Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2144
Назва: Екологічні проблеми малих річок Черкаської області
Автори: Єгорова, Оксана В'ячеславівна
Демко, Альона Ігорівна
Ключові слова: малі річки;якість поверхневих вод;річка Сріблянка;гідрохімічні показники
Дата публікації: кві-2021
Короткий огляд (реферат): Актуальність теми. Зростаючий антропогенний вплив на навколишнє природне середовище, його забруднення відходами виробництва призводять до значного погіршення екологічного стану всіх його компонентів, зокрема водних об’єктів. Серед них найуразливішими є малі річки, які використовуються насамперед для потреб комунального й сільського господарств, промисловості та водночас є водоприймачами стічних вод. Усе це призводить до погіршення екологічного стану в басейнах річок. З огляду на це особливої актуальності набувають дослідження антропогенного навантаження і визначення екологічного стану малих річок як єдиної системи. Адже відновлення природно-екологічної рівноваги у водних і навколоводних екосистемах річок України, а також створення умов для екобезпечного водокористування можливе лише на основі визначення їхнього сучасного екологічного стану. Мета роботи полягає у дослідженні екологічного стану малих річок Черкаської області на прикладі річки Сріблянка. Об’єкт дослідження: природна вода у річці Сріблянка (Смілянський район Черкаської області). Предмет дослідження: оцінювання властивостей та складу води з точки зору її придатності для господарсько-питного та рибогосподарського водокористування. Методи дослідження: для експериментального визначення гідрохімічних показників якості водного об’єкта використовувалися хімічні (гравіметричний та титрометричний) та фізико-хімічні методи аналізу (фотометричний, потенціометричний та хроматографічний); аналітичну обробку даних проводили за допомогою ПК та програмного пакету Microsoft Excel Результати дослідження. Визначено органолептичні показники (запах, смак, колір), вміст розчиненого кисню, активна реакція (рН), жорсткість, лужність проб води, відібраних на трьох котрольних створах. Показано, що вода річки Сріблянка не відповідає рибогосподарським нормативам. У осінній період було встановлено перевищення концентрацій у річці за такими показниками, як розчинений кисень, азот амонійний, хлориди, сульфати. Наведено загальні пропозиції для поліпшення екологічної ситуації на малих річках Черкащини. Наукова новизна:  досліджено механізми і наслідки впливу господарської діяльності на малі річки Черкаської області;  експериментально досліджено та визначено сучасний екологічний стан річки Сріблянка;  запропоновано заходи покращення екологічного стану малих річок Черкащини. Теоретичне і практичне значення: досліджено основні джерела забруднення малих річок і механізми надходження забруднюючих речовин у водні об’єкти. Встановлено, що промислові стічні води є потужним антропогенним джерелом забруднення природних вод. Безпосередньо скидання стічних вод у природні об’єкти, навіть із дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, є небажаним. Надходження різноманітних сполук неорганічного і органічного походження може призвести до евтрофікації річки та значних негативних екологічних наслідків. Для ефективного обмеження й зменшення забруднень, важливою складовою є комплексна інформація про екологічний стан басейнів річок у цілому і в межах окремих підсистем (радіоактивне забруднення території, використання земельних ресурсів, річкового стоку, якість води), а також вплив зміни окремих показників на стан підсистем і екосистеми басейну в цілому може бути корисною для управлінців різного рівня (регіонального, обласного та державного) у сфері охорони навколишнього природного середовища, комунальних підприємства та підприємців. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (38 джерела), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 83 сторінки друкованого тексту, основна частина – 71 сторінка.
Actuality of theme. The growing anthropogenic impact on the environment, its pollution by industrial waste leads to a significant deterioration of the ecological condition of all its components, including water bodies. Among them, the most vulnerable are small rivers, which are used primarily for the needs of utilities and agriculture, industry and at the same time are water intakes of wastewater. All this leads to the deterioration of the ecological condition in river basins. In view of this, the study of anthropogenic load and the definition of the ecological state of small rivers as a single system become especially relevant. After all, the restoration of natural and ecological balance in aquatic and near-water ecosystems of rivers of Ukraine, as well as the creation of conditions for ecologically safe water use is possible only on the basis of determining their current ecological status. The purpose of the work: s to study the ecological condition of small rivers of Cherkasy region on the example of the river Sriblyanka. Object of research: natural water in the river Sriblyanka (Smilyansky district of Cherkasy region). Subject of research: assessment of water properties and composition in terms of its suitability for drinking and fishery water use. Research methods: for experimental determination of hydrochemical water quality parameters object used chemical (gravimetric and titration) and physical-chemical methods of analysis (photometric, potentiometric and chromatographic); analytical data processing was performed using a PC and Microsoft Excel software package Results of the research: Organoleptic parameters (smell, taste, color), dissolved oxygen content, active reaction (pH), hardness, alkalinity of water samples taken at three control points were determined. It is shown that the water of the river Sriblyanka does not meet fishery standards. In the autumn, the concentrations in the river were exceeded in such indicators as dissolved oxygen, ammonium nitrogen, chlorides, sulfates. General suggestions for improving the ecological situation on small rivers of Cherkasy region are given. Scientific novelty:  the mechanisms and consequences of the impact of economic activity on small rivers of Cherkasy region are studied;  the current ecological condition of the Sriblyanka River was experimentally studied and determined;  measures to improve the ecological condition of small rivers of Cherkasy region are proposed. Theoretical and practical significance: the main sources of pollution of small rivers and mechanisms of inflow of pollutants into water bodies are investigated. It is established that industrial wastewater is a powerful anthropogenic source of natural water pollution. Direct discharge of wastewater into natural objects, even with the observance of sanitary and hygienic requirements, is undesirable. The influx of various compounds of inorganic and organic origin can lead to eutrophication of the river and significant negative environmental consequences. To effectively limit and reduce pollution, an important component is comprehensive information on the ecological status of river basins in general and within individual subsystems (radioactive contamination of land, use of land resources, river runoff, water quality), as well as the impact of changes in individual indicators of subsystems and Basin ecosystems in general can be useful for managers at different levels (regional, regional and state) in the field of environmental protection, utilities and entrepreneurs. Structure and scope of work. The master's qualification work consists of introduction, annotation, two chapters, conclusion, list of references (38 sources), graphic documentation, applications. The full amount of work is 83 pages of printed text, the main part is 71 pages.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2144
Розташовується у зібраннях:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Демко А.І._ПЗ.pdf
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити    Запит копії


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.