Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1777
Назва: Аналіз впливу ринку органічної сільськогосподарської продукції на екологічний стан земель Черкаської області.
Автори: Загоруйко, Неллі ВІкторівна
Боярчук, Олексій Дмитрович
Ключові слова: грунт;органічна продукція;екологічний стан земель;ринок;органічнесільське господарство
Дата публікації: 2020
Короткий огляд (реферат): Боярчук О.Д. Аналіз впливу ринку органічної сільськогосподарської продукції на екологічний стан земель Черкаської області Актуальність теми. Забруднення довкілля у світі спричинене зростанням чисельності населення та збільшенням масштабів діяльності промислових ТНК. Тому особливої актуальності сьогодні набуває питання продукції органічного походження. Стає все більш популярною в різних країнах, зокрема в Україні. В умовах конкурентної боротьби сільськогосподарські виробники намагаються надати своїй продукції якомога більше переваг. Саме органічна продукція є унікальною за своїми якостями і здатна підвищити економічну ефективність виробництва, оскільки вона отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва. Органічні продукти є особливо корисними для дітей, завдяки мінімізації впливу на здоров’я хімічних та токсичних речовин. Тому нині основними тенденціями світового ринку стало збільшення попиту на органічні продукти. Останнім часом ринок органіки в Україні розвивається впевненими темпами. Вітчизняні споживачі зацікавлені в екологічно чистих овочах, фруктах та продуктах м’ясо-молочної групи. Мета роботи: проаналізувати ринок екологічно чистої продукції в Україні, а також тенденції світового ринку органічної їжі; визначити основні переваги і недоліки впливу ринку органічних продуктів на стан земель, і запропонувати шляхи вирішення проблеми екологічного стану земель. Об’єкт дослідження: стан земель сільськогосподарського призначення в Черкаській області. Предмет дослідження: ринок органічної сільськогосподарської продукції на екологічний стан земель Черкаської області. Методи дослідження: літературні джерела, результати досліджень українських та зарубіжних вчених, а також дані Державної служби статистики України. Результати дослідження. В результаті дослідження виявлено, що економічний розвиток України вимагає підвищення продовольчої безпеки держави, забезпечення населення високоякісними і екологічно безпечними продуктами харчування. Саме таку безпеку гарантує органічна продукція, виробництво якої зараз є одним з пріоритетних напрямів розвитку сільського господарства Європейського Союзу і багатьох країн світу. Дослідження дозволили встановити, що існує ряд переваг ведення органічного землеробства, а саме: відновлення природної родючості грунтів, підвищення якості сільськогосподарських угідь, зменшення шкідливих викидів, скорочення застосування штучних засобів хімізації, забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією, зміцнення експортного потенціалу держави, забезпечення продовольчої безпеки в країні. Тому відзначається об'єктивна необхідність розвитку і впровадження органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Але на противагу цьому, існує і ряд перешкод і недоліків ведення органічного господарства, а саме: низька кількість кваліфікованого персоналу, недостатньо сформований попит на органічну продукцію, нерозвинений ринок органічної продукції; відсутність прямих дотацій. Наукова новизна: Органічне землеробство є важливим для поліпшення екологічного стану земель тому що передбачає відмову від хімічних засобів для захисту рослин, використання більш органічних добрив. На відміну від інших методів ведення сільського господарства, органічне виробництво засновано на використанні ресурсних ощадливих технологій, мінімізації механічної обробки грунту та виключає використання синтетичних речовин. Пріоритетним напрямом для органічного сільського господарства є використання матеріалів і технологій, які покращують екологічну рівновагу в природних системах та сприяють створенню стійких і збалансованих агроекологічних систем. При органічному виробництві забезпечується відповідність органічної системи сільського господарства і сільськогосподарської продукції певним стандартам, що надає можливість маркувати продукцію відповідним чином і реалізовувати як органічну. Теоретичне і практичне значення: Моя робота дасть можливість змінити вектор розвитку ринку органічної продукції. Звернути уваги фермерів щодо екологічного стану земель. Перейти на альтернативну модель господарювання для того щоб досягти підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва при одночасному зниженні антропогенного навантаження на довкілля і природні ресурси. Результати дослідження дозволили зробити висновок, що органічне виробництво є пріоритетним напрямом розвитку сільського господарства, яке дозволяє реалізувати концепцію стійкого розвитку агросфери за рахунок соціально-економічної і природно-ресурсної збалансованості і має на меті забезпечення суспільства безпечними і якісними продуктами харчування, а також збереження і поліпшення стану довкілля. Незважаючи на повільний розвиток і впровадження такої технології у виробничу діяльність вітчизняних товаровиробників, економічна і екологічна ефективність такого ведення сільського господарства перевищує традиційну технологію. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (30 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра. Повний обсяг роботи – 73 сторінки друкованого тексту, основна частина – 37 сторінок.
Boyarchuk O.D. Analysis of influence of market of organic agricultural produce on the ecological state of earths of the Cherkasskoy area Actuality of theme. Contamination of environment in is the world caused growth of quantity of population and increase of scales of activity of industrial TNK. Therefore the special actuality is today acquired by the question of products of organogenic. Becomes more popular in different countries, in particular in Ukraine. In the conditions of competitive activity agricultural producers try to render the products as many as possible preferences. Exactly organic products are unique after the qualities and able to promote economic efficiency of production, as it is got as a result of the certificated organic production. Organic products are especially useful to the children, due to minimization of influence on a health of chemical and toxic matters. Therefore presently basic world market tendencies were become by the increase of demand on organic products. Lately the market of organiki in Ukraine develops sure rates. Domestic users are interested in environmentally clean green-stuffs, fruit and products of meat and milk group. The purpose of the work: to analyse a market ecologically to the clean products in Ukraine, and also world market of organic meal tendency; to define basic advantages and lacks of influence of market of organic products on the state of earths, and to offer the ways of decision of problem of the ecological state of earths. The object of study: consisting of earths of the agricultural setting of the Cherkasskoy area. The subject of research: market of organic agricultural produce on the ecological state of earths of the Cherkasskoy area Research methods: literary sources, results of researches of the Ukrainian and foreign scientists, and also information of Government service of statistics of Ukraine. Results of the research. It is exposed as a result of research, that economic development of Ukraine requires the increase of food safety of the state, providing of population high-quality and ecologically safe food stuffs. Just the same safety is guaranteed by organic products a production of which now is one of priority directions of development of agriculture of Evropeys'kogo of Union and many countries of the world. Researches allowed to set that exists row of advantages of conduct of organic agriculture, namely: proceeding in natural fertility of soils, upgrading agricultural lands, diminishing of harmful extrass, reduction of application of artificial facilities of khimizacii, providing of user market, strengthening of export potential of the state, providing of food safety in a country healthy high-quality products. The objective necessity of development and introduction of organic production of agricultural goods is therefore marked. But in a counterbalance to it, there is a row of obstacles and lacks of conduct of organic economy, namely: low amount of skilled personnel, not enough the formed demand on organic products, undeveloped market of organic products; absence of direct grants. Scientific novelty: Organic agriculture is important for the improvement of the ecological state of earths because foresees the waiver of chemical facilities for defence of plants, use of more organic fertilizers. Unlike other methods of conduct of agriculture, an organic production is based on the use of resource prudent technologies, minimizations of tooling of soil and eliminates the use of synthetic matters. Priority direction for organic agriculture is the use of materials and technologies which improve an ecological equilibrium in the natural systems and instrumental in creation proof and balanced agro ecological systems. At an organic production accordance of the organic system of agriculture and agricultural produce is provided to the certain standards, that gives possibility to mark products properly and to realize as organic. Theoretical and practical significance: My work will enable to change the vector of market of organic products development. To displace attention of farmers in relation to the ecological state of earths. To pass to the alternative model of menage in an order to attain the increase of efficiency of agricultural production at the simultaneous decline of the anthropogenic loading on an environment and natural resources. Research results allowed to draw conclusion, that an organic production is priority direction of development of agriculture, which allows to realize conception of steady development agro spheres due to socio-economic and natural-resource balanced and providing of society, and also maintainance and improvement of the state of environment has for an object safe and high-quality food stuffs. Without regard to slow development and introduction of such technology in production activity of domestic commodity producers, economic and ecological efficiency of such conduct of agriculture exceeds traditional technology. Structure and scope of work. The master's qualification work consists of introduction, annotation, two chapters, conclusion, list of references (30 sources), graphic documentation, applications. The full amount of work is 73 pages of printed text, the main part is 37 pages.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1777
Розташовується у зібраннях:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Магiстерс_ка_Боярчук.pdf
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити    Запит копії


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.