Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1752
Title: Еколого-соціальні аспекти раціонального поводження із побутовими відходами
Authors: Ящук, Людмила Борисівна
Закутній, Андрій Володимирович
Keywords: Тверді побутові відходи;вторинна сировина;роздільне збирання;сміттєприймальні майданчики;довкілля
Issue Date: 2020
Abstract: Закутній А.В. Еколого-соціальні аспекти раціонального поводження із побутовими відходами Актуальність теми. Проблема сміття є пріоритетною для місцевої громади. Однак, на сьогодні, склалася ситуація за якої мешканці міста не відчувають відповідальності за його зовнішній стан. Нині спостерігається загальне погіршення екологічної ситуації та виснаження природно-ресурсного потенціалу. Одним з найважливіших питань сьогодення є вирішення проблем раціонального поводження та використання побутових відходів. Мета роботи: розглянути екологічні та соціальні аспекти поводження з побутовими відходами. Об’єкт дослідження: побутові відходи в містах. Предмет дослідження: схеми роздільного збирання відходів на сміттєприймальних майданчиках м. Черкаси; громадська думка населення щодо роздільного збирання побутових відходів; удосконалена система поводження з побутовими відходами в Україні. Методи дослідження: теоретичний аналіз статистичних даних з подальшим їх узагальненням та прогнозуванням; опитування, розрахункові методики, спостереження, перспективна оцінка впровадження нових систем поводження з побутовими відходами. Результати дослідження. В роботі охарактеризовано питання сучасного стану роздільного збирання твердих побутових відходів м. Черкаси, негативний вплив не правильно облаштованих сміттєприймальних майданчиків на довкілля, визначено ставлення населення до роздільного збирання побутових відходів, вияснити відношення населення до сортування сміття, запропоновано практичні рекомендації щодо покращення ситуації. Доведено, що підвищення екологічної свідомості населення в питаннях сортування побутового сміття буде вирішальним фактором у комплексному вирішенні проблеми забруднення довкілля. Наукова новизна: На підставі аналізу результатів спостереження визначені переважаючі системи збору побутових відходів у місті Черкаси та запропоновано раціональний підхід щодо поводження з таким типом відходів у містах. Визначено недоліки існуючої системи збирання, переробки та захоронення відходів та акцентовано увагу на перспективу запровадження удосконаленої системи. Теоретичне і практичне значення: Отримані результати дослідження дозволяють оцінити стан роздільного збору відходів у різних частинах міста; запроваджувати заходи щодо покращення ситуації із використанням відходів в якості вторинної сировини. Визначено необхідність застосування організаційних заходів щодо покращення ситуації в сфері роздільного збирання відходів у містах. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (31 джерело), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 76 сторінок друкованого тексту, основна частина – 50 сторінок.
Zakutnii A.V. Ecological and social aspects rational management of household waste Actuality of theme. The problem of garbage is a priority for the local community. However, today, there is a situation in which city residents do not feel responsible for its external condition. Currently, there is a general deterioration of the environmental situation and depletion of natural resource potential. One of the most important issues today is to solve the problems of rational management and use of household waste. The purpose of work: to consider environmental and social aspects of household waste management. The object of study: household waste in cities. The subject of study: schemes of separate waste collection at landfills in Cherkasy; public opinion on the separate collection of household waste; improved system of household waste management in Ukraine. Research Methods: theoretical analysis of statistical data with their subsequent generalization and forecasting; surveys, calculation methods, observations, prospective assessment of the introduction of new systems for household waste management. Results of the research The paper describes the current state of separate collection of solid waste in Cherkasy, the negative impact of improperly arranged landfills on the environment, determines the attitude of the population to separate collection of household waste, to clarify the attitude of the population to waste sorting, proposed practical recommendations for situations. It is proved that raising the environmental awareness of the population in the sorting of household waste will be a decisive factor in a comprehensive solution to the problem of environmental pollution. Scientific novelty: Based on the analysis of the observation results, the predominant systems of household waste collection in the city of Cherkasy are identified and a rational approach to the management of this type of waste in the cities is proposed. The shortcomings of the existing system of waste collection, processing and disposal are identified and attention is focused on the prospects of implementing an improved system. Theoretical and practical significance: The results of the study allow us to assess the state of separate waste collection in different parts of the city; implement measures to improve the situation with the use of waste as a secondary raw material. The need for organizational measures to improve the situation in the field of separate waste collection in cities has been identified. Structure and volume of work. Master's qualification work consists of introduction, abstract, two sections, conclusions, list of references (32 sources), graphic documentation for master's qualification work, applications. Full volume - 71 pages of printed text, the main part - 50 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1752
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МКР_Закутній.pdf
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.