Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1650
Title: On the issue of retention and involvement of staff in the conditions of outflow of human resources
Other Titles: До питання утримання та залученності персоналу в умовах відпливу людських ресурсів
Authors: Riabokon, Natalia
Skoryk, Aleksandr
Prokopenko, Tatiana
Рябоконь, Наталія Петрівна
Скорик, Олександр Олександрович
Прокопенко, Тетяна Олександрівна
Keywords: human resource outflow;employee engagement;staff turnover;staff loyalty;outbound interview;onboarding;staff retention;відплив кадрів;залучення працівників;плинність кадрів;лояльність персоналу;вихідне інтерв’ю;онбординг;утримання персоналу
Issue Date: 2020
Abstract: The article identifies the main reasons for the outflow of human resources and the consequences for Ukrainian enterprises. The dynamics of population change of Ukraine, migration of population in the regions of Ukraine, the preferred countries of residence of Ukrainian families have been investigated. The reasons and geography of the departure of Ukrainians abroad as well as the conditions contributing to this are analyzed. The factors that influence life satisfaction in the country are identified. The concept of staff involvement has been clarified. Attention is drawn to the difference between the concepts of staff involvement, satisfaction and loyalty. The factors that influence the outflow of staff at enterprises are considered. Emphasis is placed on the aspect of staff involvement in the company's activities as a factor contributing to employee retention. The role and importance of the factors that influence staff engagement are ranged and analyzed. The characteristics of employees with a low level of involvement are highlighted. The practical experience of successful Ukrainian and foreign companies in the field of personnel management is considered. The directions in work with the personnel which help to increase the productivity of work and success of the organization are analyzed. Effective measures and tools for staff retention in the company in the conditions of rapid human resources outflow have been identified. Attention is drawn to the use of the onboarding program and the outgoing interview as effective tools that contribute to the reduction of staff turnover. The role of immaterial tools of the personnel motivation system in improving labour productivity is emphasized.
У статті визначено основні причини відпливу людських ресурсів та наслідки для українських підприємств. Досліджено динаміку зміни чисельності населення України, міграційний рух населення по областях України, бажані країни проживання українських родин. Проаналізовано причини та географію виїзду українців за кордон, а також умови, які цьому сприяють. Визначено фактори, що впливають на задоволеність життям у країні. Уточнено поняття «залученість персоналу». Звернено увагу на різницю понять «залученість», «задоволеність» та «лояльність» персоналу. Розглянуто фактори, що впливають на відплив персоналу на підприємствах. Акцентовано увагу на аспекті залученості персоналу в діяльність компанії як факторі, що сприяє утриманню працівників. Проаналізовано роль та проранжовано значущість факторів, які впливають на залученість персоналу. Виокремлено ознаки працівників з низьким рівнем залученості. Розглянуто практичний досвід успішних українських та зарубіжних компаній у сфері управління персоналом. Проаналізовано напрями в роботі з персоналом, які сприяють підвищенню продуктивності праці та успіху організації. Визначено ефективні заходи та інструменти для утримання персоналу в компанії в умовах стрімкого відпливу людських ресурсів. Звернено увагу на застосування програми онбордингу та вихідного інтерв’ю як ефективних інструментів, що сприяють зниженню плинності кадрів. Підкреслено роль нематеріальних інструментів системи мотивації персоналу в підвищенні продуктивності праці. Отже, залучення та утримання персоналу в умовах швидкого відпливу кадрів є досить важливими процесами для розвитку будь-якої організації. Причини відпливу не завжди є внутрішніми аспектами діяльності, тому менеджерам потрібно постійно вдосконалювати систему управління персоналом, вводячи ефективні заходи щодо залучення персоналу до діяльності компанії, створюючи умови для розвитку співробітників, заохочуючи працівників до процесів прийняття рішень, вдосконалення системи матеріальної та нематеріальної мотивації, формування почуття відповідальності за результат та розуміння місії компанії в цілому
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1650
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.57.2020.206468
Issue: 57
First Page: 94
End Page: 103
Appears in Collections:Випуск 57

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdfРябоконь460.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf98.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf227.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.