Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1750
Title: Оцінка впливу забруднень атмосфери на декоративні рослини, що використовуються в озелененні м. Черкаси.
Authors: Ящук, Людмила Борисівна
Шевчук, Даша Григорівна
Keywords: атмосферне повітря;автотранспорт;забруднення повітря;міське повітря;;озеленення
Issue Date: 2020
Abstract: Шевчук Д. Г. Оцінка впливу забруднень атмосфери на декоративні рослини, що використовуються в озелененні м. Черкаси Актуальність теми. Сучасні міста та мегаполіси є місцем проживання значної кількості населення. Відповідно до цього вони мають бути комфортними, естетичними та безпечними. Для створення такого середовища широко використовується озеленення, створення декоративних рослинних панно та зелених зон відпочинку. В той же час із збільшенням території міста та кількості його жителів зростає і кількість автотранспорту. Цей корисний і водночас небезпечний компонент середовища має органічно «вписуватись» в сучасні урбоекосистеми. Саме автотранспорт рахується найбільшим забруднювачем навколишнього середовища, особливо у великих містах. Щоб захистити жителів міста та міське повітря від забруднюючих речовин, які викидаються автотранспортом, вздовж центральних доріг та на міських територіях висаджують захисні смуги, у вигляді зелених насаджень, які стійкі до забруднюючих речовин. Виходячи з вище вказаного матеріали роботи є актуальними. Мета роботи: оцінити вплив забруднень атмосфери на декоративні рослини, що використовуються в озелененні м. Черкаси. Об’єкт дослідження: окремі види рослин що використовуються в озелененні. Предмет дослідження: зміна зовнішніх морфологічних показників рослин тест-об’єктів під впливом парів сульфатної кислоти як компоненту забрудненої атмосфери міст. Методи дослідження: біотестування паростків, насіння, листкових висічок; теоретичний аналіз статистичних даних з подальшим їх узагальненням та прогнозуванням. Результати дослідження. В роботі наведено перелік забруднюючих речовин, які викидаються автотранспортом та пріоритетними домішками а міському повітрі. Охарактеризовано види декоративних рослин, які найчастіше використовуються в озелененні міських територій. Досліджено стійкість декоративних рослин до забрудників повітря в місті Черкаси та виявлено, що найкраще проявили стійкість Форзиція жовта та Газонна трава. Виходячи з результатів дослідження було запропоновано методи озеленення міських територій для покращення стану повітря та для захисту міських жителів. Наукова новизна: На підставі досліджень було визначено види декоративних рослин, які найкраще проявляють стійкість до речовин, які забруднюють міське повітря. Також були охарактеризовані методи озеленення міських територій та запропоновані нові методи озеленення для покращення та захисту міських жителів та повітря. Теоретичне і практичне значення: Отримані результати дослідження дозволяють спланувати методи озеленення міських територій; використовувати в озелененні види декоративних рослин, які проявляють високу стійкість до забрудників повітря у містах; покращувати стан міського повітря та захищати навколишнє середовище і жителів міста від впливу шкідливих забруднюючих речовин. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (28 джерело), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 81 сторінок друкованого тексту, основна частина – 36 сторінок.
Shevchuk D.H. Assessment of the impact of air pollution on ornamental plants used in landscaping of Cherkasy Actuality of theme. Modern cities and metropolises are home to a significant number of people. Accordingly, they should be comfortable, aesthetic and safe. To create such an environment, landscaping, creation of decorative plant panels and green recreation areas are widely used. At the same time, as the city's territory and population increase, so does the number of vehicles. This useful and at the same time dangerous component of the environment must organically "fit" into modern urban ecosystems. Motor vehicles are considered to be the biggest polluters of the environment, especially in large cities. To protect city dwellers and urban air from pollutants emitted by vehicles, protective strips are planted along central roads and in urban areas, in the form of green areas that are resistant to pollutants. Based on the above, the materials of the work are relevant. The purpose of the work:to assess the impact of air pollution on ornamental plants used in landscaping of Cherkasy. Object of study: certain types of plants used in landscaping. Subject of study: change of external morphological indicators of plants of test objects under the influence of sulfuric acid vapors as a component of the polluted atmosphere of cities. Research methods:biotesting of sprouts, seeds, leaf cuttings; theoretical analysis of statistical data with their subsequent generalization and forecasting. Research results.The paper presents a list of pollutants emitted by vehicles and priority impurities in urban air. The types of ornamental plants that are most often used in landscaping of urban areas are described. The resistance of ornamental plants to air pollutants in the city of Cherkasy was studied and it was found that Forsythia yellow and Lawn grass showed the best resistance. Based on the results of the study, methods of landscaping of urban areas were proposed to improve the air condition and to protect urban residents. Scientific novelty:Based on research, the species of ornamental plants that best show resistance to substances that pollute urban air have been identified. Methods of landscaping of urban areas were also described and new methods of landscaping were proposed to improve and protect urban residents and the air. Theoretical and practical significance: The obtained results of the research allow to plan methods of landscaping of urban areas; use in landscaping species of ornamental plants that are highly resistant to air pollutants in cities; to improve the state of urban air and protect the environment and city residents from the effects of harmful pollutants. Structure and scope of work.Qualifying the master's work consists of an introduction, annotation, two sections, conclusions, a list of references (28 source), graphic documentation for the master's qualification work, appendices. The full volume of the work is 81 pages of printed text, the main part is 36 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1750
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МКР Шевчук.pdf
  Restricted Access
6.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.