Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1631
Title: Analysis of the efficiency of Ukrainian financial policy
Other Titles: Аналіз ефективності реалізації фінансової політики України
Authors: Дудченко, Наталія Василівна
Dudchenko, N.V.
Keywords: financial policy;implementation of financial policy;tools of financial policy;crisis phenomena;fiscal and debt component of financial policy;indicators of effectiveness of implementation of financial policy measures;фінансова політика;реалізація фінансової політики;інструментарій фінансової політики;кризові явища;фіскальна та боргова складова фінансової політики;показники ефективності реалізації заходів фінансової політики
Issue Date: 2019
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: Public finances are one of the most important attributes of a modern state. The process of public finances managing is multilevel, has a complex structure and various forms of implementation. In this context, the financial policy of the state is an element that normalizes the process of public finances managing, determines its result orientation. Economic and social dynamics of the country, the development of entrepreneurial initiative and, ultimately, the well-being of the population depend on the effectiveness of the use of financial policy instruments. The problem of determining the effectiveness of the implementation of financial policy of Ukraine in the light of current challenges requires additional research. Financial policy is a key element of state policy of socio-economic development. It can be defined as a set of purposeful measures in the field of public finances implemented by competent public authorities in order to ensure stable economic and social development of the society. According to scientific approach, the viability of financial policy depends on effective activities of the state at each stage, the correctness of the decisions taken. Its formation begins with a clear definition of goals and setting of reasonable tasks. On this basis, the choice of the type of financial policy – rigid or moderate regulation or a policy of minimum restrictions; discretionary policy or that of built-in stabilizers – is made. On this basis, the directions of implementation (it is decided which tasks are provided by means of monetary policy and which – by fiscal one) and the instruments of implementation and the ways of ensuring the coordination of their actions are chosen.
Одним із найважливіших атрибутів сучасної держави є суспільні фінанси. Процес управління суспільними фінансами є багаторівневим, має складну структуру й різні форми реалізації. У цьому контексті фінансова політика держави є елементом, який унормовує процес управління суспільними фінансами, визначає його результатоорієнтованість. Саме від ефективності використання інструментарію фінансової політики залежать темпи економічної та соціальної динаміки країни, розвиток підприємницької ініціативи та, у кінцевому результаті, добробут населення. Проблематика визначення ефективності реалізації фінансової політики України із урахуванням сучасних викликів потребує додаткового дослідження. Фінансова політика є ключовим елементом державної політики соціально-економічного розвитку. Її можна визначити як сукупність цілеспрямованих заходів у сфері суспільних фінансів, яку реалізують компетентні органи державної влади з метою забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку суспільства. Згідно з науковим підходом дієздатність фінансової політики залежить від ефективної діяльності держави на кожному етапі, правильності ухвалених рішень. Її формування починається з чіткого визначення цілей і постановки обґрунтованих завдань. Виходячи з цього, здійснюється вибір типу фінансової політики – жорстка чи помірна регламентація або політика мінімальних обмежень; дискреційна або вбудованих стабілізаторів. На цій основі обираються напрями реалізації (вирішується, які завдання забезпечуються засобами монетарної, а які – фіскальної політики) й інструменти реалізації та способи забезпечення скоординованості їх дій
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1631
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.54.2019.178455
Issue: 54
First Page: 35
End Page: 41
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfДудченко253.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf122.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf438.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.