Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1786
Title: Financial levers and consequences implementation of world experience of business activity in domestic tourism market
Other Titles: Фінансові важелі та наслідки імплементації світового досвіду бізнес-діяльності у вітчизняний туристичний ринок
Authors: Чепурда, Лариса Михайлівна
Чепурда, Ганна Миколаївна
Лютак, Олена Миколаївна
Баула, Олена Вікторівна
Зелінська, Ольга Миколаївна
Baula, O.
Liutak, О.
Chepurda, Larysa
Chepurda, Hanna
Zelinska, О.
Keywords: international tourism;financial flows;business activities;diversification of tourism;strategic alliances;міжнародний туризм;фінансові потоки;бізнес-діяльність;диверсифікація туризму;стратегічні альянси
Issue Date: 2020
Publisher: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики
Abstract: The article describes the main indicators of the tourist services market in Ukraine and the world, comparing the dynamics of costs and revenues from international tourism; the model of structural restructuring of the tourist services market of Ukraine in the conditions of globalization of the economy is proposed, and the necessity of institutionalization of business activity in the field of international tourism is substantiated, in particular, different variants of strategic alliances that are alternative to Ukrainian tourism business activity are considered. It is proved that at the moment the tourism sector has become indispensable in the lives of a large part of the world’s population, as tourist flows have increased more than 50 times in recent years. In addition, at the beginning of the XXI century the sphere of rest for the volume of income took the third place among the leading sectors of the global economy. According to the World Travel & Tourism Council the share of the tourism industry in 2018 is approximately 10 % of global GDP (according to the forecasts the proportion will reach 11% to 2026), 6.0 % of the world export, that is 0.1% more than in 2017 and in accordance 0.6 % more than in 2016. It is determined that financial resources from tourist flows serve as an important tool for capacity building and economic growth of the world’s leading countries. World experience has substantiated that the creation of a tourism product with high added value is the key to growth of business activity in the tourism business segment, tourism market development, involvement of related industries (financial services, insurance, transport, communications) in the implementation of tourism services.The SWOT analysis shows that Ukraine has a strong potential for the most types of tourist and recreational activities, the use of which is significantly limited by a number of restrictions, to overcome which it should be chosen a clear strategy that would take full account of the use of the strengths of the phenomenon under study. Since the strategic priority of Ukraine’s integration into the world economic space and the reform of the domestic economy is a reorientation to efficiently functioning forms of management, we consider it advisable to start strengthening domestic competitive position in the field of international tourism just on the side of the implementation of world experience in business activities in this area.
Охарактеризовано основні показники ринку туристичних послуг в Україні та світі, проведено порівняльну динаміку витрат і доходів від міжнародного туризму; запропоновано модель структурної перебудови ринку туристичних послуг України за умов глобалізаційного розвитку економіки, а також обґрунтовано необхідність інституціоналізації бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму, зокрема розглянуто різні варіанти стратегічних альянсів, які є альтернативними для Української туристичної бізнес-діяльності. Доведено, що на даний момент туристичний сектор став незамінним у житті значної частини жителів світу, оскільки туристичні потоки за останні роки зросли більш ніж у 50 разів. Крім того, на початку XXI століття сфера відпочинку за обсягом доходу посіла третє місце серед провідних галузей світової економіки. За даними Всесвітньої ради з питань подорожей і туризму, частка туристичної галузі 2018 року становить приблизно 10 % від світового ВВП (за прогнозами, частка досягне 11 % до 2026-го); 6,0 % світового експорту, що на 0,1 % більше ніж 2017-го і відповідно на 0,6 % більше, ніж 2016 року. Визначено, що фінансові ресурси від туристичних потоків слугують важливим інструментом для нарощення реалізації потенціалу та економічного зростання провідних країн світу. Світовий досвід обґрунтував, що створення туристичного продукту з високою доданою вартістю є запорукою зростання бізнес-активності в сегменті туристичного бізнесу, розвитку туристичного ринку, залученню суміжних галузей (фінансові послуги, страхування, транспорт, зв’язок) до реалізації туристичних послуг. Проведений SWOT-аналіз засвідчує, що Україна має потужний потенціал для здійснення більшості видів туристично-рекреаційної діяльності, використання якого суттєво лімітується низкою обмежень, для подолання яких слід обрати чітку стратегію, яка б найбільш повно враховувала використання сильних сторін досліджуваного явища. Оскільки стратегічним пріоритетом інтеграції України у світовий економічний простір і реформування вітчизняного господарства є переорієнтація на ефективно функціонуючі форми господарювання, вважаємо за доцільне розпочати посилювати вітчизняні конкурентні позиції у сфері міжнародного туризму саме щодо імплементації світового досвіду бізнес-діяльності в цю сферу.
URI: http://fkd.org.ua/article/view/222495/223224
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1786
ISSN: 2306-4994
2310-8770 (online)
DOI: 10.18371/fcaptp.v4i35.222495
Issue: 4 (35)
First Page: 476
End Page: 485
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
222495-505103-1-PB.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.