brand and the state number of the car, trailer, cargo information, customer information, fuel consumption, speedometer indicators at the beginning and at the end of the day, the units of measurement, positions, full name and the signatures of responsible persons. The proposed list of details is optimal and contains all the required as well as additional details that are elements of convenience. The usage of this document will ensure that information about the fuel consumption at the enterprise is received. It is necessary to ensure the efficient organization of workflow at all stages of store accounting, to approve the forms of primary documents of the store accounting for the rational organization of the store accounting at the enterprise. Scheduling fuel flow records covers the steps of creating, verifying, processing and storing a document. The created workflow schedule for fuel usage helps to improve the work of the accounting service, to reduce the cases of untimely documents processing, its loss, to reduce the deadlines for reporting, to increase the responsibility of employees at all levels for timely preparation, usage and processing.
Рассмотрены вопросы организации бухгалтерского учета производственных запасов, исследован порядок формирования учетной политики предприятий в части организации учета запасов. Проанализированы основные нерешенные вопросы, связанные с организацией учета запасов. По результатам проведенного 139 исследования разработаны документы по учету производственных запасов, использование которых будет способствовать улучшению работы бухгалтерской службы, снижению случаев несвоевременной обработки документов, их потери, сокращению сроков составления отчетности, повышению ответственности работников всех уровней за своевременность их составления, использования и обработки.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1255
ISSN: print 2306-4994
online 2310-8770
Volume: 1
Issue: 32
First Page: 138
End Page: 146
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
200330-448600-1-PB.pdf348.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.