Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2328
Title: Понятійно-категоріальний апарат економічного потенціалу регіону
Other Titles: Conceptual-categorical terminology of the regional economic potential
Authors: Манн, Руслан Володимирович
Плигач, Катерина Дмитрівна
Keywords: потенціал;економічний потенціал;економічний потенціал регіону;ресурси;можливості;перспектива;economic potential;regional economic potential;resource;opportunities;prospect
Issue Date: 2018
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: У статті досліджено основні підходи до трактування категорії «потенціал». Запропоновано класифікацію наукових поглядів на трактування дефініції «потенціал» за ключовими ознаками, такими як: об’єктна складова, часовий період, рівень реалізованості. Запропоновано власне визначення поняття. Побудовано декомпозиційну діаграму, в якій представлено роль та місце окремих характеризаційних ознак у загальному процесі використання потенціалу. Розглянуто сутність та основні підходи до трактування терміну «економічний потенціал». У результаті опрацювання наукових підходів, виявлено суттєві відмінності у трактуванні економічного потенціалу та його складових елементів, що дозволило виокремити дві складові: об’єктивну та суб’єктивну. Запропоновано власне визначення категорії «економічний потенціал». Розглянуто сутність категорії «економічний потенціал регіону», її складові елементи та роль у загальній економічній системі. Систематизовано погляди науковців на компоненти економічного потенціалу регіону у дві групи. Визначено місце економічного потенціалу регіону серед інших ієрархічних рівнів економічного потенціалу
In the article the main approaches to the interpretation of the category «potential» are investigated. The classification of scientific views on the interpretation of the definition «potential» based on key features, such as: object component, time period, level of realizability, are offered. Self-definition of the concept is proposed. The decomposition diagram that demonstrates the role and place of individual features in the overall process of using the potential is presented. The essence and the main approaches to the interpretation of the term «economic potential» are considered. The significant differences in the interpretation of economic potential and its constituent elements, which have made possible to distinguish two components: objective and subjective, are found. The actual definition of the category «economic potential» is proposed. The essence of the category «regional economic potential», its constituent elements and the role in general economic system are considered. The views of scientists on the components of economic potential of the region are systematized in two groups. The place of economic potential of the region among other hierarchical levels of economic potential is determined
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2328
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.48.2018.126880
Issue: 48
First Page: 5
End Page: 13
Appears in Collections:Випуск 48

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdfМанн475.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf219.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf434.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.