Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1877
Title: Фінансове забезпечення розвитку сільських територій Черкаського регіону
Other Titles: Financial support of rurat areas development in Cherkasy region
Authors: Плигач, Катерина Дмитрівна
Марченко, Олександр Юрійович
Keywords: фінансове забезпечення;сільські території;місцевий бюджет;альтернативне джерело фінансування;регіон;financial support;rural areas;local budget;alternative source of funding;region
Issue Date: 2019
Publisher: Галицький економічний вісник
Abstract: Досліджено наукові підходи до сутності категорії "фінансове забезпечення" сільських території. Наголошено, що питання фінансового забезпечення розвитку сільських територій передбачає як наявність відповідного обсягу фінансових ресурсів, так і здатність усіх суб'єктів сільських громад ефективно розподіляти та використовувати дані ресурси. Визначено два основних напрямки фінансування розвитку сільських територій: фінансування виробництва та соціальної сфери територіальних громад. Досліджено соціально-демографічний стан сільських територій Черкаського регіону (природний та міграційний приріст населення, рівень оплати праці та безробіття). Визначено, що не зважаючи на те, що сільське населення Черкаської області швидко старіє, відбувається розширення демографічного підгрунтя до його відтворення, хоча природний приріст жителів сіл стабільно скорочується. Зростання демографічного навантаження на працездатне сільське населення посилюється й високим рівнем безробіття. Досліджнення виконання місцевих бюджетів Черкаської області вказує на необхідність пошуку альтернативних джерел фінансування (зокрема грантового фінансування). Встановлено та конкретизовано, що даний вид фінансуваннямає як переваги, так і недоліки. Основними перевагами є: значна сума залучених коштів; зростання вмотивованості та дисциплінованості серед працівників; перспектива довготривалої співпраці. Недоліками є: вузька обмеженість спеціалізації фінансування; тривалість прийняття рішень щодо надання фінансування. Запропоновано вважати активізацію процесу залучення ресурсів з альтернативних джерел як передумову покращення соціального становища сільського населення області.
In the article there was analyzed the essence of the category "financial provision" of rural territories. There was emphasized that the issue of financial support for rural development involves both the availability of adequate financial resources and the ability of all rural communities to effectively allocate and use these resources. Two main directions of financing of development of rural territories are defined: financing of production and social sphere of territorial communities. The socio-demographic condition of rural areas of Cherkasy region (natural and migratory population growth, wages and unemployment) was studied. It is determined that despite the fact that the rural population of Cherkasy region is rapidly aging, the demographic basis for its reproduction is expanding, although the natural increase of villagers is steadily declining. The growing demographic burden on the able-bodied rural population is exacerbated by high unemployment. The study of the implementation of local budgets in Cherkasy region indicates the need to find alternative sources of funding (including grant funding). It is established and specified that this type of financing has both advantages and disadvantages. The main advantages are: a significant amount of funds raised; increasing motivation and discipline among employees; prospect of long-term cooperation. The disadvantages are: narrow limited specialization of financing; duration of funding decisions. It is proposed to consider the intensification of the process of attracting resources from alternative sources as a prerequisite for improving the social situation of the rural population of the region.
URI: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/?art=606
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1877
ISSN: 2409-8892
DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.124
Volume: 57
Issue: 2
First Page: 124
End Page: 131
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття 1.PDF5.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.