Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/239
Title: Застосування нейрокомп’ютинга на етапі побудови метамоделей в процесі оптимального сурогатного синтезу антен
Other Titles: Применение нейрокомпьютинга на этапе построения метамоделей в процессе оптимального суррогатного синтеза антенн
The neurocomputing using of the development metamodels stage in the optimal surrogate antennas synthesis process
Authors: Гальченко, Володимир Якович
Трембовецька, Руслана Володимирівна
Тичков, Володимир Володимирович
Keywords: синтез антен, сурогатна оптимізація, метамодель, комп’ютерний план експерименту, ЛПτ-послідовність, поверхня відгуку, нейронна мережа
Issue Date: 30-Sep-2018
Publisher: Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування
Abstract: Запропонована обчислювальна технологiя побудови метамоделей для задач оптимального синтезу антен. Дана обчислювальна технологiя створена з використанням методiв iнтелектуального аналiзу даних, штучного iнтелекту та сучасних комп’ютерних методiв планування експерименту. Для побудови апроксимацiйної моделi застосовано математичний апарат штучних нейронних мереж, а саме RBF-мережi. Комп’ютерний план експерименту виконано за допомогою ЛПт-послiдовностей Соболя (휉1,휉2), якi в загальному випадку рiвномiрно заповнюють точками простiр пошуку в одиничному гiперкубi. Верифiкацiя запропонованої технологiї виконана на тестових функцiях цiлi двох змiнних. Отриманi метамоделi мають достатньо високу точнiсть апроксимацiї та покращену обчислювальну ефективнiсть. Створена обчислювальна технологiя побудови метамоделей забезпечує високу швидкiсть моделювання, що робить можливим реалiзацiю процедури оптимального синтезу антен. Ця технологiя є ефективною та коректною для бiльш складних задач апроксимацiї багатовимiрних гiперповерхонь.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/239
ISSN: 2310-0389
e-ISSN 2310-0397
Volume: 74
First Page: 60
End Page: 72
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_metaradap-1503.pdf2.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.