Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1790
Название: Державна політика в сфері зв’язку та телекомунікацій в Україні: стан та перспективи розвитку.
Авторы: Гончаренко, Ірина Георгіївна
Воловенко, Микита Володимирович
Ключевые слова: органи влади;прозорість;переспектива;держава
Дата публикации: дек-2020
Краткий осмотр (реферат): АНОТАЦІЯ на кваліфікаційну роботу магістра на тему: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Студента групи ПУАМ-019 Спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування факультету економіки та управління денної форми навчання Воловенка Микити Володимировича Кваліфікаційна дипломна робота містить 88 сторінок, 8 таблиць, 6 рисунків, список використаних джерел з 50 найменувань. Мета дослідження – визначення теоретичних і правових засад забезпечення державної політики сфері зв’язку та телекомунікацій в Україні. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: − здійснити системний огляд українських і зарубіжних науково-практичних джерел щодо наукової розробленості теми; − уточнити зміст основних понять теорії національної безпеки, а саме: „національна безпека”, „національні інтереси”, „національні інтереси в інформаційній сфері”, „інформаційна безпека”; − виокремити складові державної політики сфері зв’язку та телекомунікацій в Україні и та національні інтереси в інформаційній сфері; − охарактеризувати стан нормативно-правового забезпечення державної політики сфері зв’язку та телекомунікацій в Україні та окреслити головні проблеми у цій сфері. Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері державної політики у сфері зв’язку та телекомунікацій в Україні. Предмет дослідження – засади державної політики державної політики у сфері зв’язку та телекомунікацій в Україні. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що запропонована робота є одним із досліджень, в межах якого здійснена спроба комплексної характеристики засад державної політики України. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2020 Рік захисту кваліфікаційної роботи 2020 Підпис студента ____________________   SUMMARY for a master's degree on the topic: STATE POLICY IN THE FIELD OF COMMUNICATIONS AND TELECOMMUNICATIONS IN UKRAINE STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS Student group PUAM-019 Specialties 281 Public administration Faculty of Economics and Full-time Management Volovenko Nikita Vladimirovich Qualification thesis contains 88 pages, 8 tables, 6 figures, a list of used sources of 50 items. The purpose of the study is to determine the theoretical and legal foundations of state policy in the field of communications and telecommunications in Ukraine. Achieving this goal involves solving the following tasks: - to carry out a systematic review of Ukrainian and foreign scientific and practical sources on the scientific development of the topic; - to clarify the content of the basic concepts of the theory of national security, namely: "national security", "national interests", "national interests in the information sphere", "information security"; - identify the components of state policy in the field of communications and telecommunications in Ukraine and national interests in the information sphere; - to characterize the state of regulatory and legal support of the state policy in the field of communications and telecommunications in Ukraine and to outline the main problems in this area. The object of research is public relations in the field of state policy in the field of communications and telecommunications in Ukraine. The subject of the research is the principles of state policy of state policy in the field of communications and telecommunications in Ukraine. The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that the proposed work is one of the studies, within which an attempt was made to comprehensively characterize the principles of state policy of Ukraine. Year of master's thesis 2020 Year of defense of the master's thesis 2020 Student's signature ____________________
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1790
Располагается в коллекциях:281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Воловенко Микита Віталійович .pdf
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть    Запрос копии


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.