Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2478
Title: Knowledge management for entrepreneurial ecosystems and the cognitive gaps problem
Other Titles: Менеджмент знань для підприємницьких екосистем і проблема когнітивних розривів
Authors: Porev, Sergey
Порев, Сергій Миколайович
Keywords: knowledge management;entrepreneurial ecosystem;commodity;university;operational knowledge;cognitive gap;information;belief;менеджмент знань;підприємницька екосистема;товар;університет;оперативне знання;когнітивний розрив;інформація;переконання
Issue Date: 2018
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: The article is devoted to the problem of knowledge management in entrepreneurial ecosystems with the participation of universities, where knowledge exchanges should be intensive. It is important for our study to define, whether the notion of a commodity could be used to knowledge. It is shown that the use of tacit and explicit knowledge as objects of management conceals the cognitive gaps between subjects' consciousness and texts or other material presentations of information. The author has proposed to supplement the subjective component of knowledge management with the notion of operative knowledge, which corresponds to the concept of knowledge as justified true belief. Operative knowledge may be defined as all of the words and phrases in consciousness, which appear when author seeks an optimal version to transmit mental knowledge into explicit material form. By using the concept of operative knowledge, the author defines the cognitive gap of actualization between tacit and operational knowledge, and also the cognitive gap of externalization between operational knowledge and the material form of information. It should be noted, that the concepts of operative knowledge and cognitive gaps give the reason to believe, that information management concepts have a more substantiated cognitive basis than the knowledge management ones.
Статтю присвячено проблемі менеджменту знань у підприємницьких екосистемах за участю університетів, де обмін знаннями має бути інтенсивним. Для нашого дослідження було важливо визначити, чи поняття товару може бути використане для знання. Показано, що використання прихованих і явних знань як об'єктів менеджменту приховує когнітивні розриви між свідомістю суб'єктів та текстами або іншими матеріальними презентаціями інформації. Автор запропонував доповнити суб'єктивну складову менеджменту знань поняттям оперативного знання, що відповідає поняттю знання як виправданого істинного переконання. Оперативні знання можуть бути визначені як всі слова та фрази в свідомості, які з'являються, коли автор шукає оптимальну версію для передачі ментального знання в явну матеріальну форму. Використовуючи поняття оперативного знання, автор визначає когнітивний розрив актуалізації між прихованими і оперативними знаннями, а також когнітивний розрив екстерналізації між оперативними знаннями та матеріальною формою інформації. Слід зазначити, що поняття оперативного знання та когнітивних розривів дають підстави вважати, що концепції менеджменту інформації мають більш обґрунтовану когнітивну основу, ніж менеджменту знань.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2478
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.51.2018.153471
Issue: 51
First Page: 25
End Page: 31
Appears in Collections:Випуск 51

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdfПорев280.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf181.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf438.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.