Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1775
Title: Еколого-економічна оцінка сучасного стану використання природних ресурсів в районах Черкаської області
Authors: Мислюк, Ольга Олександрівна
Лисенко, Володимир Вікторович
Keywords: ефективність;відтворення природних ресурсів;еколого-економічна оцінка;раціональне природокористування;охорона
Issue Date: 2020
Abstract: Лисенко В.В. Еколого-економічна оцінка сучасного стану використання природних ресурсів в районах Черкаської області. Актуальність теми. Раціональне природокористування можна визначити як збалансовану взаємодію суспільства та природи, що забезпечує досягнення компромісу між соціально-економічними потребами суспільства і здатністю природи задовольнити їх без суттєвої шкоди для свого нормального функціонування. Необхідність проведення еколого-економічної оцінки природних ресурсів очевидна, оскільки в ній знаходить відображення оцінка природних умов і ступеня раціонального і комплексного використання природних ресурсів, вплив освоєння та експлуатації ресурсу на навколишнє середовище. Від її результатів залежить оцінка впливу застосовуваних процесів природокористування на добробут майбутніх поколінь. Мета роботи: визначення еколого-економічної оцінкивикористовуваних природних ресурсів помістах та районах Черкаської області. Об’єкт дослідження:еколого-економічний стан міст та районів Черкащини. Предмет дослідження: стандартизовані показники, які відображають стан забруднення й охорониатмосферного повітря, стан використання та забруднення водних ресурсів,стан утворення та поводження з відходами, стан використання й охоронилісових ресурсів, стан використання й охорони земельних ресурсів, станінвестиційної діяльності в природокористуванніу 2019 р. Методи дослідження: розрахунки стандартизованих показників велись на основі статистичної інформації про антропогенний вплив на окремі складові навколишнього середовища в Exel. Результати дослідження.Результати проведеної комплексної еколого-економічної оцінки сучасного стану й ефективності природокористування по містах та районах Черкаської області показали, що лідером серед 27 об’єктів дослідження є Звенигородський район, що мав інтегральний показник – 0,5330. Це означає, що в усіх сферах діяльності людини по відношенню до природних ресурсів ця область має найоптимальніші показники природокористування, тобто природні ресурси використовуються раціонально та піддаються подальшому відтворенню й поновленню своїх запасів. Друге місце у рейтингу посів Лисянський район із середнім значенням 0,5231, замикає трійку лідерів Корсунь-Шевченківський район із середнім значенням показника ефективності природокористування 0,5209. Найгірші позиції, а відповідно й останні місця у рейтингу, посідають м. Канів (0,2790), м. Ватутіне (0,3161) та м. Черкаси (0,3674). Наукова новизна: вперше методика із використанням стандартизованих за певною формулою показників булавикористана для еколого-економічної оцінки сучасного стану й ефективностіприродокористування по містах та районах Черкаської області. Теоретичне і практичне значення: застосована методика дає можливість з легкістю слідкувати за станом природних ресурсів, їх використанням у різних ціляхлюдиною, впливом на навколишнє природнє середовище і станом його охорони.Правильно провівши аналіз та облікосновних складових природокористування можна простежитиосновні процеси і тенденції в області, вчасно врахувати реакцію кожноїскладової на вплив різних факторів, особливо антропогенного фактору, атакож прийняти відповідні екологічно-обґрунтовані управлінські рішеннящодо уникнення негативних наслідків під використання природних багатств. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (31 джерело), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 79 сторінок друкованого тексту, основна частина – 46 сторінок.
Lysenko V.V. Ecological and economic assessment of the current state of the usage of natural resources in the regions of the Cherkasy Region. Actuality of theme: Rational use of nature can be defined as a balanced interaction of society and nature, which ensures a compromise between the socio-economic needs of society and the ability of nature to fulfill them without significant harm to its normal functioning. The need for providing environmental and economic assessment of natural resources is obvious, because it reflects the assessment of natural conditions and the degree of rational and integrated use of natural resources, the impact of exploration and maintenance of the resource on the environment. The assessment of the impact of applied nature management processes on the well-being of future generations depends on its results. Purpose: to determine the ecological and economic assessment of natural resources used by cities and districts of Cherkasy region. Object of research: ecological and economic condition of cities and districts of Cherkasy region. Subject of research: standardized indicators that reflect the condition of air pollution and protection, the condition of use and pollution of water resources, the condition of formation and management of waste, the condition of use and protection of forest resources, the condition of use and protection of land resources, condition of investment activity in nature management in 2019. Research methods: calculations of standardized indicators were carried out on the basis of statistical information about anthropogenic impact on individual components of the environment in Exel. Research results. The results of a comprehensive environmental and economic assessment of the current condition and efficiency of nature management in the cities and districts of Cherkasy region showed that the leader among the 27 objects of the study is Zvenigorod district, which had an integrated indicator – 0,5330. This means that in all spheres of human activity in relation to natural resources, this area has the best indicators of nature management, and natural resources are used rationally and for further reproduction and renewal of their reserves. The second place in the rating was taken by Lysyansky district with an average value 0,5231, closes the top three Korsun-Shevchenkivsky district with an average value of environmental efficiency 0,5209. The worst positions, and accordingly the last places in the rating, are occupied by Kaniv (0,2790), Vatutine (0,3161) and Cherkasy (0,3674). Scientific novelty: for the first time method was applied for ecological and economic assessment and efficiency of nature management in cities and districts of the Cherkasy region using indicators standardized according to a certain formula. Theoretical and practical significance: the applied technique makes it possible to easily monitor the condition of natural resources, their use for various purposes by people, the impact on the environment and the condition of its protection. Proper analysis and accounting of the main components of nature management can trace the main processes and trends in the region, take into account the response of each component to the influence of various factors, especially anthropogenic factors, as well as make appropriate environmentally sound management decisions to avoid negative for natural resources. Structure and scope of work. The master's qualification work consists of an introduction, annotation, two sections, conclusions, a list of references (31 sources), graphic documentation for the master's qualification work, appendices. The full volume of the work is 79 pages of printed text, the main part is 46 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1775
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_Лисенко_МР_-перетворено.pdf
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.