Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2154
Title: Analysis of J. Keynes's contribution in the development of economic theory
Other Titles: Аналіз внеску Дж. Кейнса у розвиток економічної теорії
Authors: Манн, Руслан Володимирович
Ільченко, Наталія Вікторівна
Тичкова, Наталія Борисівна
Баранов, Глєб Олексійович
Mann, Ruslan
Ilchenko, Natalіia
Tychkova, Natalіia
Baranov, Hlieb
Keywords: Keynes;Keynesianism;economy;new principles in economics;economic theory;Кейнс;кейнсіанство;економіка;нові принципи в економічній науці;економічна теорія
Issue Date: 2021
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: The article describes the educational and scientific university environment in which Keynes's talent was formed, as well as the Bloomsbury Circle of Intellectuals, in which Keynes occupied a prominent place. The formation of Keynes's specific approach to economic problems, which combine the analysis of real problems, theory and formulation of the practical proposals, is considered on the example of the early work of Keynes in the 1910s. The article argues that Keynesianism is the real engine of the modern economy. Keynes developed methods and apparatus by which the conceptual vision of economics is transformed into concrete representations of the economic theory. After a long journey, shown in his works ("General Theory of Employment, Interest and Money"), Keynes developed his vision of economic and social phenomena as an analytically functional analysis, and finally destroyed the logical capacity of people's faith in the ability of a free market economy to automatically maintain full employment, identified the possibility of influencing the regulation of money circulation on prices, exports, imports, production process and employment. Despite criticism of his theoretical evidence, even his opponents agreed that Keynes's ideas had been confirmed in practice. At the end of the article are the assessments of Keynes' research by authors and scientists with different views.
У статті надається характеристика навчального і наукового університетського середовища, в якому формувався талант Кейнса, а також Блумсберійського гуртка інтелектуалів, в якому Кейнс займав помітне місце. На прикладі ранніх робіт Кейнса 1910-х рр. розглянуто формування специфічного підходу Кейнса до економічних проблем, що об’єднує аналіз реальних проблем, теорію та формулювання практичних пропозицій. У статті доводиться, що кейнсіанство є дійсним двигуном сучасної економіки. Переломним моментом у наукових досягненнях Кейнса стали Перша світова війна, а також ряд серйозних потрясінь після неї, і Велика депресія була найважливішою ланкою в цьому ланцюзі. Революційні ідеї Кейнса, звичайно, були відповіддю на неї, на ті труднощі, з якими зіткнулося британське суспільство після Першої світової війни. Американський досвід боротьби з Великою депресією зацікавив Кейнса. Його економічна концепція надала реформам Рузвельта друге дихання і була із захопленням прийнята у США. Згідно з Кейнсом гроші – не просто вуаль над угодами, а джерело енергії, що змушує працювати ринкову економіку. Відносини між людьми і товарами, що виражаються в грошовій формі, набувають самостійного існування і значення, яке в умовах змішаної економіки вже не можна ігнорувати, як це робили економістикласики. Відсоткова ставка в теорії Кейнса є змінною, що пов’язує кількість грошей в обігу зі складною структурою попиту на гроші. Відсоток – це ціна відмови від ліквідності. Компоненти попиту на гроші розрізняються за своєю «чутливістю» до норми відсотка, а саме: трансакційний мотив не залежить від процентної ставки, тоді як спекулятивний мотив залежить, мотив обережності ж в одних випадках залежить, в інших – ні. Головним теоретичним інструментом Кейнса став макроекономічний аналіз. Теорії, що існували в XIX – на початку XX ст., були головним чином мікроекономічними. Вони досліджували діяльність і поведінку індивідуальних суб’єктів і оперували лише кількістю, що входить в їх сферу. Вихідною основою теорії Кейнса стало переконання, що вирішення найважливіших економічних проблем лежить не на стороні пропозиції ресурсів, а на стороні попиту, що забезпечує реалізацію цих ресурсів, так званого ефективного попиту (суми споживчих витрат та інвестицій). Основну увагу Кейнс приділив аналізу факторів, що визначають динаміку особистого споживання та інвестицій. Він розробив методи і апарат, за допомогою якого концептуальне бачення економіки перетворюється на конкретні уявлення економічної теорії. Пройшовши тривалий шлях, показаний у його роботах («Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»), Кейнс виробив своє бачення економічних і суспільних явищ як аналітично функціональний аналіз, а також остаточно зруйнував логічну спроможність віри людей у здатність вільної ринкової економіки автоматично підтримувати повну зайнятість, визначив можливості впливу регулювання грошового обігу на ціни, експорт, імпорт, виробничий процес і зайнятість населення. Незважаючи на критику його теоретичних доказів, навіть його опоненти погодилися, що ідеї Кейнса здобули підтвердження на практиці. Наприкінці статті наводяться оцінки досліджень Кейнса авторами і вченими з різними поглядами
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2154
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.1.60.2021.229181
Issue: 60
First Page: 14
End Page: 21
Appears in Collections:Випуск 60

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14-21_Манн.pdf223.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf107.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf224.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.