Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1778
Название: Аналіз успішності впровадження екологічних стандартів на підприємствах молочної галузі України
Авторы: Загоруйко, Неллі ВІкторівна
Зозуля, Юрій Вікторович
Ключевые слова: екологічне маркування;молочна галузь;міжнародні стандарти;виробництво;сертифікація;знак якості
Дата публикации: 2020
Краткий осмотр (реферат): Зозуля Ю.В. Дослідження успішності впровадження екологічних стандартів на підприємствах молочної галузі України Актуальність теми. Основною проблемою, що виникає при експорті вітчизняних молокопродуктів на європейський ринок, є неузгодженість вітчизняних стандартів із вимогами якості до продукції в країнах ЄС. Особливе місце займають екологічні стандарти, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації в навколишньому середовищі. Ці стандарти є добровільними для впровадження, але продукція, сертифікована стосовно стандартів ISO14000 має певні переваги. Тому дослідження проблем впровадження та успішної сертифікації системи екологічних стандартів для підприємств молочної галузі України є актуальною Мета роботи: дослідження зацікавленості виробників молочної продукції в Україні у впровадженні на своїх підприємствах вітчизняних та міжнародних екологічних стандартів. Об’єкт дослідження: підприємства молочної галузі України. Предмет дослідження: маркування вітчизняної молочної продукції вітчизняними та міжнародними знаками екологічного маркування, відповідність вітчизняних молокопродуктів стандартам якості та вимог до харчових продуктів. Методи дослідження: літературні джерела, статистичні довідники ти звіти, власні дослідження маркування молочної продукції різних торгових марок та виробників в супермаркетах м. Черкаси та аналітична обробка даних за допомогою комп’ютера. Результати дослідження. Досліджено, що в Україні якість та безпеку продукції досягають сертифікацією запровадженого міжнародного стандарту якості ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Визначено, що для українських виробників молочної продукції найважчим є дотримання вимог міжнародних стандартів в питаннях закупівлі молочної сировини. В європейських країнах закуповується молочна сировина в фермерських господарствах, що пройшли відповідну сертифікацію якості своєї продукції. В Україні молоко закуповується переважно у приватних власників, що не можуть забезпечити належні умови його зберігання, а це не відповідає міжнародним стандартам якості до молочної продукції. Головними труднощами в гармонізації українських стандартів з європейськими є: недостатньо висока якість молока-сировини; недосконала інфраструктура заготівлі; зберігання та транспортування молока; відсутність на більшості ферм сучасних приладів для визначення основних показників якості молока. Аналіз проведених досліджень показав, що знаки екологічного маркування на вітчизняній продукції відсутні. Наукова новизна: теоретично обґрунтовані складнощі у імплементації системи міжнародних екологічних стандартів ISO 14000 в молочній галузі, які пов’язані із неможливістю контролю за екологічними показниками на всіх ланках життєвого циклу при виробництві молочної продукції в Україні. Складнощі пов’язані із відмінністю принципів закупівлі та виробництва молочних продуктів із європейськими нормами. При маркуванні вітчизняної молочної продукції великі молочні холдинги інформують споживачів про відповідність вітчизняним молочним стандартам, але для більшості виробників є звичайною практика виробництва молока за власними технічними умовами без будь-якої сертифікації, тому що більшість клієнтів цю інформацію просто не сприймають. Теоретичне і практичне значення: доведено, що на сьогодні найкращі перспективи для запровадження міжнародних екологічних стандартів на своєму виробництві мають невеликі фермерські господарства, які самостійно забезпечують всі етапи виготовлення молочної продукції і можуть контролювати їх екологічність та безпечність як для споживачів, так і для навколишнього середовища. Великі підприємства орієнтовані на запровадження міжнародних стандартів якості та безпеки харчової продукції, які пов’язані безпосередньо із самим виробництвом на підприємствах і не залежать від постачальників. Це стандарти ISO 9000 та ISO 22000. Оскільки запровадження екологічних стандартів передбачає перебудову логістики всього виробництва, великі витрати і є добровільним, тому вітчизняні виробники не зацікавлені у їх імплементації. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (31 джерело), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 82 сторінки друкованого тексту, основна частина – 40 сторінок.
Zozulia Y.V. Analysis of the success of the implementation of environmental standards in the dairy industry of Ukraine Actuality of theme. The main problem that arises when exporting national dairy products to the European market is the inconsistency of ukrainian standards with quality requirements for products in EU countries. A special place is occupied by environmental standards aimed at improving the environmental situation in the environment. These standards are voluntary to implement, but products certified to ISO14000 have certain advantages. Therefore, the study of the problems of implementation and successful certification of the system of environmental standards for the enterprises of the dairy industry of Ukraine is relevant The purpose of the work: to study of the interest of dairy producers in Ukraine in the Implementation of national and international environmental standards at their enterprises. The object of study: enterprises of the dairy industry of Ukraine. The subject of research: mark symbols of national dairy products with national and international eco-marks, compliance of national dairy products with quality standards and food requirements. Research methods: literature sources, statistical reference books and reports was studied. Own research on the marking of dairy products of different brands and manufacturers in supermarkets of Cherkasy was used and analytical data processing using a PC. Results of the research. It was investigated that in Ukraine the quality and safety of products are achieved by certification of the introduced international quality standard DSTU ISO 22000: 2007 “Food safety management systems. It is determined that for the most difficult for Ukrainian dairy producers is compliance with international standards in the procurement of raw milk. In European countries, raw milk is purchased from farms that have passed the appropriate certification of the quality of their products. In Ukraine, milk is purchased mainly from private owners who cannot provide proper storage conditions, and this does not meet international quality standards for dairy products. The main difficulties in harmonizing Ukrainian standards with European ones are: insufficient quality of raw milk; imperfect procurement infrastructure; storage and transportation of milk; lack of modern devices for determining the main indicators of milk quality on most farms. The analysis of the conducted researches has shown that symbols of ecological marking on national dairy production are absent Scientific novelty: It was determined difficulties in the implementation of the system ISO 14000 standards in the dairy industry, which are associated with the inability to control environmental indicators at all stages of the life cycle in the production of dairy products in Ukraine. The difficulties are due to the difference between the principles of purchase and production of dairy products with European standards. When marking national dairy products, most dairy holdings inform consumers about compliance with national dairy standards, but for some producers it is common practice to produce milk on their own specifications without any certification, because most customers simply do not accept this information. Theoretical and practical significance: It was determined that today the best prospects for the introduction of international environmental standards in their production have small farms that independently provide all stages of dairy production and can control their environmental friendliness and safety for consumers and the environment. Diary holdings Dairy holdings are focused on the implementation of international standards of food quality and safety, which are directly related to the production at the factories and do not depend on suppliers. These are the ISO 9000 and ISO 22000 standards. Since the introduction of environmental standards ISO 14000 involves the restructuring of the logistics of all production, high costs and is voluntary, so domestic producers are not interested in their implementation. Structure and scope of work. The master's qualification work consists of introduction, annotation, two chapters, conclusion, list of references (31 sources), graphic documentation, applications. The full amount of work is 82 pages of printed text, the main part is 40 pages.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1778
Располагается в коллекциях:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
робота_ЗОзуля.pdf
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть    Запрос копии


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.