Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1776
Title: Дослідження впливу ТДВ «Золотоніський маслоробний завод» на екологічний стан р. Золотоношки та перспектив його поліпшення
Authors: Загоруйко, Неллі ВІкторівна
Кадук (Лісун), Аліна Олександрівна
Keywords: методи очищення;екологічна ситуація;харчова промисловість;водні об’єкти;стічні води;молокопереробні підприємства;малі річки
Issue Date: 2020
Abstract: Лісун А.О. Дослідження впливу ТДВ «Золотоніський маслоробний завод» на екологічний стан р. Золотоношки та перспектив його поліпшення Актуальність теми. Одним з джерел антропогенного навантаження на довкілля є харчова та переробна промисловість. Велика різноманітність сировини та виготовленої продукції, в поєднанні з рівнем екологічної безпеки промислових технологій, визначає значну різницю в кількості промислових відходів та забрудненні малих річок. Внаслідок постійно зростаючого промислового і побутового забруднення, розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів і заплав, знищення лісів у долинах рік велика кількість водотоків і малих річок сьогодні знаходиться на різних стадіях деградації. Якість води в них постійно погіршується, більшості з них загрожує повне зникнення. На річці Золотоношка склалася складна водогосподарсько – екологічна ситуація, що неодноразово призводило до загибелі риби. Впадаючи в Кре-менчуцьке водосховище, Золотоношка впливає на якість питної води у містах, що розташовані на Дніпрі нижче за течією. Тому оцінка якості води р. Золотоношка і чинників формування її гідрохімічного складу є досить актуальним. Мета роботи: дослідження впливу ТДВ «Золотоніський маслоробний завод» на екологічний стан р. Золотоношки та перспектив його поліпшення. Об’єкт дослідження: стічні води ТДВ «Золотоніський маслоробний завод». Предмет дослідження: вплив підприємства молочної галузі на стан водної екосистеми річки Золотоношки. Методи дослідження: Для вирішення наукових і методологічних завдань застосовувались методи систематизації, формалізації, статистичного оброблення та узагальнення даних екологічного моніторингу стану водної екосистеми річки Золотоношка. Для реалізації лабораторних досліджень були використанні наступні методи: концентрацію розчиненого кисню у воді визначали потенціометричним методом; вміст розчинених компонентів (хлорид-, сульфат йони, вміст загального заліза) визначали фотоколориметричним методом; вміст завислих речовин визначали гравіметричним методом; аналітичну обробку даних здійснювали за допомогою ПК. Результати дослідження. В пробах вхідної води, що потрапляють на очисні споруди ТДВ «Золотоніського маслоробного комбінату» було визначено 6 показників, що мають вищі концентрації у порівнянні з нормативами. А в пробах вихідної води, після очисних споруд, ні за одним показником перевищення не спостерігається. Проведені досліди підтверджують результати, зроблені на базі лабораторій м. Черкаси і свідчать про те, що очисні споруди на ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» після переоснащення працюють дуже ефективно. Наукова новизна:  визначено дію техногенних чинників, стан гідроекосистеми та її реакцію, внаслідок трансформації в техногенно змінену водну екосистему;  проаналізовано результативність застосування комплексної біоінженерної системи для очищення водойм. Теоретичне і практичне значення:  отримані результати дослідження якісних та кількісних показників річки Золотоношка дають можливість наочно орієнтуватися в ситуації щодо якості води та оперативно приймати рішення.  розроблені рекомендації щодо природоохоронних заходів по покращенню якості води досліджуваної річки є доповненням до обласної програми оздоровлення річок Черкаської області. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (26 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 79 сторінки друкованого тексту.
Lisun AO Research of the impact of TDV "Zolotonosha Butter Plant" on the ecological condition of the Zolotonosha River and prospects for its improvement Actuality of theme. One of the sources of anthropogenic pressure on the environment is the food and processing industry. The great variety of raw materials and manufactured products, combined with the diversity and level of environmental safety of industrial technologies, determines a significant difference in the amount of industrial waste and pollution of small rivers. Small streams and rivers form water resources, hydrochemical composition and water quality of medium and large rivers, are components of natural landscapes, contribute to the economic activity of the population. Due to the ever-increasing industrial and domestic pollution, plowing and hydraulic reclamation of watersheds and floodplains, deforestation in river valleys, a large number of watercourses and small rivers today are in various stages of degradation. The quality of water in them is constantly deteriorating, most of them are threatened with extinction. To protect small rivers, it is necessary to introduce reverse water supply systems, drainage systems, use heat exchange or other wastewater in technical water supply after treatment. The Zolotonosha River has a difficult water and ecological situation, which has repeatedly led to the death of fish. Flowing into the Kremenchug Reservoir, Zolotonosha affects the quality of drinking water in cities located on the Dnieper downstream. Therefore, the assessment of water quality of the Zolotonosha River and the factors of formation of its hydrochemical composition is quite relevant. The purpose of the work: study of the impact of TDV "Zolotonosha Butter Plant" on the ecological condition of the Zolotonosha River and prospects for its improvement. The object of study: TDV "Zolotonosha Butter Plant" and the river Zolotonosha The subject of research: regularities of influence of technogenic factors on the process of formation of ecological state of aquatic ecosystem of Zolotonoshka river. Research methods: To solve scientific and methodological problems, methods of systematization, formalization, statistical processing and generalization of data of ecological monitoring of the state of the aquatic ecosystem of the Zolotonosha River were used. The following methods were used for laboratory research: the concentration of dissolved oxygen in water was determined by potentiometric method; the content of dissolved components (chloride-, sulfate ions, total iron content) was determined by photocolorimetric method; the content of suspended solids was determined by gravimetric method; analytical data processing was performed using a PC. Results of the research. It was investigated that in the samples of incoming water that fall on the treatment facilities of TDV "Zolotonosha Oil Mill" identified 6 indicators that have higher concentrations compared to standards. And in the samples of source water, after treatment plants, no excess is observed. The conducted experiments confirm the results made on the basis of laboratories of Cherkasy and testify that the treatment facilities at TDV "Zolotonosha Oil Mill" after re-equipment work very efficiently. Scientific novelty: the qualitative and quantitative characteristics of the ecological condition of all components of the Zolotonosha River are generalized; the action of man-caused factors, the state of the hydroecosystem and its reaction, in the form of transformation into a man-made changed aquatic ecosystem; measures have been improved to increase the level of ecological safety of the technogenic modified aquatic ecosystem through the use of a comprehensive bioengineering system for water treatment. Theoretical and practical significance: The results of the study of qualitative and quantitative indicators of the Zolotonosha River provide an opportunity to clearly navigate the situation regarding water quality and make quick decisions. The developed recommendations on environmental measures to improve the water quality of the studied river are a supplement to the regional program of river rehabilitation of Cherkasy region. Structure and scope of work. The master's qualification work consists of an introduction, annotation, two sections, conclusions, a list of references (26 sources), graphic documentation for the master's qualification work, appendices. The full volume of the work is 79 pages of printed text.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1776
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лiсун_Магiстерс_ка.pdf
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.