Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2474
Title: Соціальний діалог та соціальний капітал в економічному середовищі: регіональний контекст
Other Titles: Social dialogue and social economic capital: regional context
Authors: Коломицева, Олена Віталіївна
Keywords: соціальний діалог;соціальний капітал;соціальне партнерство;регіональний розвиток;економічне середовище регіону;social dialogue;social capital;social partnership;regional development;economic environment of region
Issue Date: 2018
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: Постіндустріальна ера вимагає нового погляду на організацію суспільного виробництва й на систему економічних відносин та диктує необхідність використання сучасних інструментів соціальної взаємодії. Досліджено думки вітчизняних та зарубіжних науковців щодо сутності поняття «соціальний діалог» у його взаємозв’язку з соціальним капіталом. Обґрунтовано характеристики соціального діалогу. Визначено проблеми, які перешкоджають повноцінній реалізації соціального діалогу на регіональному рівні. Розкрито прямо пропорційну залежність соціального капіталу і соціального діалогу, які доповнюють та стимулюють розвиток один одного. Обґрунтовано можливість вирішення проблем, притаманних сучасному етапу розвитку регіональних економічних систем, через взаємозв’язок соціального діалогу і соціального капіталу, формування на їх основі соціального партнерства та їх трансформації у різновиди економічного капіталу.
The post-industrial era requires a new look at the organization of social production and the system of economic relations and dictates the need for the use of social interaction modern instruments. The ideas of domestic and foreign scientists concerning the essence of the concept of "social dialogue" in its interrelation with social capital are researched. The characteristics of social dialogue are substantiated. The problems that impede the full realization of social dialogue at the regional level are determined. The direct proportional dependence of social capital and social dialogue, which complement and stimulate the development of each other, is revealed. The possibility of solving the problems inherent to the present stage of the development of regional economic systems through the interrelation of social dialogue and social capital, formation of social partnership based on their formation and their transformation into a variety of economic capital is substantiated.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2474
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.50.2018.142972
Issue: 50
First Page: 80
End Page: 85
Appears in Collections:Випуск 50

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdfКоломицева299.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf141.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf407.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.