Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2441
Title: Тенденції управління екологічними ризиками транспортних проектів
Other Titles: Trends in environmental risk management of transport projects
Authors: Бакуліч, Олена Олександрівна
Кіс, Ірина Романівна
Занора, Володимир Олександрович
Keywords: ризики;екологічні ризики;проект;транспортний проект;управління ризиками;управління проектом;транспорт;risks;environmental risks;project;transport project;risk management;project management;transport
Issue Date: 2020
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: Метою статті є визначення сучасних тенденцій управління екологічними ризиками транспортних проектів. Управління проектами розглядається як основна методологія управління розвитком транспортної галузі. Важливим аспектом управління транспортними проектами є виявлення ризиків. Необхідність врахування Цілей Сталого Розвитку та впливу процесів європейської інтеграції передбачає визначення та оцінювання екологічних ризиків транспортних проектів. Для визначення теоретичних засад управління екологічним ризиком транспортних проектів розглянуто характер категорії «ризик», зміст категорії «екологічний ризик» у контексті транспортного проекту. Проведено узагальнення наукових публікацій щодо видів екологічного ризику, його характеристик та особливостей управління ризиками транспортних проектів. Згідно з дослідженням управління проектами є ключовим інструментом управління розвитком транспортної галузі, а саме залізничного, автомобільного та водного секторів. Серед основних процесів управління проектами – управління ризиками. Європейські інтеграційні процеси в Україні з урахуванням Цілей Сталого Розвитку визначено як основні умови для посилення уваги щодо управління екологічними ризиками транспортних проектів. Метою управління екологічними ризиками є забезпечення належного стану навколишнього середовища. Екологічний ризик розглядається як негативний вплив на навколишнє середовище. Визначено характеристики екологічного ризику, включаючи антропоцентричну орієнтацію, багатоваріантні форми походження тощо. Зазначається, що негативний вплив екологічного ризику спрямований на: 1) повітряне середовище; 2) акустичне середовище; 3) водне середовище; 4) ґрунти. Зазначено, що екологічне оцінювання та аналіз є частиною проектного аналізу. Результати дослідження вказують на важливість приділення уваги управлінню ризиками, а умови функціонування транспортних підприємств визначають необхідність оцінювання та управління їх екологічними видами. Рекомендується враховувати важливість екологічного аналізу під час управління транспортними проектами при оцінюванні впливу екологічного ризику на навколишнє середовище. Визначаючи та оцінюючи екологічний ризик, доцільно враховувати, що він впливає на повітря, акустичне середовище, водне середовище та ґрунти. Серед інших важливих аспектів управління ризиком транспортного проекту є визначення прямого та опосередкованого впливу екологічного ризику на людину.
The purpose of the article is to identify current trends in environmental risk management of transport projects. Project management is considered as the basic methodology for managing the development of the transport industry. Risks identification is an important aspect of managing transport projects. The need to take into account the Sustainable Development Goals and the impact of European integration processes imply identifying and assessing the environmental risks of transport projects. In order to elaborate the theoretical principles of environmental risk management of transport projects, the nature of «risk» category, the content of «environmental risk» category in the context of the transport project, the generalization of scientific publications on the types of environmental risk, its characteristics and the features of risk management of transport projects have been considered. According to the research, project management is a key tool for managing the development of the transport branch, namely the rail, road and water sectors. Among the major project management processes there is risk management. European integration processes in Ukraine, taking into account the Sustainable Development Goals, have been identified as the basic conditions for increasing the attention to environmental risk management of transport projects. The purpose of environmental risk management is to ensure the proper state of the environment. Environmental risk is considered as a negative impact on the environment. The characteristics of environmental risk, including anthropocentric orientation, multivariate forms of origin, etc., are determined. It is stated that the negative impact of environmental risk is directed to: 1) air environment; 2) acoustic environment; 3) aquatic environment; 4) soils. Environmental assessment and analysis are a part of the project analysis. The results of the study indicate the importance of paying attention to risk management, and the conditions of operation of transport enterprises determine the need to evaluate and manage their ecological types. It is recommended to take into account the importance of environmental analysis in the management of transport projects when assessing the impact of environmental risk on the environment. When identifying and assessing environmental risk, it is appropriate to consider that it affects the air, the acoustic environment, the aquatic environment and soils. Other important aspects of transport project risk management include the identification of direct and indirect impact of environmental risk on humans.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2441
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.56.2020.201674
Issue: 56
First Page: 62
End Page: 69
Appears in Collections:Випуск 56

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfБакуліч352.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf217.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf495.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.